Մանանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆՔ
       Հետեւեալը‚ որ հետաքրքրական է իր պարունակութեամբն, եղբայրս՝ Յակոբ Սրուանձտեանց‚ իմ յանձնարարութեամբս‚ Վանայ մէջ ձեռագրէ մը օրինակելով‚ ղրկած էր ինձ, եւ կը ծանուցանէ‚ թէ ձեռագրին սկիզբն ու վերջը թղթեր թափած էին‚ կ՚ըսէ նաեւ‚ թէ սոյն ձեռագրի մէկ օրինակն եւս Երեմիա եպիսկոպոսն ունի, եւ թէ ամբողջն կը գտնուի Մ. Յօհ. Քօլօզ վարժապետին քով, որում կցորդած է ժամանակակից անցքերն եւս յիշեալ վարժապետն։
       Թիւ Հայոց
       ԴՃԿԵ. Սենեքարիմ արքայն Վասպուրականի ետ զՎան ի Վասիլ թագաւորն, եւ էառ զՍուվազ փոխանակ նորա. եւ ինքն գնացեալ անդ հինգ որդւովք։
       ԵՃԱ. Տէր Պետրոս կաթողիկոսն ի ժամանակս Վասիլ կայսեր արար զջրօրհնէք եւ արգել զգետն ի Տրապիզոն քաղաքի։
       ԵՃԺԴ. Բարձաւ թագաւորութիւնն Անւոյ‚ որ էր վերջին թագաւորն Յօհաննէս։
       ԶՃԿԲ. Վախճանեցաւ Մխիթար վարդապետն, մականուն Գօշ կոչեցեալ։
       ԸՃԼԷ. Լանգթամուրն եկն ի Վան եւ ի Թավրիզ, աւերեաց զամենայն երկիրսն եւ շատ գերի տարաւ ընդ ինքեան յերկիրն Սմրղանդայ, սատակեցաւ։
       ԸՃՀԸ. Ջըհան Շահն էառ զՇամշուտայ բերդն։
       ԸՃՂ. Լուսաւորչի աջն ի Սըսոյ գողացան եւ բերին յԷջմիածին։
       ԹՃԲ. Սուլթան Մահմատն էառ զՍտամբօլն։
       ՌԻԹ. Մեծն եւ առաջին Շահ Աբասն թաղթ նստաւ ի Մաշատ։
       ՌԽ. Քօռ օղլին, Գզիր օղլին եւ այլք բազումք եղեն Ջալալիք։
       ՌԾԳ. Ջղալ օղլի սարդար Սինան փաշայն եկն ի Վան եւ գնաց ի վերայ Շահին։
       ՌԾԷ. Երկրորդ եկն Ջղալ օղլին եւ կոտորեցաւ ի Շահէն եւ‚ գնացեալ ի Համիթ‚ մեռաւ։
       Ի սոյն թիւն մեծ սովն անկաւ, որ շուն եւ կատու կերին. նաեւ մարդագայլն երեւեցաւ։
       ՌԿԴ. Առաջին Շահ Աբասն զԷջմիածնի քարերն եւ զԼուսաւորչի սուրբ աջն տանել ետ ի յԱսպահան։
       ՌՀ. Յունվար ԺԴ. Ստամբօլայ ծովն պաղեցաւ, որ մարդ շրջէր ի վերայ։
       ՌՁԴ. Սուլթան Մուրատն եկն ի յԵրեւան եւ ինն օր էառ զնա, եկն ի Թավրիզ եւ անտի ի Վան եւ ապա գնաց յՍտամբօլ, եւ ի միւս ամի դարձեալ եկն Սուլթան Մուրատն ի վերայ Բաղդադայ, եւ յաւուրս Լ. էառ զնա։
       ՌՂԵ. Ապրիլ Բ. Աւագ ուրբաթու գիշեր, սաստիկ շարժ եղեւ ի քաղաքս Վան, եւ բազում մարդիկ մեռան, եւ շատ աւերութիւն եղեւ։ Աստուած ազատէ եւ ողորմի։
       ՌՃ. Թալանեցին Վարագայ աթոռն՝ անիծեալ Չօմարն եւ Խօշաբայ պարոնն, եւ սուրբ Նշանն եւս գերի տարան, զոր Մարխաս Չէլէբին ազատեաց, եւ ՌՃԴ. ին բերեալ եդին ի սուրբ Տիրամայր եկեղեցին։