Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Զ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ
Յակոբ Օշական,

Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան,

վեցերորդ հատոր. Արուեստագէտ սերունդ.

Եղիշէ Դուրեան Դանիէլ Վարուժան Զապէլ Եսայեան,

Պէյրութ, 1968