Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՐՁԵԱԼ Ի ՆՈՅՆ ՄԻՏ

Ի փըշալից թըփոց քոյին, վա'րդ, վա'րդ,
Բարձրադիտակ դիտանոցին, վա'րդ, վա'րդ,
Լալով անկեալ միշտ ապաստան, վա'րդ, վա'րդ,
Կենդանանայ մեռեալ հոգին, վա'րդ, վա'րդ:

Ըզթարշամիլդ ի փապ վիմին, վա'րդ, վա'րդ,
Ի կըրկնատիւ երեկոյին, վա'րդ, վա'րդ,
Ի յուշ բերեմ զայն ցաւագին, վա'րդ, վա'րդ
Ըզկիրըս քո բարձր ի լերին, վա'րդ, վա'րդ:

Առ որ դիտեալ զօրքն երկնային, վա'րդ, վա'րդ,
Սուգ ըզգեցեալ վարանէին, վա'րդ, վա'րդ,
Ի թափիլ քո ի պարտիզին, վա'րդ, վա'րդ,
Յորս այս անկեալ սասանէին, վա'րդ, վա'րդ:

Ի փըշալից թուփըս քոյին, վա'րդ, վա'րդ,
Թըռչունք բունեալ ապաւինին, վա'րդ, վա'րդ,
Թագաւոր իմ եւ տէր դու իմ, վա'րդ, վա'րդ,
Տուն կենաց ըստ բաւականին, վա'րդ, վա'րդ:

Ի ճանապարհ յոր գընայի, վա'րդ, վա'րդ,
Ինձ որոգայթ սարեալ լարի, վա'րդ, վա'րդ,
Ճարն ի՞նչ է, ցոյց իմս անճարի, վա'րդ, վա'րդ,
Յայսմ անբարի մեծի դարի, վա'րդ, վա'րդ:

Ահա', գալով եկեալ եհաս, վա'րդ, վա'րդ,
Ցաւքն յամենուստ հոսեալ դա'ս-դա'ս, վա'րդ, վա'րդ,
Աղաղակաւ առ պաղատիմ, վա'րդ, վա'րդ,
Ողորմելով յօգնութիւն հաս, վա'րդ, վա'րդ:

Յանգիւտ կորուստն յուղի անկեալ, վա'րդ, վա'րդ,
Անառաջնորդ կամ մոլորեալ, վա'րդ, վա'րդ,
Ի միտ բերեալ այրիմ կիզիմ, վա'րդ, վա'րդ,
Ըզգեղ քո սուրբ վայելչացեալ, վա'րդ, վա'րդ: