Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐԳ Ի ՎԵՐԱՅ ԳԱՐՆԱՆ ԵՒ ԴԻՏՈՒՄՆ Ի ՅԱՄԵՆԱԿԵՑՈՅՑ ՏՆՕՐԷՆՈՒԹԻՒՆ` ԵՒ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՓՐԿՉԻՆ ՄԵՐՈՅ ՔՐԻՍՏՈՍԻ

Ի մերձիլ գարնան,
Աշխարհս ամենայն
Փառօք ճոխանան,
Լինին աննըման:

Ձիւներըն հալին,
Դաշտերըն չալին,
Վըտակքըն փայլին,
Վէտ-վէտ ծալծալին:

Հողմըն առաւօտին
Յայգիսըն մօտին,
Խայտան եւ բերկրին
Խաշինքն յարօտին:

Ծաղկունքն վառվառին,
Աստեղաշարին,
Ժանտ օդք ըսպառին,
Թըռչունք բարբառին:

Վարդերըն բանին,
Սուրբ շաղով թանին,
Փընջեցեալ տանին
Ըստ իւրեանց ջանին:

Թըռչունքն թըռչին,
Ներթըփոց թագչին,
Երգեն զօրն ի բուն,
Ո'չ երբէք հանգչին:

Լերինքըն ջահին,
Վըրանագահին,
Ուղիք անահին,
Ի փառս անմահին:

Ամպերն որոտան,
Գառինքըն խայտան,
Դաշտք ի գոյն որդան,
Ցընծութիւն մեզ տան:

Ցըրտութիւնք բարձան,
Ջեր օրերք դարձան,
Ա'րդ, սէրն ի միջի
Կանգնեցաւ արձան:

Թըռչունքն ի հովին,
Ձըկունքն ի ծովին
Յագին լիովին,
Ո'չ երբէք սովին:

Ձիւներն ի դարէն,
Սարէն եւ քարէն
Հալեալ յորդանան,
Ի հնոյն եւ նորէն:

Ծիծաղին ծիծռունք,
Ճախր առնեն թռչունք,
Գան ձագախառնեալ
Ճըռւօղ կըռընկունք:

Սարեկ եւ սոխակ,
Կաքաւ եւ թութակ,
Ընդ այնս եւ տատրակ,
Երգեն անուշակ:

Դրախտին եդեմայ,
Նըմանիլ փութայ,
Աշխարհս ճոխանայ
Եւ փարթամանայ:

Գոչմունք աղբերաց,
Հընչմունք վըտակաց,
Քաղցրագին երգեն
Երամք տատրակաց:

Լոյսն ի վըրանին,
Ի մէջ գիշերին,
Տօնակցին լերինք,
Ցընծայ ձորանին:

Ի դաշտս հաւալին,
Ջուրքըն ծաւալին,
Ներ ծաղկանց օթեալ`
Թըռչունք թաւալին:

Տապ օդք մուծանին,
Սառինք լուծանին,
Ծովքըն ծածանին
Գոյն ծիածանին:

Խոզքըն մարգարօտ,
Եղեն մահամօտ,
Լոյսըն հետազօտ,
Մեզ նոր առաւօտ:

Թափօր եւ Հերմօն,
Սանիր, Լիբանօն,
Յորս եւ Այենօն
Ցընծան ի սիգնօն:

Սուզի փարաւօն,
Նոյն եւ իւր մառօն,
Արժան ի պաշտօն,
Ջրկիր Գաբաւօն:

Հընչեն հովերըն,
Ժայթքեն ծովերըն,
Արծըւիքըն գան
Գիշոց քովերըն:

Կոյս գարնանամայր,
Վայր լուսապատար
Եւ անհաւասար,
Մեզ երեւեցար:

Աշխարհ հիանայ,
Լըրիւ լիանայ,
Սէրըն ընդ սիրելւոյն
Անլոյծ միանայ:

Անդ գահոյք կազմին,
Թագաւորք բազմին,
Ի մեծի խազմին
Տան վըճիռ բազմին:

Պարք հաւուց հաշտին,
Ի միմեանց պաշտին,
Երամախառնեալ
Ի մեծի դաշտին:

Ի վեր վերանան,
Թըռչին բարձրանան,
Յուղիսն հիանան,
Ի նոյն գոհանան:

Ի կորուստ ածին
Ցուրտքըն մահածին,
Միշտ գարուն է անդ,
Երկիր կենսածին:

Ներ մեղաց այրի
Յըստորըս վայրի,
Հոգիս իմ այրի,
Տոչորեալ այրի: