Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽՆԴԻՐ ԵՒ ԱՂԱՉԱՆՔ, ԲՈՂՈՔ ԵՒ ՀԱՌԱՉԱՆՔ…

Զիս` աննըմանս եւ նըմանիս մարդանըման արա', տէ'ր իմ.
Յաշխարհի աստ զանընտանիս` քոյցդ ազգական արա', տէ'ր իմ.
Թըշնամեաց քոց չար հոմանիս` ի քոյդ կապան ա'րկ զիս, տէ'ր իմ.
Զօրաց նոցունց մոլեկանց` զիս փարաւօն արա, տէ'ր իմ.

Զի'ս առ նոցունց արշաւանին օտարական արա', տէ'ր իմ.
Ցրուեալ, վանեալ միշտ ըզնոսա` յաղթօղ մարտին արա, տէ'ր իմ.
Բիւր քանքարաց պարտապանիս` գիր ազատման տուր ինձ, տէ'ր իմ.
Ինձ անխոհեմ շինականիս` քաղաքական բարք տո'ւր, տէ'ր իմ.

Անկիրթ, անվարժ մոլեկանիս` ազնըւական վարք տո'ւր, տէ'ր իմ.
Աստանդական մուրացկանիս` հաց վերնական տո'ւր ինձ, տէ'ր իմ.
Քոց մըշակաց վերնաժամից` զիս միաբան արա', տէ'ր իմ.
Զորդիութեան ո'չ արժանիս` զերթ մի վարձկան արա', տէ'ր իմ:

Զառ ի հիմանց քայքայեցեալս արժանացո' նոր նորոգման,
Խորշակահար ծարաւելոյս առ խաղացո' ջուր ոռոգման,
Ըզմեղուցեալս անթիւ բանից մի' պատժեսցես ի յաւիտեան,
Զոր հաւանիմ եւ դաւանիմ` նոքօք արա' զիս տոհմական:

Ի գալըստեան բարեկամիս, եդից սեղան գործոց փոխան,
Այս խըթանիկ ինձ զարթուցման ի խոր քընոյ մրափեցման,
Առիթ լիցի յառաջացման, առ գութ սիրոյդ վըստահացման,
Յաքսորութեանցըս փախուցման եւ հայրենւոյն յա'ր տարփացման:

Յորում երգել զերգըս նորոգս, ընդ անդրանիկ եղբարց պատկան,
Արժանասցուք եւ մեք կըրտսեր` եղբարք նոցին, որդիք մարդկան,
Քեզ Քրիստոս փրկչիդ մերում` յաւիտենիւ անեզրական,
Հանդերձ հարբ քով եւ սուրբ հոգւով` միշտ պաշտօնիւ փառատրական: