Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԱՑ ԵՒ ԽՆԴԻՐ ԱՌ ՏԷՐ, ԹԵՐԵՒՍ ԳՏԱՆԵԼ ԶԿՈՐՈՒՍԵԱԼ ԱՌԱՔԻՆՈՒԹԻՒՆՍ ՄԵՐ

Գողուղի կալեալ քայլեմ,
Կաղիկաղ, կամաց, կամաց,
Տըրտմութեան կառք եւ սայլ եմ,
Հին ցաւով` ամաց, ամաց:

Ո'չ գիտեմ, առ ո~վ երթայց
Եւ առ ո՞վ բողոք կալայց,
Այս ցաւովըս շըրջեցայց,
Բախտըն զիս` ամաց, ամաց:

Մինչ աստուած ողորմած է,
Գոհացայց որպէս տածէ,
Յիմ վերայ զոր ինչ ածէ,
Կամ ծիծաղ` կամ լաց, կամ լաց:

Ի'մ սիրական այգեպան,
Արա' դու զիս վարդեպան,
Զհոգիս տամ վարդիս փոխան,
Ըստ յօժար կամաց, կամաց:

Ի յամպոց ըզցօղ առեալ,
Ի հողմոց զով ընկալեալ,
Ի վերայ հոգւոյս բարձեալ,
Յանձնեցից` յաստուած, յաստուած:

Ի ներքոյ թեւոց իմոց
Պահեցից միշտ ի տօթոց,
Ո'չ խնդրեմ ինչ ի քոյոց,
Կերակուր, կամ` հաց, կամ հաց:

Քեզ ծառայել ես ձըրի
Յօժա'ր եմ` ամեն տարի,
Աշխարհս համայն քեզ բարի,
Ես մնամ` ցաւած, ցաւած: