Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Խորհուրդ հայրենի աւանդ,
Աւանդ նոյնագոյ արփին,
Արփւոյն նախատես դիտին
Սէր ոսկեփողոյն վառեալ:

Վառեալ հոգեհոս հընչիւն
Խիտ անտառապատ մայրեաց,
Ձայն քաղցրանըւագս առնէր
Տաւիղս որոտման թընդիւն:

Վազս երագընթաց գոյիւք
Լերանց հովանեաւ բարձանց,
Հրափայլ երփնասուր հովտի
Բըլուր կընդըրկի դիմաց:

Տարփող աւետեաց հընչիւն
Բարբառ սրովբէեան դասուց,
Առ քեզ, սուրբ Սիոն դըշխոյ,
Պար թեւասքաւղեալ խըմբից:

Ցընծա' ծաղկազարդ զարմաւք
Ի գոյն շուշանի պըճնեալ,
Հարսնարան վեհին հրաշից
Թագ արքայ եկեալ փեսայ:

Հանգոյն քառակերպ աւդոյն
Կառս յաւանակի նըստեալ,
Սաւառնատարած թեւաւք
Հրաձորձ տարածեալ ցընդմամբ:

Դիմեալ յեդեմեան դիտէն
Ճեմ հարաւային գոլով,
Ժողով յոգնահոյլ խըմբից
Խիտ առ խիտ դիմիւ ելեալ:

Զոստս արմաւենեաց հատեալ,
Տերեւ ձիթենեաց ընծայս
Այն նորոգողին հընոյն,
Այն թագաւորին նըւէրս:

Աստ եբրայեցւոց մանկունքն
Զերգըս սրովբէիցն առեալ,
Հեթանոսական դասուցն
Տաւնակից վեհիցն եղեալ:


ՓՈԽ

Յայս նոր աւետեաց աւուրս
Երկիրս պանծացեալ բերկրի,
Ծով գարնանաշարժ ալեաւք,
Ծով երկնատարած ծըփի:

Դաշտ կարմրավարդից վառեալ
Կանաչ սաղարթից թերթից,
Հընչիւն նըւագի բարբառ.
Ովսաննա~, աւրհնեալ, որ գաս:

Զսա նահապետաց տեսեալ,
Պետ իշխանական եկեալ,
Սա նախագուշակ դաւթեան
Յաւէտազըւարճ լերանց:

Սա Զաքարիաս քարոզ
Թագաւոր ի նոյն եկեալ,
Նոյն աւրհներգութիւն միշտ Հաւր
Նոյն համագոյեան Բանին:

Յաւէտ էութեան Հոգւոյն,
Երրեակ միութեան միոյն
Սմա միշտ երգեսցուք ըզփառս
Այժմ եւ յաւիտեանս, ամէն:


ՃԺԴա. ՏԱՂ ԾԱՂԿԱԶԱՐԴԻՆ, Ի ՆԵՐՍԷՍ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԷ ԿԼԱՅԵՑՈՅ

Ոստս արմաւենեաց հատեալ,
Տերեւ ձիթենեաց առեալ,
Այն նորոգողին բերեալ,
Թագաւորին ընծայեալ:

Աստ եբրայեցւոց մանկունքն
Զերգըս սրովբէիցն առեալ,
Հեթանոսական դասուքն
Տաւնակից վերնոցն եղեալ:

Յայս նոր աւետեաց աւուրս
Երկիրս պանծացեալ բերկրի,
Ծով գարնանաշարժ ալեաւք,
Ծով երկնատարած ծըփի:

Դաշտ կարմիր վարդով վառեալ,
Կանաչ սաղարթիւք թերթեալ
Շընչիւն նըւագի բարբառ.
Ովսաննա~, աւրհնեալ, որ գաս:

Զսա նահապետաց տեսեալ,
Պետ իշխանական եկեալ,
Սա նախագուշակ Դաւթի
Յաւէտազըւարճ լերանց:

Սա Զաքարիայն քարոզ,
Թագաւոր քո հեզ եկեալ:
Նոյն աւրհներգութիւն միշտ Հաւր,
Նոյն եւ համագոյ Հոգւոյն: