Ճշմարտացի պատմություն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԲՐԱՀԻՄ ԽԱՆԻ ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ ՆԱԽԻՋԵՎԱՆ

Այդ ժամանակահատվածում [նրա ու]Նախիջեւանի կառավարիչ Քյալբա'լի խանի միջեւինչ-ինչ պատճառներով անհամաձայնություն ութշնամություն է ծագում: Իբրահիմ խանը Դաղստանիլեզգիներից օժանդակություն է խնդրում, որինանմիջապես արձագանքում է Օմար խանը եւ օգնությանհասնում: Նրա օգնությամբ եւ Ղարաբաղի չերիք կոչվող հեծելազորով ու հետեւակազորով [խանը]վճռում է պատժել Քյալբա'լի խանին եւ դեպի այնկողմերն է շարժվում: Ղարաբաբա կոչված վայրում կանգէ առնում եւ զորքն ուղարկում [շրջակա] գյուղերնասպատակելու: Ղարաբաբա գյուղը շրջապատում է: Քյալբա'լի խանը նախօրոք Երեւանի կառավարչիցօգնություն էր խնդրել, եւ վերջինս էլ քուրդ եւայլ հեծյալների մի խումբ էր նրան օգնությանուղարկել: Վերոհիշյալ բնակավայրումհակառակորդները հանդիպում են, եւ Քյալբա'լի խանըորոշ ընդհարումներից հետո խորամանկորեն փախուստիէ դիմում: Օմար խանն այս տեսնելով` առանց երկնչելուսկսում է հետապնդել նրան: Որքան էլ Իբրահիմ խանընրանց արգելում է հետապնդումով տարվել, զուր էլինում: Այդ ժամանակ իրենց քաջությամբ հայտնի զիլանքրդերն ու ղարափափախները, կանգնեցնում ենիրենց ձիերը եւ սրերը մերկացնելով լեզգիների վրահարձակվում: Լեզգիները չկարողանալով դիմադրելնրանց՝ փախչում, հեռանում են: Իբրահիմ խանը, որն իր չերիքը Ղարաբաբայում էր թողել, ճարահատյալ մարդ էուղարկում մելիքների ու յուզբաշիների մոտ եւվերադարձի հրաման տալիս: Ինքը Քյալբա'լի խանի հետհաշտության բանակցություններ է սկսում եւբարիդրացիական կապեր հաստատում: Այնուհետեւ իրզորքը վերցնելով՝ Ղարաբաղ վերադառնում: