Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՀՈԳԵՒՈՐ ԳԱՐՆԱՆԷ ԵՒ ԶՔԱՐՈԶՈՒԹԵՆԷ ՍՐԲՈՑ ԱՌԱՔԵԼՈՑ

Ահա' ծաղկեցան ծաղիկք, տունկք եւ ծառք,
Լըսելի եղեն թռչնոց սուրբ բարբառք,
Գոյն առեալ շողին միշտ ծաղկանց կաճառք,
Փայլին գերափառք,
Կանաչ կերպասիւք,
Պերճացան անտառք,
Իբր եղեն բուրվառք:

Ծաղրաճեմ աղբիւրք եւ գետք յորդանան,
Ծովք եւ լիճք ծըփին, բերկրին եւ խայտան.
Երփնազարդ ցընծայ ծովային շուշան,
Նարդոս, պալասան
Գունով վառվառին`
Ըստ արեգական
Գերազանց փայլման:

Տեսլեամբ եւ հոտով գովեալ մանուշակ,
Մանրաթերթ փըթթեալ եւ ողջ եռորակ,
Ծիրանի, սպիտակ եւ խոր կապուտակ,
Յոյժ-յոյժ անուշակ,
Խուռներամ լինին`
Ուր իցեն վըտակ
Եւ լեռնադաշտակ:

Լուսափայլ վարդըն շաղամած վառեալ,
Յոյժ գեղապաճոյճ թերթիւք գումարեալ,
Ի վերայ ծաղկանց միշտ թագաւորեալ,
Եւ վեհ երեւեալ.
Այգիք բերկրեցան
Այնու զուարճացեալ,
Յոյժ փարթամացեալ:

Մարիամ ծաղիկ` բոյս եդեմ դրախտին,
Աստղ ի գիշերի եւ լիալուսին,
Ցընծա' երջանիկ երկնից կամարին,
Առ անեղ արփին.
Դասք վերնակառից`
Շուրջ զքեւ փարին,
Նոր երգով բանին:

Շիկագեղ ծաղկունք, գունով աննըման,
Ցօղ առեալ յայգուն` այնու ճոխանան,
Զորս առեալ փընջեն ազգք որդւոց մարդկան,
Ի սէր վայելման.
Փառք պարգեւողին`
Սուրբ Երրորդութեան,
Էին անսահման: