Մանանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ԱՍԱՑ
       Աշուն էր, եղաւ գարուն, ցամաքաւ ձիւնն սարերուն,
       Ծառերն ամէն փթթան, ու տերեւ հագան գոյնզգոյն։
       Բլբուլն վէլ (վայելել) կ՚երթայ, զինչ մարդն, այգւոյն,
       Գիշերն ի լոյս կու ձայնէ, վաղունէկըն մինչ իրիկուն։
       Աշուն էր, եղաւ գարուն, ձայն անոյշ երեկ հաւերուն,
       Մանկունքն ի սարեր ելան, ու նստան վէր ծաղկըներուն։
       Սիրամարգ հաւու նըման հագեր են հալաւ գոյնզգոյն,
       Հետ զարնուն ՚ւ ի հետ խաղան, ու խմեն ի անոյշ գինւոյն։
       Աշուն էր, եղաւ գարուն, կանանչաւ երես դաշտերուն,
       Հաւքերն ամէն պար առին, ու վայրի էրէք ՚ւ անասուն։
       Օրհնեմք զԱրարիչ Աստուած, բուն մըտան ծիծառն ու մեղուն,
       Թըռչին ի բարձր ի սարերն, ու քաղեն զնիւթն ի ծաղկնուն։
       Գարուն էր, եղաւ աշուն, ու թափաւ թուփըն ծառերուն,
       Գնաց ամբն ի յարեւելք‚ ձիւն եբեր ի վեր սարերուն։
       Բարով գայ այլ ՚ւ ի գարուն, աւետիք տանինք բըլբուլուն,
       Գայր նստէր ծառի ճըղին, արտասուեր դէմ քաֆուր վարդուն։
       Գարուն էր, եղաւ աշուն‚ վերացաւ վէլքն (վայելք) ադամորդւոյն,
       Հոգիս սեւացեր մեղօք, կարօտ եմ հարաւ քամուն։
       Ողորմելի Ստեփաննոս, վա՛յ է քեզ, վա՛յ է քո հոգւոյն,
       Աստուած բարեխօս բըռնէ, արժան առնէ զքեզ անճառ լուսոյն։
       Գարուն էր, եղաւ աշուն‚ յիմար, է՞ր կաս անհոգ ի քուն,
       Քո ջանքդ պակաս մի՛ առներ, ահա հասաւ քո օրըն մահու։
       Ողորմելի Ստեփաննոս, վա՛յ է քեզ, ու վա՛յ քո մահունն,
       Ողորմեսցին թ՚ Աստուծուց չառնուս‚ զքեզ կեր առնէ գեհենոյն։