Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ՀՐՃՈՒԱՆՍ ՍԻՐԵԼԵԱՑ, ՊԱՏԱՀԵԱԼ ԶԲՕՍԱՆԱՑ, ՅԱՒՈՒՐ ՀԱՄԲԱՐՁՄԱՆ ՏԵԱՌՆ, ՀԱՐԿԵԱԼ ԱՍԱՑՈՒԱԾ

Պիւլպիւլն եկեալ, քաղցրիկ ձայնէր ի պարտիզին,
Թեւ ընդ գըլխով հարեալ ողբայր յո'յժ ցաւագին,
Ծաղկունքն ամէն երփնազարդեալ, արդ, բուսանին,
Եւ մանուշակն ծիրանեգոյն` էր առաջին:

Ձա'յն մի յերկնից, ձա'յն մի յերկրէ, ի պարտիզաց,
Ձա'յն ի լերանց, ձա'յն ի յայգեաց եւ ի դաշտաց,
Համախառնեալ գոչեն թռչունքն բիւրք հազարաց,
Արի'ք, եղբարք, ելցուք ի դաշտ ըզբօսանաց:

Երեսք դաշտաց լըցան ծաղկօք յո'յժ զանազան,
Վարդն ի վերայ ամենեցուն` էր պատուական,
Սըմպուլ, նարկիզ եւ ծովային մաքուր շուշան,
Փունջ կապեսցուք յաւուր տօնիս տեառն համբարձման:

Ծառք եւ ծաղկունք որպէս ըզլոյս ճառագայթեալ,
Եւ իբր ըզշարըս աստեղաց կարգաւորեալ,
Ձայն տատրակին զմեզ յորդորէ ի սէր մաքրեալ,
Ձըմեռն էանց, եհաս գարունն օրհնաբանեալ:

Նըստեալ ի նաւ` ի հիւսիս կոյս առագաստեալ,
Հասաք ի վայր ըզբօսանաց` պարտէզ ծաղկեալ,
Արդ, գոհասցո'ւք միշտ զաստուծոյ` աղերս արկեալ,
Վասն իւր փառացն` այս պարգեւացս մեզ պատրաստեալ: