Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աստուածածին սըրբուհին,
Ամէնաւրհնեալ տիրուհին
Կայր առ խաչին Յիսուսի
Եւ արտասուէր տըրտմալի:

Գոչէր ձայնիւ աղետի.
Զբանսն, որ ասէր սոսկալի,
Շարժէր զամէն կենդանի
Յողբս եւ ի կոծըս բանի.

_ Յիսո'ւս, որդի անձկալի,
Իմ միածին բաղձալի,
Ընդէ՞ր կաս մերկ ի խաչի
Եւ բեւեռեալ ի փայտի:

Սիրտըս խոցեալ կըսկըծի,
Աղիք ծնողիս գալարի,
Զքեզ տեսանեմ ծարաւի
Արբեալ քացախ եւ լեղի:

Եղուկ է մաւրըս կուսի,
Զինչ որ կամիմ չկատարի.
Ո՞վ տայր ինձ ջուր ըմպելի
Արբուցանել զիմ որդի:

Ո'վ հոլոնեալ քահանայք,
Եւ չարագործ պաշտաւնեայք,
Պիղատոսի չար զինուորք,
Դասքըն հրէից սպասաւորք,

Ընդ ո՞ր մեղաց արարիք,
Զայս փոխարէն հատուցէք,
Զկողըն տիգաւ խոցեցիք,
Զբեւեռսն ի ձեռսըն հարիք:

ՅԵգիպտոսէ զձեզ փըրկեաց,
Զծովըն Կարմիր պատառեաց,
Ըզփարաւոնն ընկըղմեաց,
Զձեզ ի նմանէ ազատեաց:

Ձեզ հաց յերկնից պարգեւեաց,
Մանանայիւ կերակրեաց,
Ջուր ի վիմէն ձեզ բըղխեաց
Երկոտասան վըտակաց:

Զի՞նչ գործեցիք, անաւրէնք,
Չար ընդ բարւոյ փոխարէն,
Փարիսեցիք եւ դըպիրք
Եւ քահանայք չար ժըպիրհք:


ՓՈԽ

Ո~վ Սիմէոն ծերունի,
Ահա բան քո կատարի,
Սիրտըս սըրով խոցոտի,
Աղիք ծնողիս գալարի:

Աչացըս լոյս իմ որդի,
Մեծ մըխիթար իմ սըրտի,
Կուսի կաթամբ սընուցի
Եւ մաւր գըթով գըգուեցի.

Թագաւորել յուսայի
Ըստ աւետեացն, որ առի,
Արդ տեսանեմ ի խաչի,
Եւ մաւրս աղիք խարշատի:

Թող արեգակն խաւարի,
Եւ լոյս լուսնին նըւաղի,
Երկիր հիմամբ շարժեսցի,
Վէմք ի վիմաց պատառին:

Ողորմեցէք գերելոյս,
Աշխարեցէք զեղկելիս,
Վա~յ ասացէք ծընողիս,
Խաչեալ իմ Աստուածորդիս:

Պատասխանեալ Յիսուսի
Աստուածամաւրն եւ Կուսի,
Անապական ծընողի,
Մաքուր եւ սուրբ տաճարի.

_ Դու իմ խորան սրբութեան
Եւ առագաստ մաքրութեան,
Դու իմ տաճար բնակութեան
Անճառ Բանիս մարդկութեան.

Դու մի' տըրտմիր, բերկրալի,
Զքեզ ոչ թողից յաշխարհի,
Արդ, Յովհաննէս քեզ որդի,
Իմ աշակերտ սիրելի:

Վասն այնորիկ ես իջի,
Որ մեծ խորհուրդ կատարի,
Մահուամբ խաչիս սոսկալի
Յանցանք նախնոյն քաւեսցի:

Ով որ խաչիս հետեւի,
Պաշտել ըզսա յաւժարի,
Յիմ գալըստեանն երկրորդի
Նա ընդ աջմէ իմ դասի.

Փառաց լիցի արժանի
Եւ արդարոցն երամի,
Փառաւորել զիս ընդ Հաւր
Եւ ընդ Հոգւոյն ճըշմարտի: