Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑՆ ՄԵՐՈՅ ԵՒ ԲԱԶՄԵՐԱԽՏ ՀԱՐՑՆ ԵՐՋԱՆԿԱՑ

Հաւոյն մեծի համանըման, ծընօղք ազգիս ասքանազեան,
Եւ կըրկնակի արեգակունք հոգւոց մերոց ի խոր մըթան,
Անգիտութեան գիշերն ի ձենջ իսպառ եղեւ հալածական,
Եւ խաւարուտք լուսաւորեալք նոր ի նորոյ պայծառացան:

Ըզկարգ, ըզձեւ եւ ըզտեսակ բարօրութեան ի Հայաստան
Հաստատեցիք տնօրինաբար` գուն գործելով մինչ ի վախճան.
Համբաւ բարեացն ի ձէնջ եհաս առ արքունիսն ի Յունաստան,
Առ որ սուրբ հարքն ընդ իշխանաց ուրախ եղեն եւ բերկրեցան:

Աստուածակիր սուրբ թարգմանիչք եւ խաչազարդ ամոլք հայոց,
Հեզաքայլուն ջուրք վըտակաց եւ քաղցրալուր հընչմունք գետոց,
Դուք արշալոյսք մեզ ներհեղիչք, զըւարթարար ընտիր ցօղոց,
Ի հնութենէ նոր նորոգիչք` պայծառ զարդուք աստուծայնոց:

Ի բարձրութիւնս եկեղեցւոյ ազինս հայոց փառք պարծանաց,
Խաւարակուլ լոյսք փառացիք` անձանց մերոց շնչականաց,
Զորս ոչ գիշեր փոխանակէ առ յաւիտեանս ժամանակաց,
Որովք ցընծան սերունդք սրբոց` երամակցեալ լուսազգեցաց:

Երկրորդ Մօսէս, նոր Ահարոն ազգիս նորոյ Իսրայէլի,
Աստուածարեալ պատգամաբերք, օրէնըսդիրք պատուիրանի,
Սովեցելոցս յանապատի, բաշխօղք կենաց մանանայի,
Եւ առաջնորդք լուսաշաւիղք վերնոյն մեծի սուրբ Սիօնի:

Ի յանարգանս ուրախասիրտք եւ տըխրադէմք ի գովութեան,
Ըզմարմնաւորս եւ զերկրայինս անարգեցիք ի մեծութեան,
Ծանրագունից մեծաց վշտաց, յաղթ ծըփանաց ալէկոծման
Ընդ դէմ կացեալ հըզօրաբար, անսաստ ալեացն եղէք խափան:

Ծընեալն ի ձէնջ կոյսն արամեան` յոյժ բախտաւոր գըտաւ յանկեան,
Ունիլ ինքեան զձերապիսի դաստիարակըս վերնական,
Մինչ տակաւին յօրօրոցի կաթին կարօտ կայր ի լալման,
Ի ձէնջ եւ ձեօք փոյթ զարգացեալ` ընծայեցաւ առ ճեմարան:

Խաչաչարչար սուրբ դիտապետք, լուսապըսակք ի հանգըստեան,
Առ որ միտք մեր անբաւական, ի գով փութալն անզօր մընան,
Զօրէն որդւոց անառակաց կամ ծառայից վայրենական,
Առ ոտս անկեալ ձեր ապաստան` հայցեմք լինիլ միշտ օգնական:

Կաթնամատոյց մարք գերագովք, լըծորդք ի գութ եւ ի խընամ,
Ի միասին հանդիսացայք ի հոգս ազգաց միշտ անտարտամ,
Զանկեալքս ի խոր թըշուառութեան, յորում նեղիմք գամ քան ըզգամ,
Սրբոցըդ սուրբ, կամաց հաճոյ լիցի յիշել անգամ-անգամ: