Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԳՈՐԾ ԹՇՆԱՄԻՈՅ

Ըզթոյն մահու արբուցանել,
Ոսոխն առ քեզ բերել փութայ,
Առ ի ոչ տալ զայն յըզգացումն,
Զերս նորին` սերել փութայ:

Ըստ հաճոյից իւրոց ընտիր,
Մի քանի ըզմի ատօղ պատիր,
Զաշխարհ մարմին` վըրէժխընդիր,
Ի վերայ քո` դերել փութայ:

Յալեաց յալիս զքեզ արկանէ,
Քարէ ի քար միշտ հարկանէ,
Մինչ զքեզ ոսոխ իւր վարկանէ,
Ի մահն անանց` գերել փութայ:

Նա առ Յոբաւ որպէս ասէ,
Նոյնպէս եւ այժմ չարախօսէ,
Ըզբարիս քո ի բաց ասէ,
Զայն ժըխտելով` քերել փութայ: