Նոճաստան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԵՐԵԶՄԱՆՆՈՑ

7, 5.

Մեծ սէրվիներն ուրուային, անմռունչ անդրհայեաց,

Վըճիտ աղջին մէջ կանգուն այստեղ կը տիրեն.

Կարծես բղխած ըլլային գերեզմաններէն,

Մըտածութիւնք մեծամեծ, յաւէտ մահադիա՜ց:

Ի՞նչ աննըւաճ բան հըզօր, ի՞նչ փառք յարակեաց

Կը պանծացնեն բազմասլաք՝ մահու դարվերէն.

Կամ ի՜նչ տեսիլ սըգալի, յուսահատօրէն

Կ’ամբարտակեն մուտքին վրայ թաքուն ամայեաց:

Միտքէն, կամքէն գերագոյն, սէրէն ալ վերին

Անյեղլի կա՞րգն ում ըստրուկ են չարն ու բարին,

Եւ ուր ամեն ինչ ունի իր օրէնքն յինքեան,

Կամ ապառնի պերճ փաստից նանիրը մըթին.

Յաւերժութի՛ւնն անգիտա՜կ անըզգած Նիւթին,

Եւ նոյն ատեն մա՜հն արդեօք հէք գիտակցութեան:

Օգոստ. 1904 (*)