Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աւետի~ս, միշտ աւետեաց հընչումն.
_ Տէրըն մեր յարեաւ:
Աւետի~ս, նախանձայնէր հրեշտակն.
_ Տէրըն մեր յարեաւ.
Այսաւր Տէր յարեաւ,
Կանա'յք, զի՞ լայք ըզկենդանին,
Զ՞ի արտասուս հեղոյք:
Շտապ շոյտ ընթացեալ փութով,
Այսր անդր արշաւմամբ.
_ Ո՞ւր է իմ ծընեալ որդեակն,
Այն հրաշածաղիկն:

Մ՞ի դու պարտիզպան բարձեր
Զայն լուսոյ մարմինն,
Ասա', ո՞ւր եդիր ըզնա,
Զի ես երթեալ առից:
Ես երթեալ առից ըզնա,
Տարեալ թաքուցից
Յայն ի հրէական, ը~, մոլախումբ ժողովոյն:
Քեզ քաղցրաձայնեալ ծանաւթ
Յառեալ Մարիամ,
ԶՏէրըդ րաբունեան որդեակդ
Յոյժ կողկողանաւք:

_ Ես եմ նոյն Յիսուս,
Ծընեալն ի քէն կուսութեամբ,
Եկեալ ի կոյս գերեզմանէն.
_ Մի' յիս մերձենար, _ լըսէր,
Չեմ ելեալ առ Հայր,
Չեմ ցուցեալ ըզվէր կողիցս,
Զտեղիս բեւեռաց.
Ընդ իմոյ հետեւողի ի վեր ելէք:
Կենացունաբեր քարոզք,
Ընդ ձեզ եմ յաւիտեան: