Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Քերովբէից գերագոյն,
Սըրբոյ մաքրենից մաքրագոյն,

Սըրբուհի զըմուռ ծովային,
Ծովայնոյ բերեալ մարգարիտ:

Մարգարիտ լուսոյ արփենւոյն,
Արփենւոյն տարփմամբ սըրտի սէր:

Դու ծաղիկ վարդից բիւրից թերթ,
Թերթ փըթթեալ տերեւ բոցանիշ:

Արեւելեան դուռն աղխեալ փակեալ,
Առաւաւտ յայգւոյն մերկացեալ:

Կարմրերփեան արեւ ծագեցեր`
Ի լերանց ի գլուխ տարածեալ:

Բուրաստան բուրեալ քաղցր աւդիւք,
Փունջ ծաղկանց ծափի հարկանեն:

Անտառից սաղարթ սաւս երփնից
Բարձր ի ծագ ծառոց զարդարին:

Ցաւղ իջմամբ հովիտ շուշանաց
Հիւսիսի մանրիկ արձրեւաց:

Ընդ ծընունդ քո, կոյս Մարիամ,
Աւետեաց հրաւէր յաւրինեմք:

Աւետի~ս, եկեալ Գաբրիէլ
Ի յերկնից քեզ տայր զաւետիս, մե~ծ աւետիս: