Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՄԱՅՐՆ ՀԱՒԱՏՈՅ ԵՒ ՊԱՐԾԱՆՔՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

Մաքուր եւ սուրբ ըստեանց քոյին
Փափագիմ, սէ'ր իմ, փափագիմ,
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով դարձուցանել սիրով առ նոյն`
Պաղատիմ, սէ'ր իմ, պաղատիմ,
Ելով ի խոր թշուառութեան
Տառապիմ, սէր իմ, տառապիմ.
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով
Ակն ունելով նախնի սիրոյդ,
Ա'րդ, այրիմ սիրով քով, այրիմ:

Իբր եղջերու յոյժ տապացեալ
Ծարաւիմ, սէ'ր իմ, ծարաւիմ,
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով խանդաղակաթեալ սիրով քոյին`
Տոչորիմ, սէ'ր իմ, տոչորիմ,
Ներսունապէս համայն կըրիւք
Պապակիմ, սէ'ր իմ, պապակիմ.
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով
Ակն ունելով նախնի սիրոյդ
Ա'րդ, այրիմ սիրով քով, այրիմ:

Յորժամ յիշեմ ըզքեզ տարփմամբ,
Խամրանամ, սէ'ր իմ, խամրանամ,
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով ի բընաւից կորովութեանց
Թալկանամ, սէ'ր իմ, թալկանամ,
Եւ թէ զի՞արդ կեամ առանց քո`
Զարմանամ, սէ'ր իմ, զարմանամ.
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով
Ակն ունելով նախնի սիրոյդ,
Ա'րդ, այրիմ սիրով քով, այրիմ:

Ըզհեռացեալս կամաւ իքէն,
Արդ, կոչեա', սէր իմ, արդ, կոչեա',
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով ընդ հանգուցեալսն յանկողնի քում`
Հաղորդեա', սէր իմ, հաղորդեա',
Ըզմերկացեալս նոր ի նորոյ
Զարդարեա', սէ'ր իմ, զարդարեա'.
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով
Ակն ունելով նախնի սիրոյդ
Ա'րդ, այրիմ սիրով քով, այրիմ:

Այրի հոգւոյս ծարաւելոյ
Սաստկագին, սէր իմ, սաստկագին,
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով ցօղեա սիրով ըզշնորհըս քո`
Մեղմագին, սէ'ր իմ, մեղմագին,
Զի զովացայց ըստ քո առատ
Պարգեւին, սէ'ր իմ, պարգեւին.
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով
Ակն ունելով նախնի սիրոյդ
Ա'րդ, այրիմ սիրով քով, այրիմ:

Անձն իմ անկեալ առ ոտըս քո-
Վերըստին, սէ'ր իմ, վերըստին,
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով առ քեզ կարդայ եւ պաղատի`
Լալագին, սէ'ր իմ, լալագին,
Զտարագրեալս ած առ տեղի
Հայրենին, սէ'ր իմ, հայրենին.
Յո'յժ-յո'յժ կարօտով
Ակն ունելով նախնի սիրոյդ
Ա'րդ, այրիմ սիրով քով, այրիմ: