Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԲԵՐԱՆՈՑ ՄԵՐՈՑ ՃԱՇԱԿԵԼԵԱՑ, ՄԻՈՅՆ Ի ՀՆԳԻՑ ԶԳԱՅՈՒԹԵԱՆՑ

Հակընթերց սարակ,
Մըշտավառ կրակ,
Զամենայն վաստակ`
Տամք քեզ միշտ ճարակ:

Կալ եւ ջըրաղաց,
Յոսկերց պարակցաց,
Յաղագս իրանաց,
Դու մըշակ կենաց:

Զէնք ի քեզ գումար,
Միշտ կայ նետն ի լար,
Խոցըն մահարար,
Անդեղ եւ անճար:

Արտաքնոց ներքնոց,
Բընաւիցն ես ծոց,
Աղբիւր աղբերաց`
Համոց համբաւոց:

Ի ծերոց հընոց,
Զքեզ ծանեաք հընոց,
Փուռըն բորբոքեալ`
Յոյժ-յոյժ մեծաբոց:

Մըտից ի պայքար,
Որքան եմ ի կար,
Քեզ ո'չ նըմանի
Խորիսխ եւ շաքար:

Խընկաբեր ձորակ,
Այր մեղրածորակ,
Շահաբեր նաւակ,
Ծովակ ակնունակ:

Տաւիղ կենսունակ,
Գեղ ոսկետեսակ,
Յէսս աննըմանակ,
Կենսատու բաժակ:

Քեզ սիրտն իմաստնոց`
Հաճելի օթոց,
Իսկ սիրտ տըղայոց`
Միշտ բեռն է ցաւոց:

Ի քեզ բաւական,
Կըրես զամենայն,
Զլաւն եւ զանպիտան,
Զայն համանգամայն:

Ի քում յատակի,
Մերձ առ սենեկի,
Գանձ յագարակի,
Որ ո'չ քանակի:

Յըստակ եւ վըճիտ,
Առ կենաց առիթ,
Ներբանից ծովու`
Ընտիր մարգարիտ:

Երկնից նըմանի,
Ցօղիչ մաննայի,
Նորս Իսրաէլի,
Մինչ եմք ի մարմնի:

Զօրէնս արարչին,
Զնորն եւ զառաջին,
Քեւ մեզ աւանդեն`
Ծընօղք մեր վերջին:

Հացիւ հաճարոյ,
Խայծիւ բանջարոյ,
Զմեզ որսաս ի կեանս`
Կարթիւ հանճարոյ: