Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նոր աւրհնութիւն ընդ հայցուածոց մաղթանաց
Մատուցանեմք առաջի քո,
Հայր անսկիզբն, Որդի անժամանակ, Հոգի մշտնջենաւոր,
Միաստուածութիւն եւ զաւրութիւն,
Որով գոյացան էութիւնք իմանալեաց եւ տարրեղինաց,
Յորոց եւ բնութիւնն խորհրդաստեղծ անկերպիդ կերպարան,
Որոյ խաբմամբ խաւարին յարփիականն մերկացեալ լուսոյ,
Սակայն ոչ անտես եղեալ ի քէն, բարերար.
Ահա ընկալցիս զպաղատանս ժողովելոցս,
Յաղագս առաջիկայ աւծման իւղոյս
Ընդունելոյ առ ի քէն շնորհս, աղաչեմք:

Էիդ լուսոյ անեղի ծագեալ ի ստորինս,
Մի ի յերից ծագումն անուան միածնիդ,
Աւծեր աստուածութեամբդ իբր իւղով զառեալն ի մէնջ մարդկութիւն,
Զնոյն աւծումն ընդ զգայականի խառնեալ աւծութեան,
Աւծեր իւղով ուրախութեան զանդամս մարմնոյ քո զեկեղեցի`
Յաւդեալ ընդ քեզ միութեամբ.
Ի գլխոյդ ահարոնեան ի գրապանս իջեալ զգեստուց,
Իւղ թափեալ անուն,
Լցեր անուշահոտութեամբ զանհամութիւն բնութեանս,
Վասն որոյ եւ աւրիորդք առձայնեալ փեսաւէրացն առաքելոց,
Հաստատեալ զինքեանս իւղովս այս աւրհնութեամբ.
Ահա ընկալցիս զպաղատանս ժողովելոցս,
Յաղագս առաջիկա աւծման իւղոյս
Ընդունելոյ առ ի քէն շնորհս, աղաչեմք:

Րաբուն պանծալի վեհիցն եւ ստորնայնոցս,
Խորագոյն հիման եկեղեցւոյ քո ճարտարապետ,
Որ եւ ի հնումն զորդէգրութեան
Աւետիս աղաւնեաւ Հոգւոյն ի տիպ ձիթենւոյ առ Նոյ ծանուցեր.
Զնոյն Մովսեսիւ ծաղկանց քոյիւք,
Ընդ սոյն խառնութեամբ նշանակեցեր ընդ մերս աւծութեան,
Զչորից առաքինութեանց խառնել միութիւն յորդիս աւծելոց,
Որով աւծան պետք նախկի աւծելոցն հնոյ աւրինին,
Դաս թագազարմից եւ մարգարէից`
Քահանայիւք եւ պաշտաւնէիւք.
Սովաւ եւ ի նորումս զ՚ի ձեռս աւազակաց յանձնեալ,
Նախահաւրն զվէրս հոգւոց բժշկեալ,
Զմարգարէին բարբառ լցեալ,
Աւծեր իւղով զգլուխ եւ բաժակաւդ իմաստութեան զուարճացուցեր.
Ահա ընկալցիս զպաղատանս ժողովելոցս,
Յաղագս առաջիկայ աւծման իւղոյս
Ընդունելոյ առ ի քէն շնորհս, աղաչեմք:

Սովին աւծմամբ իւղոյ զարդարեցեր զեկեղեցի քո, Քրիստոս,
Անհիւթական Հոգւոյն իջմամբ նախ զորս ի վերնատունն,
Զնոյն ընդ հիւթականիս իւղոյ եւ ջրոյ
ԶՀոգւոյդ խառնեալ զաւրութիւն,
Ծնար սովաւ զառ ի քեզ հաւատացեալս յորդիս լուսոյ,
Եւ յորդիս տուընջեան յաւծումն քահանայական եւ թագաւորական.
Դրոշմն տիրական եւ կնիք զգայական,
Ծերութիւն իմաստութեան ի ձէթ հոգւոց պարարտութեան,
Յորմէ աւծան հեթանոսք պարզեալ իւղով ի լերին սրբութեան.
Ահա ընկալցիս զպաղատանս ժողովելոցս.
Յաղագս առաջիկայ աւծման իւղոյս
Ընդունելոյ առ ի քէն շնորհս, աղաչեմք:

Եկեալքս ի տաճար փառաց քոց, աւծեալդ Աստուծոյ
Հովուապետք` հովուաւք եւ պաշտաւնէիւք,
Զձեռս եւ զմիտս վեր ամբառնամք առ մերձդ ամենից.
Ժամանեա' անհեռանալի ի մէնջ յանուն քո ժողովելոց,
Ընկա'լ ի լրումն եկեղեցւոյ քո զընծայեալս ի քոյոց պարգեւաց
Եւ զոգւոյդ միացո աներեւոյթ զաւրութիւն,
Ընդ իւղս այս երեւելի ի զուարթութիւն տրտմեցելոց
Յաւծումն եղջիւր եկեղեցւոյ
Խեթկել զընդդիմամարտին զաւրութիւն եղիցի սա նշան,
Ի ճակատ նախահրաւէր կոչելոցն յարքայութիւնդ երկնից.
Ահա ընկալցիս զպաղատանս ժողովելոցս,
Յաղագս առաջիկայ աւծման իւղոյս
Ընդունելոյ առ ի քէն շնորհս, աղաչեմք:

Սրբեա' զմիտս եւ զխորհուրդս
Եւ զգայական բնութիւնս սովաւ աւծելոց`
Ծնանիլ յորդեգրութիւն Հաւրդ երկնաւորի ի քում ժառանգակցութիւնն,
Նկարել վերստին զպատկերոյ քո գեղեցկութիւն ի դէմս ամենի,
Զգենուլ զքեզ իբր գեղմամբ պարածածկեալ
Ոչխար եւ գառն Աստուծոյ.
Զպատմուճանդ առաջին, ըստ անառակին,
Ոչ մերկանալ դարձեալ, այլ մաքրել արտասուաւք,
Զխայթուածս թունից մահաբերին
Սպեղանեաւս այսու բժշկեսցես.
Ահա ընկալցիս զպաղատանս ժողովելոցս,
Յաղագս առաջիկայ աւծման իւղոյս
Ընդունելոյ առ ի քէն շնորհս, աղաչեմք:

Ի Հաւրէ բղխումն անսպառ,
Որդւոյ փառակից Հոգի Աստուծոյ,
Ի ջուրց վերաստեղծիչ կենդանեաց`
Զգալեաց յառաջնումն եւ իմանալեաց յերկրորդումն,
Առ որ պաղատիմք հայցմամբ մաղթանաց
Ժողովեալքս առաջի քո`
Հեղուլ առատապէս զշնորհաց քոց զանազանութիւն
Ի յիւղս այս սրբութեան,
Ըստ էակցի քո մարդեղութեան ի մեզ նկարեալ
ԶՀոգի իմաբտութեան եւ հանճարոյ,
ԶՀոգի խորհրդոյ եւ զաւրութեան,
ԶՀոգի գիտութեան եւ աստուածպաշտութեան,
ԶՀոգի երկիւղի Աստուծոյ եւ որդէգրութեան,
Լնուլ սովաւ դրոշմեցելոցն եաւթնարփեան շնորհի քո առատութեամբ,
Բարեխաւսութեամբ մաքրեալ հոգւոց քոց բնակութեան,
Արժանացելոց իննեակ դասուց հոգեղինաց
Եւ ընտրելոց ի քէն հողեղինաց.
Ամէնաւրհնեալ կուսի Մարիամու Աստուածածնի`
Մեծին ի ծնունդս կանանց,
Նախահրաւէր այսմ շնորհի Մկրտչին Յովհաննու,
Նախնոյն վկայից եւ սարկաւագաց` սրբոյն Ստեփանոսի,
Առաքելովք եւ մարգարէիւք,
Մարտիրոսաւք եւ ճգնաւորաւք,
Եւ համաւրէն սովաւ աւծելովք արդարոցն
Եւ որ այսր աւծմամբ զմեզ Լուսաւորչի` սրբոյն Գրիգորի.
Ահա յիշեսցի եւ զհոգիս հանգուցելոց մերոց`
Հաւատով ի քեզ ննջեցելոց, խնդրեմք.

Եւ եւս առաւել
Զյորդորումն սիրոյ եւ զգործս բարեաց պարգեւել մեզ, խնդրեմք:

Զանձինս մեր եւ զմիմեանս
Տեառն Աստուծոյ ամենակալի յանձն արասցուք, խնդրեմք:

Րոտեա զմեզ սովին աւծութեամբ
Ի հուր սիրոյ քո, հուրդ Աստուած, խնդրեմք:
Գերագունիդ Էի գթութեան
Զքոյս պարգեւ շնորհի աւծեմք յաղերս փարելի.
Շնորհեա' սովաւ զխաղաղութիւն եկեղեցւոյ
Եւ ընդ սովին տաւաղեալ հաւտի,
Պահեա զնուիրող այսր ընծայի
Զհայրապետս մեր` զտէր [այս անուն]` քեզ ի հաճոյս,
Եպիսկոպոսաւք եւ վարդապետաւք,
Քահանայիւք եւ սարկաւագաւք եւ պաշտաւնէիւք.
Զաւրացո' եւ զաւծեալսն ի թագ արքայութեան
Սորին շնորհիւ պսակեալ,
Զաւրապետաւք եւ զաւրականաւք`
Վանել զներհական զաւրութիւնս ոչ աւծելոցն խաւարազգեստից.
Պարգեւեա' սովաւ եւ տարերաց զբարեխառնութիւն,
Բուսոց եւ տնկոց` զառատապէս պտղաբերութիւն.
Յիշեա' եւ զհոգիս ննջեցելոց մերոց`
Սրբալոյս այս իւղոյ մեռոնիւ աւծելոց,
Եւ ի ծագման քո մեծի իբր զիւղեալ պատրոյկ
Վառեսցես ընդ նոսին եւ զմեզ անշէջ քո լուսով:
Եւ այժմ ողորմեա'ց մեզ, Տէր Աստուած մեր,
Ըստ մեծի ողորմութեան քում: