Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՂԱՂԱԿ ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՐ ԱՌ ԲԱՐՁՐԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ Ի ԽԱՉԻՆ, ՎԱՍՆ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ՄԱՐԴԿԱՅՆՈՑ ԱԶԳԻՆ

Երդնում արեւդ արքայական, վա'րդ, վա'րդ,
Ես քո գերիս, այս անարժան, վա'րդ, վա'րդ,
Ո'չ ծիծաղիլ եւ ո'չ խնդալ, վա'րդ, վա'րդ,
Զօր ամենայն համանգամայն, վա'րդ, վա'րդ:

Լալով շըրջիմ թափառական, ո'հ, ո'հ,
Վարանեալ եւ անօթեւան, ո'հ, ո'հ,
Արբեցելոց համանըման, ո'հ, ո'հ,
Երերեալ կամ ի տատանման, ո'հ, ո'հ,

Կարօտութիւն քո զիս հաշէ, վա'րդ, վա'րդ,
Ներ թագուցեալ հըրով մաշէ, ա'խ, ա'խ,
Ի բաց հանեալ զիս ի կենաց, ո'հ, ո'հ,
Բըռնի առեալ ի մահ քարշէ, ո'հ, ո'հ,

Առաւօտեալ այգո'ւն-այգո'ւն, վա'րդ, վա'րդ,
Ծառայօրէն քեզ յանդիման, վա'րդ, վա'րդ,
Մէկիկ-մէկիկ ցաւերս ամէն, վա'րդ, վա'րդ,
Երգաբանեալ ասացից քեզ, վա'րդ, վա'րդ,

Զորս ո'չ տեսեր ի մատենի, ո'հ, ո'հ,
Ես ասացից քումդ յատենի, ո'հ, ո'հ,
Յասելս երկիրս ո'չ հանդարտի, ա'խ, ա'խ,
Վասն այն պահեմ ի պատենի, ո'հ, ո'հ:

Աշխարհս ամէն ինձ լալական, վա'րդ, վա'րդ,
Զիս ողբալոյ չեն բաւական, ո'հ, ո'հ,
Արտասուաց գետք յաչացս յարեան, ո'հ, ո'հ,
Լալով ողբամ մինչ ի վախճան, ո'հ, ո'հ:

Զօր ծնընդեանս անիծանեմ, վա'րդ, վա'րդ,
Մինչ յամենից զիս եղծանեմ, վա'րդ, վա'րդ,
Յաւիտենէ մինչ յաւիտեան, վա'րդ, վա'րդ,
Ի տուն սըգոյ զիս մուծանեմ, վա'րդ, վա'րդ,

Վերնոց, ներքնոց կամիմ գուժել, ո'հ, ո'հ,
Բայց ո'չ կարեմ ի սոյն ժուժել, ո'հ, ո'հ,
Առ ոտսդ անկեալ կողկողանօք, վա'րդ, վա'րդ,
Զսիրտըս փութով հայցեմ բուժել, վա'րդ, վա'րդ: