Մանանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԶՈՒԱՐՃԱԼԻՔ ԵՒ ՊԻՏԱՆԻՔ
       1. Ասը տէլի՝ քէնտիսինի ճէննէթլիք սայեար։
       2. Աղզը աչըք տէլի՝ սէօյլէեէճէք եէրտէ աղզը աչըպ պագար։
       3. Եօպազ տէլի՝ քէնտի քէնտի սէօզիւնէ պէյէնիր, վէ եօնղունլուք իտէր։
       4. Եըլղըն տէլի՝ քօրքմայաճաք եէրտէն քօրքար։
       5. Եէլ եէփէրէք տէլի՝ ղօլանտա ղուզղունտա էյլէնէմէզ։
       6. Եանղազ տէլի՝ եօրումէտէն օսանըպ պէզմէզ։
       7. Չըռ տէլի՝ սէօյլէտիկի եէրտէ անղըրըր։
       8. Զըռզօբ տէլի՝ պիր իշի իտէր իսէ, եիւրիւր իքէն պէյեան իտէր։
       9. Էսէրէք տէլի՝ աղզը տէվէ կիպի քէօբիւրիւր վէ եաքասընը եըրթար։
       10. Թաքլակէօզ տէլի՝ խայրը շէրրի պիլմէզ։
       11. Թամահքար տէլի՝ զարարընը ֆայտասընը պիլմէզ։
       12. Թիրեաքի տէլի՝ քիմսէ իլէ մահուպէթ իթմէզ, տուվարլար իլէ չէքիշիր, չանաքլարը վէ թապաքլարը քռար։
       13. Իպլէհ տէլի քէնտիսինի ճէմիսինտէն քայըրլը զան իտէր։
       14. Լըփըռ տէլի՝ սէօյլէտիկի ճէվապի անկլամազ։
       15. Կէօզի պէօյիւք տէլի՝ իշլէմէքտէն վէ քար իթմէքտէն իւրքէր։
       16. Ղուշ աքըլլը տէլի՝ տէօկիւշիւ վէ գան իթմէսի սէվէր։
       17. Ղըզըլ տէլի՝ ազ շէյտէն՝ չօք քավկայ իտէր։
       18. Ղաշմէր տէլի՝ քաֆի սիլահ սիվրի քուլահ մէրմէրէ սափլանըր։
       19. Ղուրու տէմ տէլի՝ տայմա թիւրքիւ չաղըրըր՝ վէ կիւլէր։
       20. Ճինլի տէլի՝ հայվանլարը վէ ինսանը տէօյմէք իստէր։
       21. Ճընկըլ տէլի՝ պիր ճէվապի տույմատան չէքիրկէ կիպի սըչրար։
       22. Ճէպի փաք տէլի՝ կէօզիւնէ սիւրմէ չէքէր վէ պէզանիւր։
       23. Մասլահաթ տէլի՝ քէնտի իշինի քօր էլին իշինէ պաքար։
       24. Յայլազ տէլի՝ իշէ կիւճէ խաեիր իթմէզ։
       25. Շէյթանի տէլի՝ քիմսէյէ պէյէնմէզ, մավռուլլուկ իտէր։
       26. Շէօհրալի տէլի՝ սէօյլէտիյի սէօզի ղաֆիեէեէ ույտուրուր։
       27. Չարփըք տէլի՝ էլի վէ բարմաքլարի պիր իշէ ույմազ։
       28. Չըլղըն տէլի՝ էյի սէօյլէտիյի եէրտէ՝ ֆէնայէ չէվիրիր։
       29. Սօֆու տէլի՝ հէր ֆէրսատի իշլար, հալգա իշլէմէնիզ՝ տէր։
       30. Սէվտայի տէլի՝ էվ‚ պահճէ վէ միւլք էտէնիր հարամտան։
       31. Սապըրսըզ տէլի՝ զինա վէ լիվաթա իթմէսինի սէվէր։
       32. Սէմէ տէլի՝ զէնահաթը քարը վէ քիսպի սէվմէզ։
       33. Սիւրթիւկ տէլի՝ ղահվէտէն վէ պէրպէր տիւքանընտան չըքմազ։
       34. Սիւնէփէ տէլի՝ թիմարհանատէ վէ չֆտլարտէ չօք տուր։
       35. Տէմ կէլտի տէլի՝ կեահ աքըլլք իտէր կեահ տէլիլիք։
       36. Տընկըլ տէլի՝ քեամիլ տըր. անճաք չօճուքլար ըլան օյնար, վէ կէնճլէր իլէն հօրա թէփէր։
       37. Տըռ տըռ տէլի՝ տայմա լաֆազանլըք իտէր։
       38. Տալ պաստը տէլի՝ տայմա ղօվալախլըխ վէ փաֆ փուֆ իտէր։
       39. Տարտաղան տէլի՝ սարըղընա վէ կիյտիկինէ նիզամ վէրէմէզ։
       40. Մունէֆէս տէլի՝ հէր նէ քի պուլուրսա փաք տէյի եէր։
       41. Փառսի տէլի՝ ազ շէյտէն չօք քիւսիւնիւր։
       42. Փէրվանէ տէլի՝ պիր կիտէճէք եէրէ եիւզ քէրէ կիտէր կէլիր պիր իշ պաշարամազ։
       43. Փէշէ տէլի՝ քիսպէթ ուղրուսու տըր, ապալարա պիւրիւնիւր, իփ քուշանըր, փէնճէլի չարըխ կիյնիր։
       44. Քէլպիէ տէլի՝ աղզը վէ մէսէպէ տինէ վէ իմանա սէփր իտէր։
       45. Ֆըթր տէլի՝ ուեուտուղի եէրտէ տիշլէրինի ղճրտատըրըր։
       46. Օֆլազ տէլի՝ էլինի ղաշընը օյնատըր։
       47. Օյնատան տէլի՝ հայվան քիպի սագըզ չիյնէր։
       48. Ֆէսատ տէլի՝ հալգը պիրի պիրինէ տիւշիւրիւր։
       49. Ֆիխնա տէլի՝ ալէմտէ փիճլիկ իլէն կէչինիր։
       50. Ֆըռ ֆըռ տէլի՝ քամիչ ալէֆի կիպի փառլար վէ ֆը՛ս էնէր։
       51. Ղայփաղ տէլի՝ հէր շէյէ ղափըլըր, համամա կիտէր ղուռնայա աշկ օլուր, տիւկիւնէ կիտէր զուռնայա։
       52. Միսաֆիր տէլիսի՝ մէյհանէտէն չըքար եարալարըն սիւրիւքլէր, խանէսի եօք էվէ կէթիրիր, քէնտիսի եաթար ուեուր։
       53. Ճէօմէրտ տէլի՝ մէհանէտէ իշտիի վաքտէ էլին հէրիֆանէսին տալ քէսէ օլուր վէրիր, այըքլըքտա պիր աքճէ զէքէաթ վէրմէզ։
       54. Ալըշ վէրիշ տէլիսի՝ վէրէսիէ մալ ալըր վէրէսիէ վէրիր, պապատան գալան միւլքիւ ռէհինէ գօր զարարընը օտէմէզ։
       55. Ճարտար տէլիսի՝ չօք սէօյլէր նէ քէնտի սէօյլէտիկի անկլատըր, նէ էլին սէօյլէտիկինի անկլար։
       Էլլի ալթը թիւրլիւ տէլիլէրի թարիֆ էֆտիքտէ, վէ էյէր քուսուր քալան տէլիլէրի տիլէրսէնիզ, թէմամընի պէքռի ճունունլէրին իշինտէ վէ սէօզիւնտէն տուեարսընըզ. իլլահի Հագ թաալա ճամի ատէմլէրինին վէ Նուրճիզ փէղամպէրին հիւմմէթինի ղուտուզ պէքռիլիքտէն վէ պուտալա ճիւնիւնլիքտէն, վէ տիվանէլիքտէն խէլաս էյլէեէ. Ամին։
       Տոստ իսթէրսին՝ պիր Ալլահ.
       Մուհապէթ իսթէրսին՝ քիթապ.
       Ուղուր իսթէրսէն՝ իպատէթ.
       Զէնկինլիք իսթէրսէն՝ նիսաֆ.
       Ինթիզամ ալմաք իսթէրսէն՝ էօլիւմիւն ֆիքր էյլէ։