Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՈՏԻՑ ՄԵՐՈՑ ԸՆԹԱՆԱԼԵԱՑ

Իբր ի մարմնի միտք իրանաց անթեւ թռչունք,
Տեղեաւ ցածունք, բայց պաշտօնիւ կարի' բարձունք,
Ձեզ կարօտին անդամք մարմնոյ մեծք եւ փոքունք,
Բառնայք շալակ, շրջիք արագ, զօրեղ բըռունք:

Ի ճաշ մոլեալ յորովայնէ նեղիք դուք միշտ,
Յորմէ հոսի ի ձեզ առատ խօթութեան վիշտ,
Այլ ցայր պարկեշտ թէեւ իցէ յոյժ ամբարիշտ,
Այնըմ լինիք, ողջ ոլոգունք, յոյժ երագունք:

Յաջ եւ յահեակ չունիք աւագփայլ` հասարակ,
Եւ ո'չ լինիք միմեանց ներհակ, այլ` օժանդակ,
Չուն զառ ի վեր եւ զառ ի վայր կամ խոտորնակ,
Ձեզ չէ հաճոյ ոլոր-մոլոր վայրաց կողմունք:

Դուք բեռնակիրք եւ անձնատարք ծառք կրկնակի,
Ճըրագակալք եւ պատուանդանք աշտանակի,
Բոլոր մարմին յենու ի ձեզ իբրեւ նեցկի`
Ներքինք, վերինք, ցածունք, բարձունք, դէմք եւ թիկունք:

Թեւաթափեալ անկեալ թռչնոց հանգիտանամք,
Եթէ ի ձէնջ խօթութեամբ ինչ օտարանամք,
Շարժիլ, գընալ յայս եւ յայն կոյս` անկարանամք,
Յորժամ իցեն ի ձեզ երկունք եւ թուլացմունք:

Յորժամ հասցէ առ ձեզ սաստիկ սասանութիւն,
Ի ճանապարհս զազիր նեղաց մոլորութիւն,
Անդ շիջուսցէ վառեալ ճըրագն զիւր զօրութիւն,
Այլ չիք նըմա ի խաւարի ինչ ընտրութիւնք: