Ժամանակագրութիւն (1871-ի հրատ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԹՈՌԱԿԱԼՔ ԵՓԵՍՈՍԻ

 
ամ
Ա. Անդրէաս առաքեալ
12
Բ. Եստիոս
10
Գ. Տիմոթէոս
14
Դ. Պօղիկարպոս.
17
Ե. Յուլիս.
15
Զ. Ստաքէ.
8
Է. Դիոգիսիէ.
8
Ը. Անտաթէ.
13
Թ. Ալաթորոս.
9
Ժ. Փիլիպպոս.
10
ԺԱ. Պօղիկարպոս.
11
ԺԲ. Ուզիոս.
5
ԺԳ. Լաւրենտիոս.
8
ԺԴ. Աղուբանոս.
7
ԺԵ. Պրոստոնիկէ.
18
ԺԶ. Մարկոս.
13
ԺԷ. Կիւրեղ.
10
ԺԸ. Կուռնելիոս.
8
ԺԹ. Դիդիոս.
7
Ի. Դոմետրիէ.
11
ԻԱ. Պրոբաս. աստ փոխեցաւ աթոռն Եփեսոսի ի Կոստանդնուպօլիս։