Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՐՁԵԱԼ ԶՎԱՐԴԷ, ՈՐ ԽՈՐՀՐԴԱԾԻ ԶԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹԵՆԷ ՇՆՈՐՀԱՑՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՒ ԶՅԱՊԱՂՄԱՆԷ ՆՈՐԻՆ

Յամէ քամին հարաւոյ եւ անագանի,
Ըզսգակրօնս ի մոռացօնս ետ վաղվաղակի,
Ո'չ յիշէ ըզխղճութիւնս իմ յաճախակի,
Ի տապոյ նորին սիրոյ` հոգիս պապակի.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Ողբալով, դեգերելով շրջիմ անդադար,
Ո'չ կարեմ կեալ եւ ապրիլ ես այլազգաբար,
Սար ւ' ի ձոր անկեալ յածիմ որպէս խելագար,
Ո'չ երբէք ես գըտանեմ ինձ ճար եւ հընար.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Վառվառիլդ եւ փայփայլիլդ է', վա'րդ, պատուական,
Ո'չ է յոյժ երկարատեւ, այլ է' օրական,
Ո'չ կարեմ պահել ըզքեզ գերիս լալական,
Եւ յայլուստ ո'չ գըտանեմ ես ինձ օգնական.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Այգեպանն անիրաւի, որ մինչ վաղվաղղէ,
Զթերեբաց կոկոնըս քո` շուտ ի բաց քաղէ,
Ըզսրտիկս ի բաց հատեալ` արեամբ շաղախէ,
Եւ առեալ զիս` կենդանւոյն ի յերկիր թաղէ.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Քո ցըրօնքդ եւ իմ լալօնքս ո'չ խափանեցաւ,
Ողջոյն օր մի օրերուն` սիրտս չուրախացաւ,
Վէրք հոգւո'յս եւ ցաւ սրտի'ս ո'չ փարատեցաւ,
Սըգալից աստընվորիս կեանքն ինձ դառնացաւ.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Երբ հընչէ զօրեղ քամին, ես հոգեվարիմ,
Կիսամեռ անկեալ դընիմ եւ յո'յժ շիւարիմ,
Ի ներքոյ քո մեռանիլ կարի' յօժարիմ,
Եւ թերթիւք քովք պատանիլ` ինձ կեանք համարիմ.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Անցանեմ սարէ ի սար` զօր ամենայն լամ,
Թեւ առեալ թըռչիմ արագ` ի վեր վերանամ,
Շաղ ու ցօղ անդուստ առեալ յետս առ քեզ փութամ,
Ցօղելով ըզքեզ այնու` ես իսկ զօրանամ.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ:

Մարտն էանց, ծաղկունքն ամէն բացւեալ փայլեցան,
Ներ որոց թըռչունքն ամէն իջեալ օթեցան,
Սուգ սրտիս եւ լալ աչացս, արդէն, յորդեցան,
Մինչ նըշան քո ծաղկեցման ո'չ երեւեցան.
Ա~խ, վարդիկ, աւա~ղ, վարդիկ,
Բոյս լուսաթերթիկ,
Կարմրափա'յլ, արփիափա'յլ
Տո'ւնկ տիրակերտիկ: