Ժամանակագրութիւն (1871-ի հրատ.)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱԹՈՌԱԿԱԼՔ ԿՈՍՏԱՆԴՆՈՒՊՕԼՍԻ

  ամ
Ա. Պրոբաս. 5
Բ. Աղեքսանդրոս. 23
Գ. Պօղոս. 1
Դ. Մակեդոն. հոգեմարտն է  
Ե. Եւսեբի. 1
Զ. Եւդոքսի հրձ.  
Է. Եւագր հրձ.  
Ը. Դիմոփիլէ հրձ.  
Թ. Գրիգոր Նազիանզացի, աստուա ­ ծաբան 10
Ժ. Նիկտիրոս. 8
ԺԱ. Յոհան ոսկեբերան. 7
ԺԲ. Երեսքիոս. 1
ԺԳ. Ատտիկէ. 10
ԺԴ. Սիսիանոս. 2
ԺԵ. Նեստոր. չարափառ.  
ԺԶ. Մաքսիմիանոս. 2
ԺԷ. Պրոկղոս. 12
ԺԸ. Փլաբիոս հրտ.  
ԺԹ. Անատոլ հրտ.  
Ի. Իգնատիոս.  
ԻԱ. Ակակիոս. 2
ԻԲ. Պլապիտոս. 4
ԻԳ. Ուփիմոս հրտ.  
ԻԴ. Մակեդոն հր ձ.  
ԻԵ. Տիմոթէոս.  
ԻԶ. Յովհաննէս երկաբնակ. 5
ԻԷ. Եպիփան. 23
ԻԸ. Անթիմոս. 1
ԻԹ. Յոհան. ի սմանէ յռջ երկաբնակք էին։  
Լ. Յովհաննէս. 1
ԼԱ. Կիւրիակէ. 1
ԼԲ. Սարգիս. 1
ԼԳ. Մինաս. 3
ԼԴ. Գերմանիոս. 17
ԼԵ. Նուդոտոս. 7
ԼԶ. Բուրոս. 1
ԼԷ. Պօղոս. 1