Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՎՇՏԱԿՐՈՒԹԵՆԷ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ ՄԵՐՈՑ, Ի ԴԷՄՍ ԶԱՆԱԶԱՆԻՑ ՆՄԱՆՈՒԹԵԱՆՑ

Ի թանձրախիտ մայրեաց ի յոստոց տընկոց,
Ի միջոյ վարսաւոր բողբոջեալ ծառոց,
Հառաչմունք եւ գոչմունք գեղգեղեալ ողբոց,
Արդ լինին լըսելի յօդայնոց թըռչնոց.
Պարապէս ճախր առեալ գան հետ իրերաց,
Թեւ-թեւով ծափ-ծափի տան` երամ-երամ:

Բուրաստանք ու պարտէզք եւ մարգագետինք,
Այգեստանք ւ անդաստանք, ձիւնապատ լերինք,
Արդ եղեն օդայնոց թռչնոց օթեւանք,
Փութացեալք առ այնըս գան` երամ-երամ:

Վարանեալք սեաւ սոխակք ողբաձայն գոչեն,
Վասն յամեցման գարնան խորոց հառաչեն,
Արտասուօք եւ լալով զաստուած աղաչեն,
Համայնքն եղեն ցիր ու ցան` երամ-երամ:

Կործանեցան, անկան պարիսպք պարտիզաց,
Թեք անկեալ, քայքայեալ շուրջ-շուրջանակի,
Ցամաքեցաւ ամպերն, ո'չ ցօղեն առատ,
Պարք հաւուց եւ թռչնոց լան` երամ-երամ:

Արի', իմ արտուտիկ, կամ յաջ, կամ յահեակ,
Տարածեա' ըզթեւսըդ հողմովս յաջողակ,
Մինչեւ հասցէ առ քեզ աւետեաց գուշակ,
Ճախր առեալ տո'ւր աստէն ման` երամ-երամ: