Ժամանակագրութիւն (1871-ի հրատ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԹՈՌԱԿԱԼՔ ԱՆՏԻՈՔԱՅ

  ամ
Ա. Պետրոս ա ռ- քլ.  
Բ. Եւոդիոս. մերթ  
  Լուդիոս. 3
Գ. Իգնատիոս. 12
Դ. Իրոն. 13
Ե. Կուռնելիոս. 10
Զ. Ուրիոնոս. 11
Է. Թէոփիլոս. 17
Ը. Մաքսիմոս. 18
Թ. Սերապիոն. 10
Ժ. Ասկղիպպոս. 12
ԺԱ. Փիլիպպոս. 10
ԺԲ. Սաբինոս. 12
ԺԳ. Բաբէլ. 30
ԺԴ. Բաւիոս. 20
ԺԵ. Դեմետրիոս. 8
ԺԶ. Պօղոս Սամոստացին հրձ.  
ԺԷ. Դոմանոս. կամ Դամանոս. 13
ԺԸ. Տիմոթէոս. 5
ԺԹ. Կիւրղիոս. 8
Ի. Տուրիանոս. 1
ԻԱ. Փաթալիոս. 8
ԻԲ. Փիլոկիոս. 2
ԻԳ. Եւստաթէոս. 10
ԻԴ. Յուլիոս. 1
ԻԵ. Ռալիս արիանոս պեղծ.  
ԻԶ. Ուրբոս արիանոս.  
ԻԷ. Փիլիդիս հրտ.  
ԻԸ. Ստեփանէ հրտ.  
ԻԹ. Լեւոնդիս հրտ.  
Լ. Եւդոքսիոս հրտ.  
ԼԱ. Մելիտոս.  
ԼԲ. Ուզիոս. 2
ԼԳ. Պուլիանոս. 1
ԼԴ. Փլափիանոս. 7
  ԼԵ. Եւագրիոս. 1
ԼԶ. Պորփիւրիոս. 7
ԼԷ. Աղեքսանդրոս. 10
ԼԸ. Յովհաննէս. 38
ԼԹ. Թէոդէոս. 32
Խ. Ռոմանոս հրտ. արիոսական.  
ԽԱ. Մաքսիմոս հրտ. արիոսական.  
ԽԲ. Ակակիոս հրտ. երկաբնակ։  
ԽԳ. Մուրատուրի հրտ.  
ԽԴ. Պետրէ հլծել-  
ԽԵ. Մանիդոն երկաբնակ։  
ԽԶ. Մերտիւրոս կամ Մարտիրոս եկաբնկ  
ԽԷ. Յուլիանոս 35
ԽԸ. Ստեփաննոս 35
ԽԹ. Ստեփաննոս երկաբնակ։  
Ծ. Փլաբիէ ընկեցեալն.  
ԾԱ. Սուրիակէ  
ԾԲ. Պօղէ հրէական.  
ԾԳ. Ուբիոս երկաբնակ։  
ԾԴ. Եփրեմ հրտ.  
ԾԵ. Դամանոս հրտ.  
ԾԶ. Սարգիս. 7
ԾԷ. Պօղէ սեաւն.  
ԾԸ. Պերտէ վրդպտ  
ԾԹ. Յուլիանէ. 4
Կ. Աթանաս. 41
ԿԱ. Յովհաննէս. 42
ԿԲ. Դիոդորոս 43
ԿԳ. Սեւերիանոս. 44
ԿԴ. Յուլիէ. 45
ԿԵ. Եղիա.  
ԿԶ. Աթանաս.  
ԿԷ. Յովհան.  
ԿԸ. Իսահակ.