Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍՈՒՐԲ ԶՕՐԱՎԱՐՔ

       Վանքի պարսպից հարաւ, Սեղկ գետակի մօտ, մի հարթութեան վրայ գտնւում է մի աւերակ եկեղեցի իւր գաւթով, որի դռան վերեւ գրուած է.
       Կամաւ Նախախնամողին Աստուծոյ եւ յառաջնորդութեան Տէր Յովհաննիսի ի թուին Հայոց ՉԻԸ Ես Բարսեղ քահանայ կանգնեցի զսուրբ Զաւրավարքս, եւ շինեցի զխորանս լուսոյ յանուն սրբոցս մեծաւ ջանիւ եւ քրտնամուխ անձամբ իմով՝ ի փրկութիւնհոգւոյ եւ յիշատակ մեզ եւ ծնողաց եւ սնուցողացն…

       Եկեղեցու մոտ կան մի քանի գերեզմաններ, գեղեցիկ խաչքարերով, եւ մի գիւղատեղի։