Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԱՆԽՈՀԵՄ ԸՂՁԻՑ ԵՒ ԶՅՈՌԵԳՈՅՆ ՏԵՆՉԱՆԱՑ

Որչափ իցես ի սընոտիս յաքսորութեան,
Մի' խընդրեսցես յաստիս ըզփառս զերթ մուրացկան,
Զի գովութիւն, փառք եւ պատիւ մընացական,
Միո'յն միայն, միշտ յաւիտեան այն վայելէ:

Ի գովելի գործըս մատիր որպէս քաջ այր,
Զքեզ սընոտեօք մի' ամբառնար, զի ես եղբայր,
Զի մեծութիւն եւ տէրութիւն անհաւասար,
Միո'յն միայն, միշտ յաւիտեան այն վայելէ:

Մի' կամիր կեալ միշտ յաշխարհի յայս սըգատան`
Իբրեւ անմահ եւ կենդանի անզուգական,
Զի անմահութիւն եւ կեցութիւն յարաձգական,
Միո'յն միայն, միշտ յաւիտեան այն վայելէ:

Բարի անուամբ ճշմարտութեամբ առ բարձրութիւն,
Սպասես փառաց եւ հըռչակման տունկդ անարդիւն,
Զի բարութիւն, ճշմարտութիւն եւ բարձրութիւն,
Միո'յն միայն, միշտ յաւիտեան այն վայելէ: