Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նորահրաշ տաւնիւս կուսական
Արփիականացն համաձայնելով դասուց`
Երաժշտական նուէր ներբողից երրակի անձանց միութեան
Երեքսրբեան հնչմամբ նուագեմք.
Որոյ բնաւ բնութիւն ծայրագոյն էականացս սեռից.
Էն յէութեան անեղապէս,
Որդւոյ պատճառ իր եւ անուն հայրական.
Բան եւ ծագումն անսկզբնաբար
Յէն միշտ էակ ի վեր քան զբան.
Հոգի հայրաշարժ բղխեալ ի Հաւրէ,
Որդւոյ փառակից եւ Տէր բոլորից:
Ահա ընկալցիս զայս նոր աւրհնութիւն ի նուէրս աղաւթից
Հայցմամբ ծնողի Բանիդ եւ մարմնարանի, աղաչեմք:

Երրաբուն Էին համայնոյ անտեղի եւ լոյս գերարփի,
Անեղ յէութեան բնութիւն անթերի,
Անկէտ կատարումն եւ պարզ գերազանց,
Անորիշ գոյութիւն, անանջրպետ միութիւն,
Երեքանձնեան իսկութիւն եւ միաստուածութիւն,
Յորմէ միայնոյ ստեղծեալ եղեալքս ամենայն.
Հրեշտակական հոյլք երամից աւրհնաբանիչ անմահ կենդանիք.
Ստորին զգալի քառիւք դիմակաւք զարմանազան աշխարհ կենդանեաց.
Ի հակառակաց միացուցեալ ոգւոյ եւ մարմնոյ զԱդամն առաջին
Գեղապաճոյճ փառաւք զարդարեալ կողածնաւն ի դրախտն Ադենայ.
Որոց զտիրականն աւրէն մոռացեալ դատապարտին մահու,
Որովք ոչ եղեալք ի քէն անտես բարերար.
Ահա ընկալցիս զայս նոր աւրհնութիւն ի նուէրս աղաւթից
Հայցմամբ ծնողի Բանիդ եւ մարմնարանի, աղաչեմք:

Րամեալ միայնոյ երրակին լուսոյ,
Հայրական բարբառոյ ձայնեալ վերստին Բանին եւ Հոգւոյ
Առնել ոչ ի պատկեր իւր մարդ որպէս ի սկզբանն,
Այլ ծոցածին փառացն լուսոյ
Զհողանիւթեայ տիպ նախնոյն զգենուլ ծառայի.
Ուստի ընտրեալ ի բիւրուց Գաբրիէլ պետ անմարմին զուարթնոցն,
Տէրունեան խորին խորհրդոյ առ նոյն ազդեալ ի վերուստ`
Փոյթընթաց արագ սլացմամբ ճեպեա յաշխարհն մահու,
Բարբառ աւետեաց հնչեա բերկրութեան տրտմեցելոյ դստերն Եւայի,
Հրաւիրեա լինել տաճար սրբութեան Բանիս գալստեան,
Որով յառաջեալ անքայլ գնացիւք առ կոյսն Մարիամ`
Ձայն առ նա ցնծալի եւ լուր քաղցրութեան հնչեցեալ.
_ Ուրա'խ լեր, բերկրեալ, տրտմութեան բարձող նախամաւրն,
Տէր ընդ քեզ յաւիտեան, եւ Սուրբ Հոգին հովանաւորեալ,
Զի ծնեալն ի քէն է Հաւր միածին եւ անդրանիկ, փրկիչ աշխարհի.
Ահա ընկալցիս զայս նոր աւրհնութիւն ի նուէրս աղաւթից
Հայցմամբ ծնողի Բանիդ եւ մարմնարանի, աղաչեմք:

Սոսկալի դիտմամբ պակուցեալ վեհին անմարմնոց,
Զառաքողիդ նախաշաւիղ յորովայնի Կուսին տեսեալ զգալուստ,
Յորում ներգործեալ անսերմ յղութիւն`
Լուծեր տիրաբար զաւրէնս քո եդեալ.
Ծնեալ կուսութեամբ ի վեր քան զբան,
Անմայր ի յերկինս, անհայր ի յերկրի,
Կուսական կաթամբ կերակրեալ, լցողդ ամենից,
Բարձեալ ի գիրկս, բարձողդ բնաւից,
Աճեալ ըստ մարմնոյ, աճման պատճառ բոլորից,
Շրջեալ ընդ մարդկան, ստեղծողդ Ադամայ,
Վերառեալ զցաւս ոգւոց եւ մարմնոց.
Եկեալ կամաւ ի չարչարանս խաչի եւ մահու,
Անմահդ մահուամբ, զմահ մեռուցեր, զմեզ կեցուցեր.
Երեքաւրեայ յարուցեալ համբարձար առ Հայր ի յերկինս.
Խոստացար Կուսին տիրուհւոյ ի տիպ համայնիցս
Գալ վերստին, առնուլ առ քեզ յանճառ բնակութիւնդ.
Ահա ընկալցիս զայս նոր աւրհնութիւն ի նուէրս աղաւթից
Հայցմամբ ծնողի Բանիդ եւ մարմնարանի, աղաչեմք:

Երեւեալ երբեմն հրեշտակապետին ի լրումն խոստացելոցն,
Բերեալ բրաբիոն Կուսին նշան յաղթութեան կրից աշխարհի,
Զուրախութեան առ նոյն վերստին հնչեալ զաւետիս.
_Նախկին աւետեաց ընկալ, _ ասէ, _ այսաւր կատարումն,
Վերաբերեալ ի ստորնայնոցս յիմանալեացն խորանս
Հուպ յանմատոյց լոյս Երրորդութեան
Փառաց ի փառս փոփոխելով.
Որով զուարճացեալ, նուէր գոհութեան ընդ մեծի շնորհի
Քեզ ընծայելով հայցմամբ մաղթանաց,
Համասեռիցս վասն պաղատէր
Փրկութիւն խնդրելով ի քէն, մարդասէր.
Ահա ընկալցիս զայս նոր աւրհնութիւն ի նուէրս աղաւթից
Հայցմամբ ծնողի Բանիդ եւ մարմնարանի, աղաչեմք:

Սաւառնաթեւիցն առաքելոցն համանմանեալ դասուց,
Լուսափայլ ամպովք ի վերնատունն խորհրդոյ
Բերեալ հրաշիւք ի Հոգւոյն,
Ի գոյժ հրաժարման տիրուհւոյն թախծեալ,
Զնոյն յուսապատար բանիւ սփոփեալ.
Վեհիդ ի վերուստ ծագման լուսոյ ակնարկեալ,
Տեսլեամբ փառաց քոց հրեղինաց դասուք ցնծացեալ,
Յաւանդումն ամենասրբուհւոյն ոգւոյ սխրացեալ.
Զմարմինն մաքուր ամփոփեալ,
Կուսանաց խմբիւք պար առեալ,
Հրեշտակացն աւրհներգութեամբ ձայնակցեալ,
Ի գերեզման մահու ընդ մահացելոցս իջուցեալ,
Եռաւրեայ ըստ միածնիդ իւրում յարուցեալ,
Անմարմնական զաւրաւք յերկինս վերացեալ,
Յանմերձենալի լոյս աստուածութեանդ մերձեալ
Բարեխաւս միշտ առ քեզ վասն մեր.
Ահա ընկալցիս զայս նոր աւրհնութիւն ի նուէրս աղաւթից
Հայցմամբ ծնողի Բանիդ եւ մարմնարանի, աղաչեմք:

Ի քեզ վեր համբառնամք զձայն պաղատանաց,
Աստուածածին, միշտ կոյս Մարիամ,
Դրախտ աստուածատունկ եւ Եդեմ վայելուչ
Կենսատու տապան նոյեան եւ աստուածընկալ խորան աբրահամեան,
Մորենի անկէզ եւ վէմ աղբիւրահոս,
Աշտանակ լուսոյ եւ տապանակ կտակի,
Սափոր ոսկի եւ բուրուառ խնկոց,
Գեղմն ցաւղահոս եւ լեառն վիմածին,
Ակն շափիւղայ եւ մարգարիտ պատուական,
Քաղաք Աստուծոյ եւ տաճար հոգեւոր,
Պարտէզ փակեալ եւ աղբիւր կնքեալ,
Բլուր կնդրկի եւ հովիտ շուշանի,
Նորդոս բուրեալ եւ քրքում ծաղկեալ,
Անապատ անկոխ եւ երկիր բանաւոր,
Ամպ թեթեւ եւ աթոռ քառակերպեան,
Դուռն աղխեալ եւ տումար անլուծանելի,
Առաւաւտ արփւոյ եւ արեւելք արեւու,
Ապաւէն կենաց կենդանեաց
Եւ յոյս յապագային աւուրն ննջեցելոց.
Ահա յիշեսցես առաջի միածնի Որդւոյ քո
Զհոգիս հանգուցելոց մերոց, մայր Աստուծոյ, աղաչեմք:

Եւ եւս առաւել
Զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ, խնդրեմք:

Րոտել զանձինս մեր ի մի միաբանութիւն
Հաւատոյ, յուսոյ եւ սիրոյ, խնդրեմք:

ՓՈԽ

Գանձ պատուական կաթողիկէ եկեղեցւոյ յայտնեալ, սուրբ Աստուածածին,
Որով ճոխացան հարսունք երկնաւորք եւ աւրիորդք ըղձաւորք,
Զորոց գումարեալ ընդ քեզ
Զխումբս ընտրութեան հայցեմք ընդ մեր մաղթանաց,
Զդասապետս դասուք իննուց վեհից հուպ քեզ այժմ եղելոց.
Զձայնն Բանին եւ զպսակն պսակողին`
Առաքելովք եւ մարգարէիւք,
Մարտիրոսաւք եւ որ մերն է` լուսոյ ծագողաւ,
Մաքուր կուսանաւք, ճգնաւորաւք եւ համաւրէն ընտրելովք`
Պահել պահողին էին զամենեսեան յապահովս`
Զվերակացու եւ զնախընթաց հոգւոց մերոց
Զհայրապետն մեր` զտէր [այս անուն],
Եպիսկոպոսաւք եւ վարդապետաւք,
Քահանայիւք եւ պաշտաւնէիւք,
Վանականաւք եւ աշխարհայնովք.
Զթագաւորն մեր [այս անուն]` հնազանդելովք,
Եւ զիշխանս` իշխեցելովք,
Զզաւրավարս` զաւրականաւք, եւ զժողովս` ժողովրդովք,
Եւ ամենայն հաւատացելոց
Շնորհել ողորմութիւն յայժմուս եւ յաներեկ աւուրն:
Եւ այժմ ողորմեա'ց մեզ, Տէր Աստուած մեր,
Ըստ մեծի ողորմութեան քում: