Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՈՂԲ ՊԻՒԼՊԻՒԼԻՆ ՎԱՍՆ ԲԱՑՄԱՆ ԻՒՐՈՑ ՎԱՐԴԻՆ

Ի գալ գարնան եղանակին,
Փութայր պիւլպիւլն ի սէր վարդին,
Ողբայր եւ լայր հառաչագին,
Եւ հարցանէր զիւր ցանկալին.
Վա'րդ, զուա'րթ,
Չքնաղ, փառազարդ`
Դո'ւ աննըման ամենեւին:

Լալով արդէն ես ո'չ յագիմ,
Սիրով քոյին արդէն այրիմ,
Անհանգիստ եւ անքուն շրջիմ,
Մաքուր տեսլեանդ ես փափագիմ.
Վա'րդ, զուա'րթ,
Չքնաղ, փառազարդ`
Դո'ւ աննըման ամենեւին:

Ո'վ ոք տայցէ ինձ աւետիս,
Տա'մ աւետչեայ զտըրտմեալ հոգիս,
Իցէ՞ ուրախացայց զարդիս,
Տեսից զբացումըն իմ վարդիս.
Վա'րդ, զուա'րթ,
Չքնաղ, փառազարդ`
Դո'ւ աննըման ամենեւին:

Ի հընչել հողմոց սաստկագին,
Ուշաթափիմ ամենեւին,
Ոստնում թագչիմ առ թուփ վարդին,
Եւ լամ անդրէն յո'յժ ցաւագին.
Վա'րդ, զուա'րթ,
Չքնաղ, փառազարդ`
Դո'ւ աննըման ամենեւին:

Ի մէջ ծաղկանց դու գովելի,
Ներ հաւուց եմ ես խըղճալի,
Գոչեմ առ քեզ արտասուալի,
Մինչ կեանքս անցեալ վըճարիցի.
Վա'րդ, զուա'րթ,
Չքնաղ, փառազարդ`
Դո'ւ աննըման ամենեւին:

Համբուրելով ոչ լիանամ,
Ողբա'մ, սըգա'մ եւ թալկանամ,
Տեսեալ ըզքեզ` ո'յժ ըստանամ,
Դարձեալ անդէն եւ զօրանամ.
Վա'րդ, զուա'րթ,
Չքնաղ, փառազարդ`
Դո'ւ աննըման ամենեւին: