Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ՃԺԳ
ՎԱՍՆ ՄԱՀԱՊԱՐՏ ՄԵՌԵԼՈՑ

Եթէ հասանիցեն ումեք մահապարտութիւն, եւ մեռանիցի, կանխեսջիք զնա զփայտէ, եւ մի՛ադանիցի մարմին նորա ի փայտին, այլ թաղեսջիք զնա ինմին աւուր, զի անիծեալ է յԱստուծոյ ամենայն, որկախեալ կայցէ զփայտէ։

Զի թէպէտ ամենայն օրինադրութիւնս ոչմիայն առ ճառսն, այլ եւ առ միտսն բազում ունիպատճառս, այլ մեզ որքան հարկաւորն է իրաւանցդատաստանի՝ առնլի է։ Եւ զի անդ զԻսրայէլացոցնասացաւ թաղել զմարմին, եւ զի ի մերոց թագաւորաց ոչհրամայեցաւ սպանանել, բայց միայն խրատել։ Իսկ թէայլազգի պատահի ի մահապարտութիւն, ոչ է արտաքոյիրաւանց, զբնութիւնս պատուելոյ աղագաւ, թաղել տալհրաման՝ յորժամ մեռանի, ուր եւ իցէ։