Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ողջո~յն ընդ քեզ, Մարիամ, աւետի~ս,
Ի քեզ Սուրբ Հոգին եկեսցէ, մե~ծ աւետիս:

Եւ զաւրութիւն բարձրելոյն, աւետի~ս,
Ի վերայ քո հովանասցի, մե~ծ աւետիս:

Ի Սիւքէմ ի նոյն ի յայրին, աւետի~ս,
Ուր ծընաւ արքայն երկնաւոր, մե~ծ աւետիս:

Աստեղեան ծագումն ի յայրին, աւետի~ս,
Հովիւք զարթեան, նոր երգ երգէին, մե~ծ աւետիս:

Յարեւելից եկեալ թագաւորք, աւետի~ս,
Մատուցին զընծայս խորհըրդոյ, մե~ծ աւետիս:

Ի թեման սիւն ամպոյ գործեալ, աւետի~ս,
Թափանցիկ լոյս յարփւոյն երեւեալ, մե~ծ աւետիս:

Զհինաւուրց խորհուրդըն տեսեալ, աւետի~ս,
Նոր մանուկ հրաշալի ծնընդեամբ, մե~ծ աւետիս:

Ընդ երկնային դասուց հրեշտակաց, աւետի~ս,
Երկնաւորք զայս հարցանէին, մե~ծ աւետիս.

_ Ո՞վ է սա, կամ ուստի՞ եկեալ, աւետի~ս,
Նորասքանչ ծնընդեամբ յայտնելով, մե~ծ աւետիս:

Հրեղինաց զաւրաց զըւարթնոցն, աւետի~ս,
Հողեղէն հովուացն յայտնէին, մե~ծ աւետիս:

Սա յերկնից եկեալ թագաւոր, աւետի~ս,
Հաւր սահման անսահմանելւոյն, մե~ծ աւետիս:

Սա յերկրի ի Կուսէ ծընեալ, աւետի~ս,
Աստուած եւ մարդ բնութեամբ միացեալ, մե~ծ աւետիս:

Սըմա փա~ռք ի բարձունս երգեսցուք, աւետի~ս,
Քրիստոսի մեծ թագաւորին, մե~ծ աւետիս: