Ժամանակագրութիւն (1871-ի հրատ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԹՈՌԱԿԱԼՔ ՀՌՈՎՄԱՅ

  ամ
Ա. Պետրոս ա ռ- քլ.  
Բ. Լինոս. 12
Գ. Անիստոս. 11
Դ. Կղեմէս. 9
Ե. Ուրտոս. 8
Զ. Աղեքսանդրոս. 12
Է. Քսեստոս. 30
Ը. Ալեսփոր. 11
Թ. Սեղուիանոս. 4
Ժ. Փիոս. 15
ԺԱ. Անիկտոս. 11
ԺԲ. Սովտեր. 9
ԺԳ. Եւպուրիոս. 8
ԺԴ. Կեղեստիանոս. 5
ԺԵ. Աղութորոս. 15
ԺԶ. Բեկտոր. 70
ԺԷ. Ուրբանոս. 9
ԺԸ. Փունգիանոս. 5
ԺԹ. Անթիտոս. 8
Ի. Պաւիանոս. 13
ԻԱ. Կուռնելիոս. 2
ԻԲ. Ղուկիոս. 4
ԻԳ. Ստեփաննոս. 1
ԻԴ. Քսեստոս. 11
ԻԵ. Դիոնէսիոս. 8
ԻԶ. Գիմէսիոս. 8
ԻԷ. Ուտուկիոս. 1
ԻԸ. Գայիոս. 2
ԻԹ. Մարաքլիոս. 1
Լ. Եւսեբի. 1
ԼԱ. Մելիտոս. 21
ԼԲ. Սեղբեստրոս. 23
ԼԳ. Մարկոս. 2
ԼԴ. Սեղուիանոս. 15
  ԼԵ. Լիբերիոս. 4
ԼԶ. Փիլաքսիոս. 1
ԼԷ. Դամասոս. 18
ԼԸ. Սիրիկիանոս. 5
ԼԹ. Անաստաս. 3
Խ. Անաստասիոս. 15
ԽԱ. Զոսիմոսիէ. 7
ԽԲ. Կեղեստիանոս. 9
ԽԳ. Լեւոն երկաբնակ.  
ԽԴ. Գաղոս. 8
ԽԵ. Իլարիանոս. 7
ԽԶ. Սիփելիտիոս. 1
ԽԷ. Անաստասիէ. 11
ԽԸ. Սիմաքէ. աստի յառաջ երկա բ նակք։  
ԽԹ. Թորոնտոս. 2
Ծ. Որմիստէս. 10
ԾԱ. Յովհանիէ. 14
ԾԲ. Փելիքս. 35
ԾԳ. Բիբիքէ. 20
ԾԴ. Ագաբոս. 1
ԾԵ. Սեղբէոս կամ  Սեղբեստրոս. 1
ԾԶ. Պլակիոս. 3
ԾԷ. Մարտինոս