Գիրք Դատաստանի, Գ խմբ.

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳԼՈՒԽ ԻԷ
ՎԱՍՆ ԳԻՆԱՐԲՈՒԱՑ ԵՒ ՆՈՑԻՆ ՎՆԱՍՈՒՑ

Ի մէջ գինեխում մարդկան եթէ ընդ միմեանսկռվին, եւ կոտրի ձեռն կամ այլ անդամ, պարտի բժշկելեւ զպակասութիւն բանիցն լնուլ, եւ թէ մահ հանդիպիկամաւ՝ արեան գինք առցեն անպակաս. եւ այլ ընկերքն, որ անդ էին, նոքա այլ տուգանօք են ըստ չափոյն։ Եւ թէակն կամ ատամն խլեսցի, զգինն առցեն հազար դրամ. եւթէ ոտն եւ ձեռն կոտրի եւ անբժշկելի մնայ, նոյնհազար դրամ եւ այս։