Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ներգործական զաւրութիւն, անեղ բնութիւն ի վեր քան զբան,
Անսկիզբն եւ սկսեալ եւ բղխումն անընդհատ,
Անծին եւ ծնեալ եւ ելումն ի յԷէն,
Է եւ էակ եւ էակից նոյնութիւն,
Լոյս եւ ծագումն եւ աղբիւր բարութեան,
Անքնին եւ անճառ, եւ քննիչ իսկութեան,
Նախագաղափար եւ պատկեր, եւ տիպ անորակ,
Աստուածութիւն անուանելի, եւ անուն բնութեան անհետազաւտելի,
Անպատճառ էութիւն, եւ պատճառ գոյից անտարրից եւ տարրեղինաց,
Ստեղծող եւ խնամող.
Ահա ընկալցիս զայս երգ աւրհնութեան ի նուէր փայլման քո լուսոյ
Ընդ հոգեղինացն ի հողեղինացս, աղաչեմք:

Երրորդութիւն ծայրագոյն, անորիշ բաժանումն եւ անանջրպետ միութիւն,
Պարզ անզնին եւ թիւ կատարեալ,
Ի մի պատճառ է երկեակ շարժութիւն կնքեալ ի յերիս,
Իսկապէս երկուց ծայրից անհասից ունակ մշտնջենաւորութիւն,
Վերին խորոց եւ ստորնայնոցս շարժումն եւ կայումն,
Եւ մշտաշարժ բնութեանց շարժող յանշարժից,
Անքանակ, աներբ, անուր, անկէտ եւ անժամանակ,
Որ ի վախճան գոյացութեան աննիւթից եւ նիւթականաց
Ստեղծեր խորհրդեամբ մի եւ նոյն կրկին կենդանի
Ի տիպ տիրականդ քո պատկերի.
Անտեսիդ տեսիլ եւ անձեւիդ կերպարան
Լուսով պարագրեալ եւ անմահական վայրի վիճակեալ,
Որ հպմամբ անհպելի տնկոյն մերկացաւ զփառս անեղիդ.
Ահա ընկալցիս զայս երգ աւրհնութեան ի նուէր փալյման քո լուսոյ
Ընդ հոգեղինացն ի հողեղինացս, աղաչեմք:

Րաբունաբար մինդ ի յերից, իմաստութիւն Հաւր եւ բան,
Խոնարհեալ ի ստորինս, յորմէ յաւէտ աննուազ,
Գոլով անթերի ի ծոց հայրենի,
Քոյինաստեղծ պատկերին ի խնդիր նորոգման,
Գտեալ ի բնակ մաքուր կուսութեան հոգւոյդ տաճարի,
Միացար ընդ նոյն խառնութեամբ անյեղապէս եւ անբաժանելի.
Եւ զի ոչ բերիւր յեղելութեան բնութիւնս
Զանեղիդ անպարունակ տեսութիւն լուսոյ,
Ծածկեցեր զլոյսդ անվայրափակ իբրեւ վարագուրաւ ընդ մարմնոյ
Շրջեալ ընդ մարդկան մարդկապէս, Աստուած բոլորից.
Ահա ընկալցիս զայս երգ աւրհնութեան ի նուէր փայլման քո լուսոյ
Ընդ հոգեղինացն ի հողեղինացս, աղաչեմք:

Սէր, անուն պանծալի եւ գերազարդ քոյին կոչմանցդ ամենի,
Որով իւղ թափեալ փեսայդ երկնաւոր,
Հեղեալ ի գութ խանդակաթ հարսին ըղձաւոր,
Զպարածածկեալն լոյս արփիաւոր
Արտափայլեալ ցուցեր այսաւր ի Թաբաւր,
Ի տեսիլ հրաշից փեսաւէրաց առաքելոց եւ մարգարէից.
Ի վկայութիւն երկուցն եւ երից, հնոցն եւ նորոցս,
Տէր զքեզ ծանուցեալ կենդանեաց եւ մեռելոց,
Կոչմամբ Մովսեսի եւ Եղիայի,
Որք խաւսէին զելից քոց յԵրուսաղէմ.
Ի փրկագործ կրիցն ադամեանց լրումն
Յայտնեցար վիմին հաւատոյ,
Ոչ մի ի գոյիցս, այլ Տէր համայնից,
Յորմէ պակուցեալ զերից տաղաւարացն ազդէր զխորհուրդ:

Ահա ընկալցիս զայս երգ աւրհնութեան ի նուէր փայլման քո լուսոյ
Ընդ հոգեղինացն ի հողեղինացս, աղաչեմք:

Էն անեղ իր եւ անուն մշտնջենաւոր,
Անտես տիրապէս յէից եւ եղելոց հայր,
Անձեռագործ տաղաւարաւ ամպով Հոգւոյն երեւեալ ի բարձանց`
Դաւանէր զքեզ որդի ըստ բնութեան,
Եւ սիրելի համակամութեամբ ընտրեալ ըստ մերումս
Եւ հաճեալ ըստ տնտեսութեան.
Ոչ ոմն եւ ոմն, այլ մի եւ նոյն առեալն եւ առողդ.
Ի հրաշիցն հնչմանց վիմին սասանեալ եւ որոտմանցն թմբրեալ,
Յանուշից անմահական բուրմանցն զմայլեալք,
Եւ ի տիպ տեսլեան արքայութեան աւուր ցնծացեալք,
Նախահարցն դիտմամբ բերկրեալք
Եւ ապագայիցն յուսով զուրաճացեալք.
Ահա ընկալցիս զայս երգ աւրհնութեան ի նուէր փայլման քո լուսոյ
Ընդ հոգեղինացն ի հողեղինացս, աղաչեմք:

Սոսկալի աւուրս շնորհիւ եւ խորհրդոյս զաւրութեամբ
Համբարձցես զմեզ ընդ լերինսն ընտրութեան,
Ի կոյս լերանցն յաւիտենականաց,
Ի լեառն Աստուծոյ իմաստութեան,
Ի լեառն պարարտ աւծութեան,
Ի լեառն մածեալ ընդ քեզ միութեան
Եւ հաճոյ ի սպառ քեզ ի բնակութեան:
Ցաւղեա' ի Հերմոնէդ վերնում զցաւղ քաղցրութեան
Ի լերին դստեր Սիոնի,
Հաշտեա' ընդ մանկունս սորա, սարտուցեալս ի քոց բարութեանց,
Ընդգրկեա' զվարատեալքս ի գիրկ հայրենիդ գրգանաց,
Ժողովեա' զցրուեալքս եւ մխիթարեա' զսգացեալքս,
Հաստատեա' ի վէմդ ամրութեան զտառապեալքս եւ զխախտեալքս,
Հերքեա' ի քոց ծառայից զծառայեալսն մեղաց
Եւ ազատեա' զազատեալքս արեամբ քո սրբով:

Ահա ընկալցիս զայս երգ աւրհնութեան ի նուէր փայլման քո լուսոյ
Ընդ հոգեղինացն ի հողեղինացս, աղաչեմք:

Ի բարձունս ամբառնամք զձեռս եւ զմիտս առ մերձդ ամենից.
Հասցե'ս ի մէջ յանուն քո ժողովելոցս ողորմութեամբ որպէս էութեամբ,
Ընկա'լ զաղերս աղաւթից մերոց յաւուր մեծի ծագման քո լուսոյ,
Բարձրացո' զեղջիւր եկեղեցւոյ քում սրբոյ,
Փարատե'ա զկրկին խաւար մեղաց եւ նեղչաց,
Լուսաւորեա լուսով իմաստութեան եւ խաղաղութեան,
Պահեա' ի սմա անստուեր եւ զառ ի քէն զլոյս իմաստից բաշխողս`
Զհայրապետն մեր` զտէր [այս անուն]
Զնախաթոռ հովուաց քոց բանաւոր հաւտի,
Եպիսկոպոսաւք, քահանայիւք եւ վարդապետաւք,
Սարկաւագաւք, դպրաւք եւ համաւրէն պաշտաւնէիւք,
Զաւրացո' զթագաւորն մեր [այս անուն]
Բարեպաշտութեամբ հերքել զհոյլս ամբարշտութեան,
Զիշխանս` իշխել հակառակացն ճշմարտութեան,
Զաւրականացն տո'ւր քաջութիւն եւ ախոյանիցն` յաղթութիւն,
Աշխարհայնոցն` ամրութիւն, շինութիւն եւ խաղաղութիւն,
Առատութիւն պտղոց առաւրէիս եւ յաւիտենականին.
Ահա յիշեսցես ողորմութեամբ եւ զհոգիս հանգուցելոց մերոց`
Հաւատով ի քեզ ննջեցելոց, խնդրեմք:

Եւ եւս առաւել
Զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ, խնդրեմք:

Րոտել զմեզ ի մի լրութիւն կաթողիկէ,
Յաւդեալ ի գլուխ եկեղեցւոյ, խնդրեմք:

ՓՈԽ

Գերագոյն լուսոյդ անեղի
Զեղականաց լուսոյ մաղթանս ածեմք առաջի.
Զհրեղինացն նախ հոսելոց եւ հուպ եղելոց,
Զհողեղինաց սեռից ի քէն լուսաւորելոց,
Զանվայրափակ լուսոյդ ունողի
ԶՄարբամու Աստուածածնի եւ միշտ կուսի,
ԶՅովհաննու կարապետի ի ծնունդս կանանց մեծի եւ քում մկրտչի,
Զառաքելոց եւ զմարգարէից,
Եւս եւ զարփիական լուսոյդ տեսլեան այժմ արժանաւորաց,
Զպսականուն նախկի վկային,
Եւ զնովաւ արեամբ մկրտելոց ընդ քեզ կամաւոր զենմանց,
Զբազմանուէր պատարագի Լուսաւորչին մերոյ սրբոյն Գրիգորի
Եւ զհամաւրէն զքեզ սիրողաց ճգնաւորաց դասուց,
Որոց հայցմամբ պահեսցես զժողովեալքս
Ի կրից բոլորից փորձանաց`
Ուղղել զմիտս բնաւից ի շաւիղս արքայութեանդ երկնից,
Եւ ի ծագման քո հայրենի փառաւք յաւուրն մեծի,
Զորոյ ցուցեր այսաւր զտիպ լուսոյ աղաւտ եւ չափաւորապէս:
Եւ այժմ ողորմեա'ց մեզ, Տէր Աստուած մեր,
Ըստ մեծի ողորմութեան քում: