Մանանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԿՐԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
       ԳՈՒԹԱՆ
       Գութնի ակներ. Երկու անիւք, մինն՝ բարձր եւ միւսն՝ ցած։
       Գութնի սըռնի. Փայտն, որոյ ծայրերը անիւքն են անցուցած։
       Գութնի խարազան. Որոյ հետ գութնի էշն կցեն։
       Գութնի էշ. Ծուռ փայտ ինչ՝ երկար եւ հաստ՝ իբրեւ զգերան։
       Գութնի առատամ կամ խոփտուն. Փայտն‚ յորոյ վերայ հաստատեն զխոփ։
       Գութնի ոտն եւ ոտնաղբէր. Փայտն, որ զէշն եւ զառատամն միաւորէ։
       Գութնի մանճ եւ ծըռմանճ. Ղեկի նման տնկուած փայտն, զոր կալնու մաճակալն եւ ուղղէ զմաճն։
       Գութնի թուր. Փայտն‚ որ ի մէջ իշոյն եւ առատամին է։
       Գութնի խոփ. Երկաթն‚ որ պատառէ եւ վարէ զհողն։
       Գութնի տախտակ. Որ խոփի վարած հողը կը շրջէ։
       Գութնի կաքաւ. Լեզուաձեւ փայտ, որ զտախտակն պնդէ։
       Գութնի ձեւիչք. Երկաթն‚ որ առաջոյ քան զխոփն է։
       Գութնի ճամբարակ. Կաշիէ գործուած կապն, որ գութանի մասերը կը միացնէ։
       Գութնի բնադայ. Հաստակուռ երկաթեայ շղթայն, որ զգութանն կապէ ընդ լուծս։
       Լուծ. Փայտն‚ զոր դնեն ի պարանոցս զոյգ եզանց։
       Ամոլ. Առաջին զոյգ գոմէշք կամ եզինք լծեալք, որ պարտին լինել ընտիրք եւ ուժեղք։
       Ամոլվար. Մշակն, որ նստի ի լծան ամոլոյն եւ վարէ զլծեալսն։
       Ոժտուն. Երրորդ զոյգ եզանց։
       Ոժտունվար. Մշակն‚ որ նստի ի լծան եւ վարէ զոժտունս։
       Սարծիլ. Երկրորդ զոյգ եզանց կամ գոմէշք։
       Հուրիկ. Չորրորդ զոյգ եզանց։ Եւ մանուկն‚ որ նստի ի լծան եւ վարէ զհուրիկ եզինս ։
       Խարեզան. Մտրակ, որով զեզինս հարկանեն ի վարել։
       Մանգեռ. Գերան, որոյ վերայ ատամնաձեւ փայտեր կան հաստատուած։ Հերկն վարելէն զկնի, այսու փշրեն եւ սանդրեն զարտն։
       Տափ. Տափան կամ Ցագան. Մացառներ կամ փուշեր խիտ կապած գերանի մը վրայ, սերմն ցանելէն զկնի՝ այսու հարթեն զհողն եւ ծածկեն զսերմն։