Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ո'չ այլ ուրէք, բայց ի սըրտի օթոց կալեալ անդ բընակիք,
Ձեզէն ըզձեզ սընուցանէք եւ յանդս հոգւոց միշտ ճարակիք,
Եւ որք կըրեն ըզձեզ յինքեանս, այնց առաւել ըստահակիք,
Ըզբոց եւ խոց սրտի իւրեանց` ախով յայտնեն մերձակայից:

Ի յանձն ուրուք յերկարապէս, թէ բըռնանայք եւ զօրանայք,
Հոգւով, մարմնով գերել ըզնա ի կամըս ձեր յաւետ ջանայք,
Ի' հուր, ի' ջուր, ի' սուր, ի' թուր արկանելոյ ո'չ վերջանայք,
Զի էք անխիղճք, զօրեղ դահիճք` մեծաց, փոքունց նեղասըրտից:

Թէ խըստապէս ոլորիցիք, դուք ընդ այլոց չար մոլութեանց,
Չի'ք այլ հընար որոշելոյ առ ի միմեանց կապակցութեանց,
Թէեւ իցեն ի մի գումար բիւրիցըս բիւր արք զօրութեանց,
Տըկարանան նոքա, ահա, Աքիտոփէլ ի վըկայից:

Ա~խ, ի խորոց ցաւոց քաւիչ, եթէ իցէ հանդերձ զղջմամբ,
Ըզսաստկութիւն անթիւ պարտուցն` հալէ այնու խոր հառաչմամբ,
Զայն, զոր ախով կորուսանեմք` իգականաւ մեղկ կարկաչմամբ,
Առ գըտանեմք ախ ու վախով` յորդ արտասւօք աչաց բըբից: