Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Այսաւր երեւի անտեսն ի բարձանց.
Բանին բընութեամբ բոլոր եղականք
Գովեն գունդք վեհից վերին պետութեանցն:
Դարձեալ կերպանայ ըզմերս ի Կուսէն,
Եղանի հանգոյն հողածնեալ մարդոյն.
Զարգանայր մանուկ հողաստեղծուածոյս,
Էրեւի ծաղիկ նոր շառաւիղին
Ընդ այն յայտնափոխ փոխարկեալ մարդոյն,
Թէ՚նդ այդ յանցանացդ, որ ի պատրողէն :

Ժամանակ եհաս Կուսին աւետեաց,
Ի յորովայնէ նըւաստ երեւեալ
Լընու զամենայն զոր յառաջն ասաց:
Խաղայր խորհըրդով մեծըն Գաբրիէլ
Ծանուցող եղեալ Կուսին աւետեաց.
_Կենաց ես յայտնող, կոյս եւ անարատ,
Հոգի Աստուծոյ ի քեզ եկեսցէ,
Ձայն Տեառն զաւրութեանց ի քեզ որոտայ:

Ղաւղեալ սուրբ Կուսին յահէ հրեշտակին,
Ճեպէր հիացմամբ սափորովն յաղբիւրն,
Միայն հիացեալ ընդ միտս զարմանայր.
_ Յառնէ երկրածնէ ոչ իցեմ խաբեալ,
Նորասքանչ է բանս, զոր ես լըսեցի:

Շտապով տագնապէր, երկիւղիւ լընոյր.
_ Ուստի այս լիցի, _ զայն պատասխանէր, _
Չունիմ ինչ կարծիս, հրեշտակ Աստուծոյ:

Պանծալի ձայնիւ գոչէր Գաբրիէլ.
_ Ջահին մեծ արփւոյն ընդունակ եղեր,
Ռահ ուղղեալ յերկնից բերեմ զաւետիս,
Սպասաւորեմ ես սուրբ թագաւորին,
Վերուստ եմ իջեալ տալով զաւետիս,
Տալով զաւետիս, որ ոչ անցանէ,
Րաբունին Էից ի քէն ծընանի:

Ցընծա', դուստր անմեղ Եւայի ունկամբն,
Ւիւթանիւթ մարմնով, լուծիչ տըրտմութեանց.
Փառաց թագաւորն ի քէն մեզ յայտնեալ,
Քեզ փա~ռք վայելէ յաւիտեանս, ամէն: