Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
11. ԲԱԺՆՈՒԱԾ ՍԻՐՏԵՐ
       Հեւքոտ շունչեր կու գան ման,
Ու հըրճուանքով կը ժըպտինք.
Կ'երկնեն կապոյտ մ'աննըման
Բիլ ծովն անհուն ու երկինք:
       Եւ բուրումներ կու գան ման,
Ոգեւորում մը հեշտին
Արբշըռանքով մը յուզման
Կ'ամոքէ վէրքը վըշտին:
       Հոգիս ունի խինդն այգուն,
Ու դայլայլը թըռչունին.
Սիրտըս քընար մ'է անքուն
Որուն երգեր ցաւ չունին:
       * * *
       Երազի մը պէս գացին,
Տարիները սահեցան
Այն օրէն` երբ ըզգացին
Սիրտեր ցունցը բաժանման:
       Երբեմն արցունք մը ցաւի,
Զիս վըրդովեց խըռովքով.
Երբեմն ալ յոյս մը ծաւի
Շողաց հոգւոյս մութին քով:
       Բաժանումէն վերջ, իրա՛ւ,
Ի՜նչ գորովով, ի՜նչ խանդով
Կը փարին սիրտեր, ծարաւ`
Միացումին հեշտանքով:
       * * *
       Երազանքներ զիս կ'օրրեն
Օրօրումով մը հանդարտ.
Հեռուն լեռնէն, ձորերէն,
Միշտ կը յառիմ ես անթարթ,
       Ծածանումիդ մօտալուտ
Յոյսերովը մոլորուն,
Տենդով կըսպասեմ գալուդ,
Ցընծումին մէջ երգերուն:
       Ալ սիրտս ունի խինդն այգուն,
Ու դայլայլը թըռչունին.
Հոգիս քընար մ'է անքուն
Որուն երգեր ցաւ չունին:
       Կ. Պոլիս