Ժամանակագրութիւն (1871-ի հրատ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԳԼՈՒԽ Գ. Յաղագս Մովսիսի ընդ ծովն Կարմիր։
       Մովսէս լեալ եւթանասնամեայ, երեւմանն Աստուծոյ արժանացաւ. եւ զտասն ամն յապաղէր գնալ յԵգիպտոս, եւ հարկեալ ի Տեառնէ գնաց ութսուն ամաց. եւ յաւետեացն Աստուծոյ չորս հարիւր երեսուն ամ էր թուին . եւ յեւթանասուն եւ հինգ ամին Աբրահամու։ Երկու հարիւր հինգ ամ, մինչ ի գալն Յակովբու յԵգիպտոս. եւ երկու հարիւր քսան եւ հինգ ամ կացին յԵգիպտոս. եւ չորս հարիւր ամն լցեալ էր ըստ հրամանի Տեառն սպանանել զԵգիպտացին՝ եւ ոչ կամեցան փրկիլ որդիքն Իսրայելի՝ այլ մերժեցին զփրկիչն։ Եւ զտասն ամն Մովսէս յապաղեաց զի առ Աստուած վճարեալ էր. եւ գնացեալ մովսէս յԵգիպտոս տասն հարուածով տանջեաց զԵգիպտոս, փոխանակ տասն փորձանացն Աբրահամու, եւ փոխարէն հարւր քառասուն եւ չորս ամի չարչարանացն Իսրայելի։
       Եւ Եգիպտոսն թարգմանի հալոց երկաթի։ Զառաջինն շինեաց զնա Մեծրայիմ որդի Քուշեայ որդւոյ Քանանու. եւ կոչեցաւ յանուն նորա Մսր։ Եւ զկնի յԱրիանէ Արիա կոչեցաւ՝ եւ Ռամասիա թագաւոր կոչեաց զնա յանուն գետոյն Եգիպտոս. զի Նեղոս Եգիպտոս կոչիւր, որ է ինքնաբուղխ։ Եւ անուն թագաւորին ընդ որ պատերազմէր Մովսէս, Փլէսիոս (կամ Փէսիոս ) կոչէր, այլք Կանաքարիս անուանեն։
       Եւ յորժամ արիւն ըմպէին Եգիպտացիքն տաղտկանային, եւ երթային ի Գեսէմ, եւ խնդրէին ջուր՝ եւ յորժամ տային՝ արիւն լինէր եւ ապա կամէին ի բերանացն Իսրայելի առնուլ ի բերանս իւրեանց, եւ ի կլանելն իւրեանց փոխէր յարիւն։ Նոյնպէս եւ զխաւարն նոցա ոչինչ կարէր լուսաւորել, ոչ կրակ եւ ոչ ճրագ. եւ նողկտէին ի ծծել զթանձրութիւնն խաւարեալ օդոյն. եւ ի մահ անդ անդրանկացն Եգիպտացւոց ելին որդիքն Իսրայելի վեց հարիւր հազար արու ի քսանամենից մինչեւ ի վաթսուն ամն թուեալք։ Եւ էր յելիցն Ադամայ երեք հազար ութ հարիւր քառասուն եւ երկու ամ։ Եւ ելին յաւուր հինգշաբաթի եւ անցին ընդ ծովն ի կիւրակէի։
       Եւ ի ձգելն Մովսիսի զգաւազան ի վերայ ծովուն զայն ասաց. Այիա Աստուած իմ, Շրայիա դու հաներ զմեզ Աստուած, եւ ի ձախն ասաց, Ադովնիայ տէր Աստուած ընդ մեզ, եւ խաչանիշ նկարու դրոշմն արար նոցա ճանապարհ նոր՝ ոչ միայն ցամաքեալ այլ եւ կանաչացեալ լայնացեալ յոյժ, մինչեւ երկոտասան ցեղքն Իսրայելի աղխիւք իւրեանց հանդէպ միմեանց չուէին։
       Նախ եմուտ ցեղն Բենիամինի եւ ապա ղեցն Ղեւեայ ապա Յուդային եւ այլոցն՝ եւ աստի կոչեցան Եբրայեցիք. եւ տուաւ նոցա նոր լեզու եւ բարձաւ Եգիպտոսին, եւ նման է հայրենի լեզուին, զոր եւ արդ ունին, եւ այնու երգէին ՙօրհնեսցուք զՏէր զի փառօք է փառաւորեալ՚։
       Եւ զկնի նոցա եմուտ Փարաւոն եւ սուզան ի ջուրսն փոխանակ մանկանցն Իսրայելի։ Եւ եհան ջուրն զսպանեալսն՝ մասն բազում ի կողմն Իսրայելի զինուքն իւրեանց, եւ իւրաքանչիւր զտէր իւր ճանաչեաց եւ թաղեաց. եւ առին զսպառազինութիւնս նոցա, եւ այնու կոտորեցին զԱմաղէկ. եւ յայնմ կողմանէ զհանեալսն ի ծովէն առին Եթովպացիքն որք եկեալ էին ի Գանգէս գետոյն, եւ կատարեցաւ բան Սաղմոսին կերակրել զԵթովպացիսն։
       Աստ երեւեցաւ Երակլէս ի Փիւնիկէ եւ զգիւտ որթոյ առասպելեան ի Դիոնիսայ ոչ ի Սելովմացւոյն։
       Եւ ի սոյն ժամանակս Աւրոպագոս կոչեցաւ դատարանն, եւ յետ ելիցն Իսրայելի շարժեցաւ Եգիպտոս զեւթն ամիս՝ եւ ի տունս ոչ բնակեցին։ Եւ ասեն թէ յընկղմիլն Փարաւոնի՝ մնացեալքն յԵգիպտոս իւրաքանչիւր ոք զգործս իւր աստուածացուցին, իբր թէ եղեալ նոցա փրկութեան պատճառ։ Ի նոյն ամի ութսներորդի Մովսէսի պարտեցաւ Ամաղէկ հարճորդին Եսաւայ՝ քինախնդիր լինել նախնւոյն իւրոյ։ Եւ ի նմին տարւոջ յերկրորդումն ամսեան ել ի լեառն մթապատ առ տէր։
       Ապողիմոս իմաստնասէր եբրայեցի ազգաւ ասէ. թէ նախ Մովսէս շնորհիւ Աստուծոյ գիր արար ի վերայ նոր լեզուին, զոր առին. եւ այն գրովն ետ Աստուած Մովսիսի ի տախտակսն յետ յիսուն աւուր ելից նոցա։ Եւ յառաջ զԵլից գիրքն գրեաց Մովսէս զոր տեսեալ էր եւ գիտէր. եւ ասաց ցԱստուած՝ զոր չեմ տեսեալ զլինելութիւն արարածոցս որպէ՞ս գրեցից. վասն այսորիկ իմանալի եւ անմարմնապէս արար առաջի նորա զաշխարհս աւուրս քառասուն. եւ զգալապէս ետ հրաման ձեւակերպել զսա ի կազմութիւն խորանին՝ որ գործեցաւ զեւթն ամիս ընդ եւթն աւուր արարչութեանն։
       Եւ ապա գրեաց զգիրս Ծննդոցն եւ զայլ երիսն. եւ ի մուտս երկրորդի ամի ելից կանգնեցաւ խորանն. եւ անդրէն դարձան կեանք դրախտին անաշխար եւ անցաւ։ Ի կարճոյ կամէր տանել զնոսա Աստուած յերկիրն պարգեւաց զաւուրս քառասուն յետ լրտեսելոյ զերկիրն, որ էր յերկրորդում ամի ելիցն յորժամ կանգնեցաւ խորանն։ Բայց զի բամբասեցին զերկիրն օրհնեալ ի Տեռանէ, եւ ի կոխմանէ ոտից Աբրահամու զսրբեալն, օր ըստ տարւոյ ետ նոցա յամել զամս քառասուն. եւ ոչ Մովսէս եմուտ յերկիրն. զի երկմտեաց եւ զայրացաւ ի հարկանելն զվէմն. զի նորա սուգ էր ի վերայ Մարիամու քեռն իւրոյ։
       Զկնի վեց ամի ելիցն Իսրայելի՝ թագաւորեաց Աթենացւոցն Կրօնոս, յորոյ դստերն անուն կոչեցաւ աշխարհն Ատտիկէ։ Տիրեաց եւ Միջերկրեայ աշխարհին որ Կապադովկիայ կոչեցաւ ի Կիկրոպեայ, որ նախ Ալիու կոչէր։ Ի քսան ամի իշխանութեանն Մովսիսի թագաւորեաց յԵգիպտոս Եգիպտոս անուն ամս վաթսուն եւ ութ. ասեն թէ սմա անուամբ կոչեցաւ երկիրն Եգիպտոս. աստ ասեն շինել տաճար Ապողոնի յԱթէնս, եւ անուանիլ Արիսպագոս։ Մովսէս լեալ հարիւր քսան ամաց կատարի, եւ այն է սկիզբն Յոբելինին Եբրայեցւոց։ Եւ կատարեցան հինգ գիրքն Մովսիսի. որ ունին գործք եւ պատմութիւնք երեք հազար եւթն հարիւր ութն ամաց ըստ Եւսեբեայ։
       Եւ առ Յեսու որդի Նաւեայ զգաւազանն եւ զիշխանութիւն Մովսիսի, եւ առաջնորդեաց ժողովրդեանն Իսրայելի ամս քսան եւ եւթն։ Ի վեցերրորդ ամի իշխանութեանն Յեսուայ Դանաւոս եղբայր Եգիպտոսի թագաւորի յիսուն դստերօք զյիսուն որդիս եղբօր իւրոյ կոտորեաց. բաց ի Լինկեայ՝ որ յետ նորա թագաւորեաց՝ սա է ցամենայն կողմանց աչացեալն։
       Ի տասն եւ ութերրորդ ամին Յեսուայ Փիւնիկս եւ Կադմոս ի Թեբացւոց Եգիպտոսէ յԱսորիս եկեալ՝ թագաւորեցին Տիւրոսի եւ Սիդոնի. եւ անուամբ նոցա կոչեցաւ երկիրն Փիւնիկէ եւ տուն Կադմեայ։ Եւ զկնի սոցա բերաւ իմաստութիւն յաշխարհն յայն որպէս Կիկրոպս եբեր զբնակիչս Մեմփիս քաղաքի ի յԱթէնս. եւ սերմանեցաւ աղանդն իմաստասիրութեան ի Յոյնս. եւ նա արար Յունաց գիր, զոր այլք զԿադմոսէ ասեն թէ Յունաց գիր արար։
       Յեսու կատարեցաւ հարիւր եւթն ամաց, եւ դատաւորացաւ Գոդոնիէղ եղբայր Քաբեղայ կրտսեր ամս քառասուն։
       Ափրիկանոս երեսուն ամ դնէ ի մէջ Յեսուայ եւ Գոդոնիէղի։ Եւ Յոյնք յիսուն ամ դնեն զԳոդոնիէղի դատաւորութիւնն։ Բայց ութն ամ ծառայեցին Քուսայ զոր սպան Գոդոնիէղ՝ այն այլ սմա է համարեալ։ Յաւուրս սորա շինեցաւ քաղաքն Բիւթանիոյ որ կոչին Մալօս, Պապոս, Թէսոտէ, Ակղիստէ, Մարօնտա, եւ աստ շինեցաւ քաղաքն Սիկիլիայ։
       Եւ յայսմ ժամանակի թագաւորեաց Արգիացւոցն Պալապօս, ուստի եւ Փիլօտոն երեւեցաւ բարոյախօսն անասնոց եւ թռչնոց։
       Յետ Գոդոնիէղի ծառայեաց Իսրայէլ Եգղոմայ արքային Մովաբացւոց տասն եւ ութ ամ, զոր յարեալ են յամս Աւոդայ Եփրեմացւոյ որ դատեաց զԻսրայէլ ամս ութսուն։
       Աստ շինեցաւ Ակատմոն Քաղաք ի Գադամոսէ. եւ յութ ամին սորա թագաւորէ Աթենայ Արքիաթոս. եւ ի քսան ամին սորա թագաւորէ Աթուրացւոցն Լամբարիդոս ամս երեսուն եւ երկու. եւ շինեաց զԲաղաքսէ. եւ աստ կատարեցաւ չորեք դարքն, որ է չորս հազար ամք։ յԱդամայ մինչեւ ցՄովսէս քսան եւ հինգ ծնունդ է, եւ անտի ոչ զծնունդն թուէ ոճով այլ զանուանս դատաւորացն։ Յետ Աւոդայ ծառայեցին այլազգեացն ամս քսան. եւ զօրացաւ Սամեգար եւ սպան ի Փղշտացւոցն վեց հարիւր այր մաճով արօրոյն. եւ թագաւորեաց Բարակ Դեբովրայիւ ամս քառասուն. զայլազգեացն ծառայութիւնն նոցա համարին։ Յաւուրս սորա Յովն կացեալ սպարապետ Աթենացւոց Յոյնս անուանեաց զԱթենացիս։ Եւ Կիրինէ քաղաք շինեցաւ ի Լիբիայ. եւ Արգիացւոց թագաւորքն դադարեցին, զորս մեք ոչ գրեցաք յանուանէ։ Սիկոնացւոց թագաւորեաց Սիկոն, եւ ի նմանէ Սիկոնացիք անուանեցան՝ որ նախ կոչէին Եգեղացիք։ Ի տասն եւ եւթն ամին Բարակայի Իղիոն շինեցաւ յԻղիոսէ, եւ Սպարտացւոց իրքն , որ ասեն թէ վասն ամենայն կողմանց գումարելոյ թշնամեացն Սպարտայ անուանեցաւ, որ է ցան ժողովածոյ։
       Յաւուրս Բարակայ եկն Սիսարայ զօրավարն Յաբենայ եւ կոտորեցաւ։ Եւ Յայէլ կին Քաբերայ խոփս վարսեաց ընդ փողս նորա որ էր յաներացն Մովսեսի. եւ աստ էր տեսիլ հարիւր իմաստասիրացն ի Հռովմ, որք տեսին ի միում գիշերի զմի տեսիլ եւթն արեգակն. զոր Աբիլէ կին իմաստուն մեկնեաց ի վերայ եւթն դարուց եւ եւթն նշանաւոր թագաւորաց. եւ զվեցերորդն ի Քրիստոս մեկնեաց, որոյ ճառագայթն ծածկէր զայլսն եւ ոչ մտանէր նման այլոցն։
       Եւ թագաւորեաց Միդոն ի վերայ Ափրիկեցւոցն. եւ Աթուրացւոցն Պանաւոս ամս քառասուն եւ չորս։ Յետ Բարակայ իշխեցին Մադիանացիք ի վերայ Իսրայելի ամս եւթն, եւ ել Գեդէովն կոտորեաց զնոսա հարիւր քսան հազար (անձինս ) եւ դատեաց զԻսրայէլ ամս քառասուն. յայլազգեացն յարին ի Գեդէովնին։
       Դեղասոս հիւսն աստ երեւեցաւ որ կարծեցուցանէր շարժուն զպատկերսն զոր առնէր՝ զի նախ զոտսն զատանէր, զոր այլք կից գործէին։ Ի մետասան ամի Գեդէովնի Կիզիկոն քաղաք շինեցաւ. եւ Տիւրոս քաղաք շինի նախ քան զտաճարն Երուսաղեմի երկու հարիւր քառասուն ամաւ, որպէս ասէ Յովսեպոս։
       Յաւուրս Գեդէովնի Որփիւս թրակացին, եւ Ղինոս վարդապետն Հերակլի երեւէին, Թամիրոս Փիլամոնեայ։ Յերեսուն երեք ամին Գեդէովնի թագաւորէ Աթուրացւոցն Սուսրամոս ամս տասն եւ ինն. եւ թագաւորէ ի Թեբայիս Ապողոն երաժիշտ. որ (ասեն ) նուագօքն շարժէր զքարինսն։
       Զգեդէովնի եւթանասուն որդիսն կոտորեաց Աբիմելեք հարճորդին, եւ իշխեաց Իսրայելի ամս երեք. եւ յետ նորա Թովղաս ամս քսան եւ երիս. եւ աստ երեւեցաւ կինն Հեդրաս անհնարին Սոփեստէսն զոր ասէ Պղատոն։ Եւ Հերակլէս զԻղիոն աւար հարկանէր եւ զԱնդէոս սպանանէր զոր երկրածին ասէին։ Եւ Աթենացւոցն թագաւորեաց Թեսեւս ամս քսան եւ ութ։ Եւ Աթուրացւոցն Մեթրոս տիրեաց։
       Ի քսան եւ մի ամին Թովղայ շինեցաւ Տարսուս Կիւլիկեցւոց ի Բրիսոսէ որդւոյ Տանայի։ Շինեցաւ եւ Կարկեդոն. եւ Իղիոն առաւ։
       Յետ Թովղայ Յայիր գաղատացի ամս քսան եւ երիս. ի վեցերորդ ամին սորա թագաւորէ Աթուրացւոցն Տուտլոս ամս երեսուն եւ մի. Յոյնք Ամս Տիտոնիս ասեն. եւ ասեն թէ՝ սա էառ զԻղիոն քաղաք. ի սորա վեշտասաներորդ ամին թագաւորէ Աթենացւոցն Մոսթոս ամս քսան եւ երիս. եւ նախ քան զսա Թեսեւս զԱթենացւոց ցրուեալսն ժողովեաց. եւ զխեցեկոյտն մահու վճիռ եդ։
       Աստ երեւեցաւ Փիլոն երաժիշտ, որ արար դասս երաժշտաց։
       Զկնի Յայիրայ ծառայեցին այլազգեացն որդիքն Իսրայելի ամս ութ. եւ ոմանք տասն եւ ութ ամ ասեն, որ յայլոցն խառնին։
       Յէփթայէ ամս վեց։
       Աստ ասեն թագաւորեալ զԼակեդեմոն Իմենաղոս։ Եսեբոն դատաւորեաց Իսրայելի ամս հինգ։ Ոմանք աստ ասեն թէ Աղեքսանդրոս զԵլինէ առեւանգեաց, եւ զիլիոնական պատերազմն վասն նախանձու զտասն ամ։ Եւ Հերակլէս խոցեալ սրով, այրեաց զանձն հրով։ Իսկ յետ Եսեբոնի կայ յեբրայական մատենին դատաւոր Իղոն, եւ տասն ամ ոչ կայ յեւթանասնիցն։
       Աբդոն ամս ութ, եւ աստ թագաւորեցին Լատինացիք որ կոչին Հռովմայեցիք։ Առաջին թագաւորն Անիաս անուն։ Յետ Աբդոնի ծառայեցին որդիքն Իսրայելի Փղշտացւոցն ամս քառասուն. եւ յարեաւ Սամփսոն փրկել զԻսրայէլ ամս քսան։
       Ի յեւթն ամին սորա եղեն իրքն Հռութայ։ Եւ թագաւորեաց Աթուրացւոցն Տոտէմէոս ամս քառասուն։ Եւ ի տասն եւ իններրորդ ամին Սամփսոնի մեռաւ Զեւս , եւ թաղեցաւ ի Կրետէս. զոր ասեն կեցեալ ամս ութ հարիւր ութսուն. եւ վասն շատակեցութեանն Զեւս կոչեաց յանուն աստեղն զի ի ծնողացն Դիայ կոչէր։ Եւ Լիւդացիք ծովակալեցին զառաջինն ամս իննսուն եւ երկու։ Եւ յետ ամաց ութից առնլոյ Իղիոնի թագաւորեցին Լատինացիք որ եւ Հռովմայեցիք. յետոյ կոչեցան Հեթանոսք։
       Ասեն թէ Սամփսոն գործէր գործ իբրեւ Հերակլէս, եւ Եբրայեցիք զՍամփսոնի իշխանութիւնն քառասուն ամ ասեն. եւ եւթանասունքն քսան. եւ Յովհաննէս պատմագիր՝ դատաւոր մի այլ յիշէ զկնի Սամփսոնի Սամեգար անուն . եւ տայ նմա ժամանակ քառասուն ամաց։ Իսկ Ափրիկանոս ասէ զքառասուն ամն չգոյր նոցա դատաւոր եւ խաղաղութիւն էր նոցա՝ եւ ոչ ուստեք խռովէին։
       Հեղի քահանայ դատեաց զԻսրայէլ ամս քսան, ըստ եւթանասնիցն, եւ ըստ Ասորոցն քառասուն ամ՝ եւ ամենայն ժամանակն՝ Հեղեայ եւթանասուն եւ ութ ամ՝ յերեսուն եւ ութ ամին դատաւորեաց, եւ ի տասն եւ ութ ամի իշխանութեան նորա ծնաւ Սամուէլ. եւ ի քսան եւ մի ամին ընծայեցաւ ի խորանն։ Աստ նորոգեցաւ Իղիոն յԵկտորի որդւոցն, եւ Ամազունքն զԵփեսացւոց մեհեանն այրեցին՝ եւ Սիկոնացւոց թագաւորն բարձան. եւ քուրմքն առին զթագաւորութիւնն մինչ ի Քարիտոն քուրմն, որ առ ի չժուժալ ծախուցն փախստական եղեւ. եւ Աթենացւոց թագաւորութիւնն յայլ ազգ փոխեցաւ. զի Մելանթոս Թիմսիտէ յաղթեաց Պայազատի. եւ տօն սկսան կատարել խաբեբայից, զի խաբէութեամբ յաղթեաց։
       Յետ մահուանն Հեղեայ եղեւ տապանակն ի տան Ադեդարայ ամս քսան. դարձեալ այլազգեացն. եւ դատաւորեաց Սամուէլ ըստ Եբրայեցւոցն ամս քառասուն։
       Բայց ի քսան ամի իշխանութեան նորա խնդրեցին իւրեանց թագաւոր եւ կատարեցաւ ժամանակ դատաւորաց, եւ սկսաւ թագաւորացն։ Բայց Սաւուղայ ժամանակն Սամուէլի է համարեալ։ Սաւուղ թագաւորեալ ամս քառասուն. յերրորդ ամի թագաւորութեանն իւրոյ կոտորեաց զԱմաղէկ։
       Եւ ի տասներրորդ ամի թագաւորութեան նորա ծնաւ Դաւիթ՝ եւ ի քսան երեք ամի թագաւորութեան նորա օծաւ Դաւիթ։ Եւ ի քսան եւ ութերրորդ ամին իւրոյ Դաւիթ սպան զԳողիաթ։ Եւ յերեսուն եւ մի ամի թագաւորութեան իւրոյ Սաւուղ մարգարէանայր ի Նաւաթհռամա, մարգարէութիւն չար տան իւրոյ, թէ Դաւիթ է թագաւորելոց։ Յերեսուն ամի ծննդեան Դաւթի մեռաւ Սամուէլ, եւ յետ եւթն ամի մահուանն Սամուէլի սպանան Սաւուղ, Յովնաթան, եւ Դաւիթ արքայացաւ ի Քեբրոն եւթն ամ։ Սա առ զԵրուսաղէմ եւ շինեաց զՍիովն, եւ թագաւորեաց անդ ամս երեսուն եւ երիս՝ եւ ի տասն ամի թագաւորութեան իւրոյ եհան զտապանակն ի տանէն Աբեդարայ , եւ ի բերելն մեռաւ Ոզիա, զի արգելուլ կամէր զշնորհն Աստուծոյ որ ի տապանակին ի սիրելւոյն իւր յԱդամայ. զի անկաւ ի վերայ գերեզմանի նորա, որպէս սիրելիք առնեն խանդաղատեալ գթովք իւրեանց, որպէս ասաց Սուրբն Յակովբ Ուռհայեցին։ Եւ այլք այլ պատճառ ասեն։ Եւ էր Քահանայապետ Աբիաթար եւ մարգարէք Դան եւ Ասափ։ Եւ Նաթան որ խնամէր զԴաւիթ միշտ կալով ընդ նմա. եւ մինչ էր Նաթան ի Գաբաւոն, յայտնեցաւ նմա մեղքն Դաւթի ի Բերսաբէ՝ եւ եկն փրկել զնա . եւ ի գալն պատահեաց նմա մեռել մի, եւ ի թաղելն զնա յամեաց եւ գործեցաւ շնութիւնն. եւ դարձաւ տրտմութեամբ. եւ ի սպանանելն յՈւրիա, եկն յանդիմանեաց զնա ի վերայ երկուց չարեացն. եւ ի զղջանալն՝ թողութեան յոյս ետ նմա. եւ նշան ետ զմահ առաջին որդւոյն Բերսաբեայ. եւ երկեաւ Դաւիթ յԱստուծոյ՝ եւ ապաշաւեաց զամենայն ժամանակս իւր։
       Յաւուրս Դաւթի Քաղկեդոն շինեցաւ ի Քաղկեդոնէ Տիւրացւոյ. նոյնպէս եւ Սամօս շինեցաւ։ Յերեսուն եւ ինն ամի թագաւորութեանն իւրոյ Դաւիթ ընտրեաց ի Ղեւտացւոց անտի հարիւր ութսուն եւ ութ անձինս, եւ արար դասս քսան եւ չորս, երկոտասան այր ի դաս մի սաղմոսասաց եւ սպասաւոր տապանակին։ Եւ յամենայն ժամանակս ետ պատերազմ ընդ այլազգիս մեծաւ յաղթութեամբ։ Կեցեալ ամս եւթանասուն՝ թագաւորեալ ամս քառասուն՝ կատարի։
       Եւ թագաւորեաց Սողովմոն որդի նորա ամս քառասուն. երկոտասան ամաց էր ի թագաւորելն իւրում, եւ յառաջին ամին եղեւ նմա որդի Ռոբովամ ի Նամայէ կնոջէ յԱմմանացւոյն. սա ի չորրորդ ամի թագաւորութեան իւրոյ, սկսաւ շինել զտաճարն, եւ կատարեաց զնա ութ ամ. ի չորս հարիւր ութսուն եւ մի ամի ելիցն Իսրայելի յԵգիպտոսէ։
       Եւ Աստուածընկալն Պօղոս ասէ ետ նոցա դատաւորս մինչեւ ի Սամուէլ Մարգարէ ամս չորս հարիւր յիսուն։ Եւ եթէ այսպէս է յիսուն ամ աւելի գայ. բայց սխալն ի ծառայութենէ այլազգեացն է անդ տես։
       Յերեսուն ամի թագաւորութեան իւրում Սողոմոն երկմտեաց ի Տեառնէ եւ շինեաց տունս կռոց Իամովսայ Մովաբացւոցն եւ Մեղքոմայ Ամմանացւոյն. ուր եւ կայր տունն Ափրոդիտեայ Աստուածուհւոյն Յունաց. եւ էր բարձրութիւն տաճարացն երեսուն կանգուն եւ լայնութիւնն յիսուն. եւ շինեցաւ տաճար Ամմանացւոյն երեքտասան ամ եւ Մովաբացւոյն եւթն ամ, արարոյ նոցա ոսկւոյ եւ ծախուց ոչ էր չափ։ Արար եւ ծով պղնձի եւ եդ եզինս ի ներքոյ նման տաճարին Տեառն։ Եւ սա քակեաց զԱնտիոք քաղաք , եւ շինեաց զքաղաքս եւթն՝ զԹէտիւր, մերձ Հէմսայ. եւ զՄալու, եւ զՀէսուր, եւ զՄակտուր, եւ զԳազարէ, եւ զԲեդդուր ներքին եւ վերին, այլ եւ զԲէլէօթ ութերրորդ. եւ այսոսիկ ի Դամասկոս, թագաւորեաց Հադադ սատան Սողովմոնի։
       Յաւուրս սորա. Աքիաս մարգարէ տեսանէր, զի լուծք երնջոց կոխէին զԵրուսաղէմ, եւ զտաճարն, եւ զքահանայսն. եւ ասաց Սողոմոնի թէ կանայքդ այլազգիք հեռացուցանեն զքեզ ի տեառնէ. որպէս եւ եղեւն։