Ճառք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՈՂԲՔ

Խոստովանողք փութացարուք

Ջանալ ապրել յաւուրըս մեր.

Զի օր ահեղ կայ առաջի,

Ահեղ ատեան եւ հուր անշէջ։

Աստէն լացցուք եւ ողբասցուք

Եւ խընդրեսցուք ըզթողութիւն.

Զի ապրեսցուք յանշէջ հըրոյն,

Որ ըսպառնայ մեղաւորաց։

Միշտ հանապազ արտասուեսցուք

Գորովագին պաղատանօք,

Աղերսալի հառաչանօք

Զքաւիչ մեղացն աղաչեսցուք։

Անկցուք առ նա խոստովանել

Զոր արարաք աստ ծածուկ,

Յայտնել ասել եւ ցուցանել

Զգաղտնիս մեղացըն բազմութեան։

Զի անդ քըննին խորհուրդըք մեր

Եւ ցուցանին յանցանքըն մեր.

Յայտնին գաղտնիք սըրտից մերոց

Յաշխարհատես հրապարակին։

Ես զարհուրեալ եմ եւ դողամ

Յորժամ լսեմ ըզձայն փողոյն,

Որ տագնապաւ կոչէ զազինս

մեծ ահեղ օր ատենին։

Զի չարաչար մարտեաւ ընդ իս

Ամենամեղըն սատանայ.

Եւ կարեվէր զիս արարեալ

Հանեալ ընկեաց յանմահ փառացն.

Դառնագի¯ն չար պատրաստեաց

Ըզտարտարոսըս գեհենին,

Եւ ըսպառնայ մեղաւորիս

Այրել հնոցըս կայծականց։

Որ ոք ունիք սէր սըրբութեան,

Զիս ողբալով արտասուեցէք.

Ջերմագո¯ւթ պաղատանօք

Ինձ խնդրեցէք ըզթողութիւն։

Քրիստոսասէրք իմ սիրելիք,

Ինձ օգնեցէք վիրաւորիս.

Եւ գորովով մեծ ողորմիւ

Աղաչեցէք ըզտէր վասն իմ։

Հառաչանօք զձեզ աղաչեմ

Մեղուցելոյս ողբակցեցէք.

Պաղատանօք լացէք ընդ իս

Ձայնակցելով իմ աղէտիս.

Կականաբարձ զիս ողբացէք

Եւ ձայնս առէք ողորմելիս.

Զի չարաչար ըմբըռնեցայ

չար նետից սատանայի։

Միգապատեաց զիս թըշնամին

Խաւարային ցանկիւքն իւրովք.

Եւ սուր հանեալ վիրաւորեաց,

Զոր աղաչեմ զձեզ բըժըշկել։

Սուրբ հաւատոյ մանկունք, ո՞ւր էք,

Ողորմեցէք ինձ նեղելոյս,

Եւ գըթագին պաղատանօք

Զքաւիչ մեղացն աղաչեցէք։

Յաղօթըս ձեր ապաւինիմ,

Եւ ինձ հայցեմ ըզթողութիւն.

Զի զանազան եմ մեղուցեալ,

Եւ ոչ բաւեմ ապաշխարել։

Ես զարհուրեալ եմ եւ դողամ

Յորժամ յիշեմ զիս մեծամեղս,

Թէ յայն երկիր կայ անցանել,

Եւ զտէր փառաց կայ տեսանել,

Քրիստոս գըթած եւ ողորմած,

Գըթա եւ յիս ամենամեղս,

Զի ես գըտից ողորմութիւն

գումարել մեծ ատենիդ.

Զի օր ահեղ կայ առաջի

Եւ սոսկալի մեղաւորիս.

Որ ըզգաղտնիս սըրտիս քըննէ

Եւ ըզծածկեալ խորհուրդս յայտնէ։

Արդ աղաչեմ, տէր մարդասէր,

Զիս յայնմ աւուր մի՛ պահանջեր.

Չար տանջանացըն մի՛ մատներ,

Եւ կայծականց անշէջ հըրոյն։

Զի քեզ տացից փառս օրհնութեան

Հօր եւ Որդւոյ եւ Սուրբ Հոգւոյդ,

Որ միշտ օրհնեալ ես յաւիտեանս,

Փառաւորեալ յաւիտենից։

ԱՂՕԹՔ ՆՈՐԻՆ

Ով որ անեղդ ես եւ անստեղծ եւ արարիչ ամենայն արարածոց, զոր ոչ երկիրս ստանալ հանդուրժէ, եւ ոչ երկինք բաւանդակեն. այլ վեր ես քան զերկինս, եւ անդր քան զծագս. եւ ամենայն երեւելիքս եւ աներեւոյթքս ընդ քեւ եմք բովանդակեալ։ Դու տիրես ամենայնի, եւ քո հրամանդ կառավարէ զամենայն արարածս. դու աղքատացուցանես, եւ դու մեծացուցանես, հարկանես, եւ դու բժշկես. դու ես սփոփիչ վտանգելոյս սատանայէ, եւ առողջացուցիչ հիւանդացելոյս մեղաց. դու ես ընդունիչ աղօթից եւ կատարիչ խնդրուածաց։ Խոնարհեցո, տէր, զունկն քո, եւ լուր քոյոյ ծառայիս. տես, տէր, զտառապանս իմ, եւ ընկալ զիս գթութեամբ. մի՛ բարկութեամբ քով խրատեր զիս, եւ մի՛ սրտմտութեամբդ քով յանդիմաներ. զի Աստուած ես գթութեանց՝ գթա եւ յիս մեղաւորս, որ բազում հեծեծանօք եւ պաղատանօք մաղթեմ եւ աղաչեմս զքեզ։ Զի կարեվէր եմ մեղօք, եւ ցաւագնեալ անօրէնութեամբ. չարաչար ախտիւք եմ յանցանս, եւ պիղծ խորհրդովք յամբարշտութիւնս. ժահահոգւովս եմ աղտեղեալ, եւ մեղսաթաթաւ մարմնովս զազրացեալ. ամօթով երեսօք կամ առաջի քո, եւ ամօթով առաջի տեսողաց։

Եւ արդ դու տէր քաղցր եւ ներող, երկայնամիտ վասն մեղաւորաց կոչեցար. որ ասացեր՝ թէ դառնալ անօրինին ոչ յիշեցից զամենայն անօրէնութիւնս նորա զոր արար։ Եւ արդ ահա եկեալ անկեալ եմ առաջի քո ծառայս մեղուցեալ, եւ ժտեալ խնդրեմ քէն ողորմութիւն. մի՛ յիշեր զմեղս իմ բազում, եւ մի՛ զանօրէնութիւնս իմ յանդիմաներ՝ եթէ կամաւ եւ եթէ ակամայ ինչ մեղայ, եթէ բանիւք եւ եթէ գործովք եւ եթէ անդէպ մտածութեամբք պղծեցայ, եթէ յանգիտութենէ եւ եթէ ծուլութենէ եւ մոռացութենէ գործեցի. զի դու տէր, սովոր ես գթալ եւ ողորմել, եւ թողուլ զմեղս բազումս, եւ քաւել զամենայն հոյլս անօրէնութեան. որ զպոռնիկս սրբեցեր, զաւազակն ազատեցեր, զմաքսաւորն արդարացուցեր, եւ զծանրաբեռնեալսն մեղօք թեթեւացուցեր։ Վասն զի Աստուած ես ողորմած, եւ գթաս մեղուցեալսն՝ որք հաւատով կարդան առ քեզ. գթա, տէր, եւ յիս բազմամեղս, եւ ապրեցո թիւնից թշնամոյն։ Փարատեցո, տէր, զխաւար յածող հայեցուածոցս իմոց, եւ բաց զականջս իմ խլացեալս յանդէպ լսելոյ. բժշկեա զվիրաւորեալ լեզուս բամբասանաց, եւ սրբեա զսիրտս իմ չար խորհրդոց։

Քեզ ցանկամ, տէր բարերար, եւ փափագեմ գթածի Հօր իմոյ. գթա վերայ իմ մեղաւորիս, եւ ընկալ իբրեւ զանառակ որդին։ Յագեցո քաղց իմ սիրոյդ քումմէ, եւ լցո զծարաւիս յառատաբուղխ շնարհէդ. զի ցանկ առ քեզ խնդրեմ մերձենալ, եւ բաղձամ քեզ հայել յարաժամ. միշտ շնորհաց քոց փափագեմ, եւ հանապազ ողորմութեան քում կարօտիմ։ Մի՛ ընդ պատժեալսն պարտաւորեալ, եւ մի՛ ընդ ատելիսն դատապարտեր. այլ ընդ կամարարս կամաց քոց ընկալ, եւ ընդ պահողս պատուիրանաց քոց պահեա։ Զի եթէ առանց ներելոյ զյանցանս իմ քննեսցես, ընդունայն են ինձ յարութեան խոստմունք. զի հուր գեհենին է ժառանգութիւն իմ։ Զի եթէ զդատապարտութիւն եւ զանդէպ մտածութիւնս իմ դատիցիս, ապա երանեմ ես չեղելոյն յորովայնէ. այլ նայեա մաղթանս իմ եւ պաղատանս, եւ մի՛ մերժեր յողորմութենէդ քումմէ՝ որ ողորմութեան քում բաղձամ, եւ քոյոյ գթութեանդ կարօտիմ։ Զի միշտ զմարմինս իմ պղծեցի, եւ հանապազ զոգիս աղտեղացուցի, ոչ չարաչար վարիւք միայն, այլ եւ զազիր խորհրդովք։

Եւ արդ լուա մեղաց, եւ մաքրեա գեռաթաթախ տղմոյս։ Զքեզ խնդրեցի, եւ զքեզ աղաչեմ, լից զկարօտութիւնս իմոյ փափագմանս. խառնեա զիս դասս սրբոց եւ ժողովս արդարոց, որք բաղձալի տեսութենէդ քումմէ վայելեն յարաժամ։ Ես ոչ համարձակերես իբրեւ զբարեգործ ոք հայցեմ, այլ աղերսիւ ժտիմ իբրեւ զպարտապան եւ զբազմամեղ։ Ոչ.... ունելով համարձակիմ իբրեւ զմաքուր, այլ մաքրութենէդ քումմէ զժահահոտութիւնս իմ մաքրել աղաչեմ, զի անթիւ ունիմ զմեղաց իմոց զբազմութիւնս, եւ հոյլք անօրէնութեանս իմոյ հեղձուցանեն զիս հանապազ. միշտ զսիրտս իմ ճմլեցուցանեն, եւ զմարմին եւ զոսկերս իմ հալեն եւ մաշեն. եւ վասն այսորիկ ժտիմ հանապազ պաղատել, աղաչել եւ մաղթել, զի դու ես Հայր իմ եւ տէր, արարիչ իմ եւ ստեղծիչ. առ ո՞ երթայց, եւ կամ յումմէ՞ խնդրեցից օգնութիւն։ Քեզ մեղայ, եւ առ քեզ խոստովանիմ, եւ զքեզ աղաչեմ. մի՛ քումմէ ողորմութենէդ զիս մերժեր, եւ մի՛ յերեսաց քոց ընկենուր։ Մաղթեմ քեզ տեառն բարերարիդ եւ բազմագութ իմոյ արարչիդ. մի՛ յաւիտենական ամօթովն ամաչեցուցաներ զիս, եւ մի՛ մեծի աւուրդ դատապարտեր. մի՛ տիեզերական հրապարակիդ զիս յանդիմաներ. մի՛ անողորմ տանջանօքդ տանջեր, եւ մի՛ սոսկալի գեհենիւդ պատուհասեր։ Այլ ապրեցո հրացան հնոցացն, եւ հրահոսան գետոցն հրեղինաց, յորդանցն չարաժանեաց եւ յաննշոյլ խաւարէն եւ դառն դատաստանացն եւ յաններելի տանջանացն, յանլոյծ կապանացն եւ հանապազորդ նեղութեանցն, միշտ ողբոցն եւ կրճելոյն ատամանցն։ Այլ գթա վիրաւորեալս մեղօք, եւ բժշկեա զհիւանդացեալս անօրէնութեամբ։ Ընկալ իբրեւ զհայհոյողն եւ զհալածիչն, եւ փարատեա զմեղաց իմոց զբազմութիւն. սրբեա պղծութենէս իբրեւ զպոռնիկն, եւ արդարացո իբրեւ զմաքսաւորն։ Ողորմեա ինձ իբրեւ քանանացւոյն, եւ շնորհեա զյանցանս իմ իբրեւ զաւազակին։ Բնակեցո զիս դասս սրբոց եւ խորանս արդարոց կամարարաց յանանց կենացն վայելչութիւնս, եւ յանբաւ բարութեանցն ուրախութիւնսն Քրիստոս Յիսուս տէր մեր. որում փառք յաւիտեան։