Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ

Որպիսի՞ իցէ բնութեամբ եւ տեսլեամբ վիճակեալն յաստուածուստ եւ ի մարդկանէ ` մասն երկրագնտիս, յորում ի միջի վիճակաց այլոց ազգաց, եւ յառաջ քան զյոլովս ի նոցունց, ծանեան եւ ծանուցան Հայք ` սեփական տոհմ մի մարդկութեան, սփռեալ յանդորրու կամ յարամրի ի գերագոյն գետահովիտս զուգահետ գնացից Եփրատայ եւ Տիգրիսի, Երասխայ եւ Կըրի, Ալիւսայ եւ Իռիսայ, եւ յետոյ ուրեմն Սարոսի եւ Պիւռամիսի, զորս եւ գիտացին եւ անուանեցին իւրեանց Հայրենիս. որպիսի՞ տնտեսութեամբ քաղաքավարելով առտնին եւ ընդ օտարս, կեցին, կրեցին եւ գործեցին այս քառասուն եւ աւելի դարք, թերեւս հարիւր եւ յիսուն ծննդովք, յառաջնոյ անտի նահապետէն իւրեանց ` սերեալ յորդւոց յորդիս, մերթ ինքնիշխանաբար եւ մերթ ընդ օտարի միջամուխ ձեռամբ, ըստ ուղղութեան ամենախնամ աջոյն, որ ` ի վերուստ գլխոց անուանեալ գլխոց երկրի ` վարէ զմարդկութիւնս ընդ հուն ժամանակի ` յեզր յաւիտենից. քանիօ՜ն ի սեփական յայնմ հայրենական աշխարհախումբ հրապարակի ` դէպք կենցաղականք եւ իրակարգութիւնք գործոց. քանի՞ շահախնդրութիւնք. ո՞րքան յուզմունք եւ բազմադիմակ յեղափոխութիւնք. որպիսի՞ ձեռակերտք յերեսս երկրին ` ի պահուստ կամ ի պարծանս կենաց. որպիսի՞ արձանք եւ արձանագրութիւնք ` մրցողք մոռացութեան, եւ անմահութեան կարծեցեալ ախոյեանք. ո՞րքան արարոց մնացորդք, աւերակք եւ դերբուկք կուտակեալք խառնեալք յերեսս եւ յընդերս երկրի, զորս ծանակէ եւ ծածկէ արօր հողագործին, ( զգայո՞ւն եթէ անզգայ նախնեացն նշխարաց ). որքանութի՜ւն գերեզմանաց համօրէն տոհմից եւ պայազատութեանց իսպառսպուռ անճետ եւ անհետ եղելոց ` ընդ անվերանալի կափարչաւ անցելոյն, որ համահաւասար հարթէ զամենայն հասակ եւ կերպարանս, զբարձրութիւնս եւ նուաստութիւնս, զվայելչութիւնս եւ տառապանս, զյաղթող եւ զյաղթեալ, զհարստահարող եւ զհարստահարեալ. որպիսի՞ք եւ յագարակս անդ մահու ` տակաւին կանգունք կամ կիսաքանդ տաճարք պաշտաման Անմահին. ո՞րքան եւ ո՞րզան նուիրականք հոգեւոր եւ մտաւոր հրահանգաց վայրք ` ի շէնս եւ յանշէնս. վանորայք միաբան ընկերաց, կամ մենանոցք եւ մատրունք ի փապարս եւ ի կատարս լերանց մեկուսացեալք, իբրեւ յերկրէ յերկին վերելս խնդրելով, եւ ընդ խնկոց զխանդս հոգւոց հրախառն հառաչանօք սփռելով ի հեշտալուր բարձունս. քանի՜ սլացք եւ խոյանք մտաց, ցնորք եւ գիւտք բանաստեղծից, գրուածք իմաստասիրաց, աղերսք աղօթկերաց, երգք գուսանաց, զեռմունք եւ զբղխմունք սրտի, եւ համասփիւռ բարբառք եւ արձագանգք սիրոյ ` նպատակեալք ի համագոյս համակիրս, կամ հասեալք, հարեալք եւ հալեալք, կամ իբրեւ յապառում ապառաժից մերժեալք եւ վրիպեալք. քանիպատի՜կ հանդէսք հրճուականք եւ եղերականք. ո՜հ, ո՜րքան հեղեղք արեան խառնեալ ընդ աղբերս կաթին, եւ արտասուք ընդ քրտանց վիժեալ ի դէմս անարօրս եւ արօրեալս. ո՜րքան ճգունք եւ մահունք նահատակաց ` ի վերայ հաւատոց եւ հայրենեաց. եւ համօրէն ասել, ո՞րպէս յանընդհատ հոսանս անդ հայասեռ ազգութեանս ` մերթ ուռճացելոյ եւ մերթ նուաճեցելոյ, ի հաշտ եւ յանհաշտ աղմըկի խռովեալ եւ խաղաղեալ դարուց եւ դիպաց, ի շփոթութեան մտաց եւ հնարից, ի ճօճման զինուց եւ խաչից, զիա՞րդ անշփոթ եւ անարգել ներգործէին կամք Աստուածութեան ` ի բազմաժամանակեայ եւ ի բազմայեղանակ աշխարհիս Հայաստանեայց : Զայսոսիկ եւ զայսպիսիս ` ըղձանայի իբրեւ ի քառասուն ամաց հետէ, յորդորեալ ի թելադրութենէ հայրենասիրաց ոմանց եւ յիմոց ընդաբոյս ախորժակաց, հետազօտել եւ ի գիր արձանացուցանել, ընծայելով երբեք երբեք փորձս ինչ կամ ճաշակս. որպէս եւ յառաջ քան զամս չորս ` զՏեղագրութիւն գաւառի միոյ Այրարատ աշխարհի, զ Շիրակ ն. յորոյ եւ ի յառաջաբանին ծանուցի, զի եթէ ոչ ըստ նմին օրինակի ընդարձակ ` այլ եւ ոչ համառօտ ` կամէի տեղագրել զմի մի յաշխարհաց եւ գաւառաց Հայոց: Գործ՝ թերեւս յանդուգն ու մանրամասն չափով, որ եւ գամ քան զգամ ընդարձակէր ընդ ըղձիցս եւ ընդ նորանոր ծանօթութեանց ի վեր երեւելոց. սակայն եւ ոչ անհնար ի գլխաւորել, եթէ բովանդակ երկարութիւն այնքան ամաց ծախեալ էր ի նոյն, եւ ոչ դադարեալ եւ լքեալ երբեմն վասն իրիք իրիք պատճառաց ` զոր ոչ է հարկ հոլանել:

 

 

Յընթացս այնր պարագայի ստորագրեալ էր իմ զմեծ մասն կամ զյոլովս աշխարհաց Հայոց Մեծաց, որք եթէ մի ըստ միոջէ հրատարակեալ էին ` կարծեմ թէ եւ ոչ անընդունակք լինէին բանասիրաց. իսկ այժմ ` ըստ յոլովել ամաց եւ յաճախել եւ փոփոխել դիպաց, ի յայտնել նորանոր աշխարհագրական ծանօթութեանց, եւ մանաւանդ յերեւել ստուգագոյն եւ մանրամասն տեղացոյց տախտակաց, յորոց զուրկ էի յառաջն յայնժամ, եւս եւ ի գտանել արուեստի լուսատիպ նմանահանութեան. ի վերայ հասանեն բանագիտակք ` զի ի դէպ է հնացեալս համարել զնախագրեալսն առ յինէն ` երեսուն եւ աւելի ամօք յառաջ, եւ հարկ ` միւսանգամ վեր ի վայր յեղյեղել եւ ուղղել, եւ ըստ այնոցիկ եւ ընդ այնոսիկ ` շարագրել եւ բոլորել զմնացեալ մասունս երկրին Հայոց: Իսկ առ այս ` անպատրուակ դիմօք եւ կամօք խոստովանիմ զպարտութիւն. այլ յաւելում եւ ըստ աւետարանական տնտեսին, զի եթէ զայդ « Գործել ոչ կարեմ, եւ մուրանալ ամաչեմ ». այսինքն է, մինչ չափ եւ զօրութիւն տիոց եւ յուշոյ ` ոչ եւս ներեն մտադիւր դեգերել յայնպիսի գործ՝ թող թէ բովանդակել, տակաւին ոչ հանդուրժէ հնացեալն եւ ունակացեալ իղձ ` շատանալ հարեւանցի եւ համառօտ ստորագրութեամբ համօրէն հայկական անուանեալ աշխարհաց ` իբրեւ քսանից, յորս ` եթէ հնար էր ` կամէի քայլ առ քայլ յածել եւ գծել: Արդ ` դալարագոյն հասակի եւ ժրագոյն գրչի, նաեւ աջողագոյն ժամանակի թողեալ զերկնեալս յինէն խորհուրդ ` լաւագոյն եւս կերպարանել եւ ծնանել, մինչ հարկ եւ օրէն է ինձ տեղի տալ յասպարիզէ, յորում թէ ոչ այլով իւիք ` գոնեա իմովս պսակեցայ ալեօք, փափագէի ` զի ժամանակն միայն եւ գերագոյն կամք ` լինէր ինձ յաղթող, եւ ոչ վատթարապէս նահանջաբեկէր, կամ ձրձէր եւ ցրէր ժանգահար ժանեօքն, բայց եթէ տապաստ դնելով ի սեամս լուսակոխ տաճարի Աստուծոյ, առ որ միշտ ըղձացայ կառուցանել զակն ոգւոյս, մինչ դեռ մարմնաւորս թափառեալ թափանցեալ ` մերթ ցոլայր ցնծութեամբ եւ մերթ ցնդէր կսկըծմամբ ի պրակս եւ ի պատկերս երկրաւոր հայրենեացն, եւ ի յիշատակս ` որք եւ յերկրի եւ յերկինս մնան անթառամ: Քանի՜ գծուծ եւ գետնաքարշ է սիրտ ` զոր ոչ արծարծիցէ կայծակն յուսոյ կենաց հանդերձելոց:

Սկիզբն տեղագրութեան Հայաստանեայցս արարեալ էր իմ ի հիւսիսային արեւմտեան մարզից, յեզերաց Պոնտոսի մխելով ի ծործորս Ճորոխի, եւ անցանելով ի գետահովիտ Վտուակայ կամ բնիկն Եփրատայ ( Ֆրադ ), ապա ի Կուր գետոյն, անդուստ ոլորեալ զԿասպիական ծովափամբք ` խոտորէի յօտարախառն Տիգրիս, ի հուն ելանել ի բնահովիտս ` յԵրասխայն եւ յԱրածանւոյ, եւ դառնալ ի փոքր Հայս եւ աւարտել ի Կիլիկիա. իսկ այժմ աւադիկ հակառակ շրջմամբ ` ուր զկատարածն առնել կամէի ` անդ առնեմ սկիզբն եւ աւարտ. ( անստոյգ ժամանակի թողեալ ` եթէ աջողիցէ թափել մասն ինչ ի միջոյն, եւ երբ եւ զիարդ եւ է հանել ի լոյս ): Բայց պատճառ գլխաւոր ` ի յոգունց աշխարհաց նախընտիր առնելոյ զ Սիսուան, որպէս հաւանեցայ կոչել զԿիլիկիա եւ ծանուցի զպատճառսն ( յէջ 59 ), այս է, զի ի վաղուց հաւաքեալ էր իմ գիտելիս ` յաւէտ պատմականս ` զայսր աշխարհի, եւ նշանակեալ համառօտիւք, զորս ոչ էր դիւրին լուծանել եւ վերծանել յետամնացիցն իմոց. իսկ վերստին հաւաքել նոցա, թէպէտ գուցէ լիագոյն եւս, այլ կրկին եւ երկար լինէր վաստակ. վասն որոյ բուռն հարի թափել ի կորըստենէ զայնքան թռուցեալ եւ հեռացեալ ամաց եւ ժամուց գիծս եւ նիշս, եւ ամփոփել ( թէ եւ ոչ զբովանդակն ) յայսմ մատենի: Ընդ սմին եւ մերձաւորութիւն ժամանակի քաղաքական անցից ազգայնոցս յայսմ նահանգի համարիմ ` թէ հետաքննելի զսա ընծայեսցեն քան զբնաւս, թէպէտ եւ ըստ այլ տեսութեանց ` առաւելուցուն հրապոյրք աշխարհաց Մեծաց Հայոց. բայց չիք եւ ոչ մի իբրեւ զՍիսուան ` որ կարիցէ կցորդել զսերկեան ազգիս ընդ երիկեանն ժամանակի, յորում տակաւին անձնիշխանութեամբ քաղաքավարէր ի միջի եւ ընդ այլոց ազգաց. միանգամայն եւ երկար տեւողութիւն տէրութեան համազգեացս աստ՝ ի միջի չհամազգեացն կալով, այլ եւ ` որպէս ոմն ի զգօնից նոցին ժամանակակցաց գրէր, շուրջանակի ունելով չորեքդիմի գիշատիչս, յորոց եւ վիշապն ` յելուզակք ծովուն. եւ ոմն յայժմու արեւմտեան գրչաց ` տակաւին գաղտնիս եւ առեղծուած մի պատմութեան համարի ` զայնօրինակ եւ զայնքան բաւել տեւել տէրութեան Ռուբինեանց յայնպիսի դիրս: Թող եւս զբազմապատիկ յատուկ կերպարանս այնր ժամու տնտեսութեան ազգայնոցս ` որ առանձին եւ որ ընդ քրիստոնեայ եւ անքրիստոնեայ տէրութեանց, յերի ` եւ երբեմն կցորդ գոլով երկոցուն հակառակամարտիցն. զընտելութիւնս ընդ արեւմտեայցն եկեղեցւոյ, լեզուաց եւ հրահանգաց. զգործակցութիւն ընդ վաճառական ընկերութեանց, զխնամութիւնս ընդ յոյն եւ փռանկ թագաւորական եւ իշխանական տանց եւ տոհմից. զհաղորդակցութիւն շահու եւ տեսութեանց եւրոպէական պետութեանց: Յաւելցի ի սոսին եւ եզական դիրք երկրին, միակ ի Հայաստանեայս ` հուպ եւ պատեալ ի կենսատու եւ շահաբեր ծովէ, յորոյ կակուղ կոհակս թուէր իմն պարզել Այասաւ ` զբարգաւաճ ծոց իւր ` հայակիլիկեանն Սիսուան, յետ հաստ առնելոյ զթիկունսն ի հարստակողն Տաւրոս:

Յեղափոխութիւնք դիպաց եւ դրակցաց ` քան համաքատակ հոսանք ժամանակի ` փոխակերպեցին, ողորկեցին, ապա եւ մաշեցին զգաղթականն հինաւուրց Հայոց ` յայսմ աշխարհամէջ մարզի Կիլիկիոյ: Ի բովանդակ յառաջնումն երից դարուց հարստութեան Ռուբինեանց ` տակաւին նախնականն նշմարի ի նոսա տիպ ` խոժոռ եւ հուժկու, յաւելուածով մահուչափ իմն վայրենախառն պնդութեան ` յասպատակել ի կորզել զկայս եւ զկայանս յունական կուսակալաց, առ ի բնակութիւն եւ ի պատսպարան մղելոցն եւ խուսելոց ի սկիւթական բռնութենէն. յերկրորդումն ` չնաշխարհիկ հանճար Մեծին Լեւոնի ` յանկարծօրէն թօթափեալ զերեւոյթն եւ զկոչումն Լեռնցի, փոփոխէ կամ պատուաստէ յարեւմտեան նրբութիւն, գոգջիր ամենայն տարազու, ի վարսից հերաց եւ յագանելեաց ` մինչեւ ի ծէսս, ի բարբառ եւ յօրէնս ( Ասսիզս ) Փռանկաց եւ Լատինաց. եւ բազում մասամբ յառաջադէմն յարեւելեայս Հայկազն, առաջին ` թերեւս եւ միակ ի նոսին գտանի եւ ի նիզակակցութիւն եւ յոգի խաչակրաց։ Աշխոյժք Լեւոնի եւ երկոցուն Հեթմեանց ` որոց ժամանակ իշխանութեան բոլորէ զողջոյն զդարն երկրորդ, չեն ինչ նուազ յաշխուժից հետեւողացն Կոփրետեայ, Տանգրեայ եւ Պալտինեանց. ոչ անփառունակք եւ անօգուտք ` նահատակութիւնք մերայոցս ` յանձուկ սահմանի իւրեանց, քան զյոլովս յանճահ եւ յանշահ շահատակութեանց նոցին Անդրածովեայցն: Նոյն ոգի կամ մոլութիւն աւագութեան եւ գահասիրութեան ` վառի եւ ճարակի եւ յորդիս Ռուբինի եւ Հեթմոյ. յորմէ եւ բռնաբարութիւնք ի թագ, ըղձակերտութիւնք ի թագուհիս, հարստահարութիւնք վիճակաց, նուաճմունք ամրոցաց. ելեւելք պարոնայց զմիմեամբք. որպէս յայտնապէս է տեսանել զայսոսիկ յետ մահուան առաջնոյ թագաւորին. եւ յայտնագոյն եւս ի բազմաթիւ եւ յեռանդուն որդիս Բ Լեւոնի: Ի փոթորկեալ հոլովման այնր դարու, ( որպէս երբեմն եւ յառաջն, սակաւ ինչ եւ յետոյ, ի յետնումս յայսմ թատեր հայկական ինքնավարութեան, մերձ ընդ մերձ յարեան ի հանդէս կերպարանք նշանաւորք եւ փարելիք, խոժոռք եւ քնքոյշք, եւ մի ըստ միոջէ պարելով ի տատանեալ յատակի անդ ` տեղի ետուն, ոչ աննշոյլս թողլով ուրուականս ի տրամազարդեալ տախտակի հայկական յիշատակաց: Յետ դիւցախառն եւ ամեհամուղ պայազատաց Ռուբինի, Թորոսեանցն եւ Լեւոնեանց, որոց վերջին ` կորիւնն ստեփանեան ` ի գագաթն զօրութեան եւ փառաց հասուցանէր եւ հաստատէր զպետութիւնն, յաջորդէ ազնուագոյնն ի սեռս պարոնայցն, Հեթմեանն տուն, նահապետութեամբ Մոզոնն Կոստանդնի ` քեռորդւոյ Լեւոնի. կենդանի խնամք արձանացեալ յոբելեան մի ամաց ` մատաղատունկ գերդաստանին, յոր զուգէ զպայազատն արքայական ` զազնուագոյնն Զապել, ճարտար եւ ճապուկ հանճարով, առատ եւ ահարկու ձեռամբ, անսայթաք վարելով զկառս տէրութեանն ` լծեալս ժիրաժիր անդրուվարօք իւրածին զաւակօքն: Առ նովաւ եւ յետ նորա ` հօրամոյնն Հեթում՝ երկարակեացն յիշխանութեան քան զամենայն տեարս Սիսուանայ ` որ յառաջ եւ որ յետոյ, լնու զայն բազմապատիկ արիական եւ աշխարհաշէն գործոց արգասեօք. մի ի ցանկալի եւ արժանափառ թագաւորական կերպարանաց. ոչ լոկ ի տոհմայնումս ` այլ եւ ի համաշխարհական պատմութեան, եւ յիւրումն ժամանակի ` ոչ ումեք երկրորդ, բայց արդեօք Սրբոյ Լուդվիկի Փռանկաց թագաւորի. ոգի եռանդնոտ, ասպետ կատարեալ եւ բազմաց կատարիչ ասպետաց ` բնկաց եւ օտարաց. քաջակորով եւ հանճարեղ, շինարար եւ զուարթարար. խորագիտութեամբ հօրն եւ իւրով քաղցրութեամբ ` ամոքեալ զթաթարական բրտութիւնն եւ յիւր զօրաւիգն կրթեալ, որպէս եւ ինքն ոչ անզօր զօրաւիգն հզօրին Հուլաղուի, կայ աներկեւան յիւրումն կայի, յաջ եւ յահեակ ընդլայնելով զնոյն. բերկրեցուցանէ բազմանուագ հանդիսարանօք զաշխարհն համօրէն ` որպէս զմի տուն նահապետական, յաճախ ի նոյն հրաւիրելով խրախճան ` զիշխանազունս արեւելեան Լատինաց, յորոց ոչ սակաւք փեսայացեալ էին յիւր կամ յիւրայոցն դստերս եւ ի քորս. ասպարիզական պերճանօք եւ հեծելութեամբ կայտառ ձիաւորաց իւրոց ` ոչ միայն նախանձելի յարդարեալ զՍիսուան, այլ եւ ի նոյն յանկուցեալ եւ դասակարգեալ զարուորագոյնս ի փռանկական երիտասարդաց : Այլ, մարդ ոչ անխոցոտելի ի բաղդէ, յետ քառասնամեայ գգուանացն ` վտանգեալ երկուստեք, յեգիպտականն ոխութենէ եւ ի Թաթարաց թուլութենէ, զոհելով զանգին կեանս տարփալի որդեկացն ` ի սուր եւ ի գերութիւն, վասն փրկութեան հայրենեաց եւ ազգի՝ ի մազկռինչ կորստեան հասելոյ, ուր զէն բթէր եւ անկարանայր ` անդ զհանճարն սրեալ, աջողէր տակաւին կարկատել զխրամատ պետութեանն. յոր՝ կայկայեալ զծիրանածին անդրանիկն սքանչելապէս գերեթափ, բարեաւ մնայ ասէ այնուհետեւ ամենայն փառաց եւ փայլմանց, եւ յանձկութեան միանձնական խըցկան ` մակարական անուամբ եւ կրօնիւք ` փոխի յանանց թագաւորութիւն, փառաւորեալ ի կեանս, գերափառ ի մահուն. հետեւող յայսմ շաւղի եղեալ հոմանուան իւրում ` տեառն Լամբրունի, եղբօր սքանչելւոյն Ներսիսի, եւ հետեւողս ինքեան թողեալ զերկոսին եւս համանուանսն, զեղբօրորդին Հեթում ` տէրն Կոռիկոսի եւ Պատմիչն, եւ զթոռն իւր ` Հեթում Բ:

Յետինս սա ` նորահրաշ բանայ յաշխարհի ճանապարհ կենաց, ընդ մէջ արքունի ապարանից եւ խստակրօն մենաստանի. երկոքումք եւս զուգապէս վայելչացեալ, եւ քան զյոգունս ի զգօնից եւ ի քաջաց գերազանցեալ. աշխուժիւ եւ բազմազան հանճարով ` թերեւս ոչ ումեք կրսեր ի տան Սիսուանայ, բաց յԱ Լեւոնէ. կրօնասիրութեամբ եւ իմաստասիրութեամբ անհամեմատ առաւելեալ. արքայ աշխարհատեսուչ ամենայն օրինօք եւ արժանեօք, այլ ոչ թագաւոր. օրինակաւ իւիք նմանել կամեցեալ առաջնոյն արքայից Երուսաղեմի, որոյ պատկառեալ ի փշեղէն թագէն Յիսուսի ` չառնոյր յանձն ոսկւով պսակիլ անդէն. ոչ իւիք նուազեալ յառաջնոցն, այլ եւ առաջին խաչակիր յիւրումն ժամանակի, եւ աջողագոյն ի լծակցել զխաչ ընդ սուսերի. մերթ ի թանձրաստեւ ձունձ այլ եւ ի ցնցոտիս սրովբէասարաս Ասսիզացւոյն պարուրեալ ` սքեմաւորաց հաւասարի. մերթ ի նոյն պարկեշտ պարէգօտ ` զրահս եւ վարապանակս վերարկեալ ` խրոխտալով աշտանակէ ի նժոյգս ալէուսեան դաշտաց. ձայն տայ բանակաց, վառէ վարգէ վանէ մինչեւ յԵմեսա, ի Դամասկոս, մինչեւ ի բրգունս Փարաւոնաց. եւ սրբազանեալ սուսերաւն ` նշան քաջութեան թողու զպատառուած ամրակուռ դրանց ոստանի ոսոխին, եւ զյաղթանակն ձօնէ գերեզմանի Փրկչին. զպատերազմն յուզէ, զխաղաղութիւն հաստատէ. դաշինս կռէ բարեկամութեան եւ տուրեւառիկ ընկերահաշտ վաճառականութեան. եւ անդրէն սուրալով թանգուզէ ի մթին մենարանում, վերասլանալ աղօթանուէր մտօք ` ընդ սիրելւոյն իւրոյ Փրանկիսկեայ ` յանմատոյցն հասարակաց պարունակ երեքսրբենին, եւ մարզել զհանապազաջան բազուկսն ` ի մատուցումն խնկոց, որպէս եւ ի ճօճիւն նիզակաց: Անձն եւ միտք յարաշարժ յարակիրթ. ի Սիս կենդրոնացեալ ` ձկտի ի ծագս արեւելից ` ի ճամբարս Ղանին Մողոլաց. դառնայ յարեւմուտս ի դուռ Բիւզանդական կայսեր. սմա ` զքոյր իւր ընծայէ ի հարսնութիւն ` սովորակի սաղմոսելով, « Կացցէ դշխոյ ընդ աջմէ քումէ ». նմա ` զայլ ոմն կոյս մատուցեալ ` առաւել քան ի սէրն ` ի հաւատս նորին յորդորէ եւ ի պաշտպանութիւն հաւատակցացն քրիստոնէից. եւ անդրէն դառնայ ի վայրս իւր դալարիս եւ ի ջուրս հանգստեանն, մխրճել յալիս աստուածախոհութեան, յընթերցուածս եւ ի գրուածս պէսպէսս. եւ իսկ եւ իսկ ազդումն առեալ ` ճեպի յոստան հայրենի, ցրէ զմախանս բարձաձիգ եղբարցն, դաստիարակէ զեղբօրորդեակն դեռաբուսիկ, փոխանակ իւր թագաւոր կարգելով. ընդ որում ` ապա դաւաճանեալ ի բարբարոս ոստիկանէն, իբրեւ դայեակ ընդ դայեկորդւոյ ` խողխողեալ անկանի. եղերականաւ ` առ ազգայինս իւր կնքեալ զկեանսն, երանական պաշտամամբ յիշատակեալ առ օտարազգի կրօնակիցսն, ընդ որս կենցաղավարելով, անմոռաց ունէր զուխտ հայրենի եկեղեցւոյն եւ զդպրութիւն։ Ոչ պանծալիք իբրեւ զսա ` այլ եւ ոչ աննշանք ի պատմութեան երեւութանան եղբարք իւր վեցեքին. մին ( Թորոս ) ի միւսմէն լարիւ աղեղան խեղդամահ լեալ. եւ սա ( Սմբատ ) որ զՄլեհին ժպրհութիւն եցոյց ի Հեթմեանս, ի միւսոյ եւս եղբօրէ ( Կոստանդեայ ) մերժեալ լինի, եւ երկոքին միանգամայն ի Հեթմոյ, որում այց առնեն երկինք ` լուցանելով անդրէն զշիջուցեալն ի նախանձուէ եղբայրասպանին ` զաչացն լոյս: Ի հեռանալ չորեցուն եղբարցն յարքունի թատերէն ` յառաջ մատչին կրսերքն երկուորեակք, յարգանդէ յեռեալք անմեկնելի սիրով, զոր բեկանէ ` այլ ոչ լուծանէ ` անժամ աշխոյժ երիվարին Ալինախայ ` տրոփելով ի յորձանս Կիւդնոսի, յորմէ բարձեալ որպէս գադիշ գետամոյն որայից ` ողողեալ դնի յարտասուս սիրայնոյ եղբօրն եւ արքայի Օշնի: Յայնպիսեաց աշխարհածուփ ժխորմանց եւ ի կասկածելի կենաց հարազատացն ` սարտուցեալ կրսերագոյն նոցին եղբայր եօթներորդ. Ներսէս - Ռուբէն, ի խաղաղական եւ քաւչական պաշտօն Աստուծոյ ` զանձն նուիրէ, զմիտսն եւ զմատունս ` ի կցորդիչն երկնի եւ երկրի յարուեստ զմայլական, յերաժշտութիւն. զոր թուի իմն անբաւական նրբից զգացմանց ոգւոյն գտանելով ` կարճակտուր կենօք յերկնայնոցն ճեպել երգակցութիւն:

Ոչ ինչ յետնեալ յաւագասիրութենէ եղբարցն, տինա եւ առաւելեալ փառասիրութեամբ ` քոյր նոցին անդրանկածին, գոռոզն Զապլուն, գոռոզագունի լծակցեալ փեսայի ` Լիւզինեանն Ամաւրեայ ` եղբօր եւ կապտողի թագաւորին Կիպրոսի, զկղզին զայն եւ զՍիսուան ` ընդ ամս երկարս լնու աղմկաւ զինուց եւ վիճից, յերկար պատգամօք սրբազան Քահանայապետին եւ աւագ որերոյ, մինչեւ երկոքին եւս ամոլքն ` զրաւին բռնի մահուամբ. նա ` յիւր ապարանսն դաւաճանեալ, սէ ` թերեւս չուառագոյն ` յարգելան բանտի յոխորտացեալ կոմսին Կոռիկոսի, յորմէ ` ապա նոյնպէս զմահու լուծանէ վրէժ ` Լեւոն Դ, հուսկ թագակիր շառաւեղ Հեթմեանց։ Բայց եթէ Զապլուն, կամ յառաջ քան զնա Ալիծ ` դուստր Բ Ռուբինի, հանգոյն արուաց մաքառելով ` բռնաբարէին զլպրծուն բարձս աւագութեան, այլազգ անդորրագոյն հանդիսից ցանկացողք եղեն յոլովք ի փարազուն օրիորդաց Սիսուանայ. անագանեա՜լ դստերք մեծացն այնոցիկ Տիկնայց ձիւնեղէն լերանց արեւելեան Հայոց, փթթեալք աստանօր ի ծաղկածին ջերմահովիտս Ջահանայ եւ Սարոսի, ծիրանազգեացքն Զապելք եւ Կեռանք, Ֆիմիք եւ Ալիծք, ոչ միայն ի հայրենի դղեակս, այլ ցանկացեալք, հրաւիրեալք եւ պերճացեալք ի պալատս կայսերաց Կ. Պօլսի եւ Նիկիոյ, յարքունիս Կիպրոսի եւ Անտիոքայ, եւ յիշխանատունս ծովեզերացն Ասորւոց, կայսրուհիք, թագուհիք, բրէնցէսք, մարէջալէսք եւ սենեսջալէսք, որպէս կոչէինն յայնմ ժամանակի. ընդ հոմասեռսն համապատիւս արեւմտեայս կամ Փռանկուհիս ` համաբարբառ շրթամբք եւ համաշարժ թաթիւք տոհորակելով, զրուցատրեցին, երգեցին եւ կաքաւեցին. եւ շատք ` յիշելով զանհրաժեշտն վերջոտնումն ` հաւատաւորաց սեւաշուք քօղով ծածկեցին յետոյ զշիջելափառ վայելչութիւն երբեմն ակնախտիղ փաղփեալ երեսաց իւրեանց եւ զերեսաց աշխարհի. որոց վեհագոյն ` չնաշխարհիկ Զապել ` պայազատ մեծին Լեւոնի, ոչ այնքան ի բարձրադիտակ դարպասի հօրն եւ փեսային դժխոյաբար նազէր ի դասս նաժշտաց եւ ներքինեաց, որքան մայրենի խնամով ` յիւրումն դաստակերտ հիւանդանոցի Սսոյ, առաւել քան զառատատուր ձեռսն ` զսիրտն դիւրագորով տարածանելով ի վերայ տկարաց եւ տնանկաց. նորին դուստր տրտմազգեցիկն Ֆիմէ ` սխրալի տիկին Սիդոնի, գերագոյն սփոփանս ոգւոյն զեղբայրագիծ աստուածային տառսն առեալ ` յեղյեղէր տատրակօրէն մնչմամբ ի մենակեաց աղօթանոցի. եւ բազմածին մայր թագաւորաց եւ թագուհեաց լամբրունափայլն Կիռ Աննա ` հուսկ ամենայնի կրօնաւորութեամբ երկնէր զանձն իւր ` երկնից։ Այսպէս գիտացին քորք եւ եղբարք թագազունք եւ իշխանազունք ` ճոխաբար քաղաքավարել յաշխարհի եւ ընդ գերաշխարիկսն վերճեմել: Թուէր իմն վաղահասոյց կլեմային Կիլիկիոյ ` ճեպել բարգաւաճել զծնունդս Սիսուանայ եւ ստիպել յեռանդն, ի գործ, ի փայլ եւ ի փառս, յերգ եւ ի պար, յընթերցուած եւ յաղօթս, ի բարձ եւ ի խաչ. իբրու այն թէ չափեալ էր նոցա սուրհանդակօրէն ընթացք ժամանակին. եւ յետ երկուց փառազգեաց դարուց ռուբինական պետութեան ` գայր հասանէր երրորդն դար կիսասեաւ, զհետ ձգելով զքօղն կափուցիչ թորգոմական թագի, մինչ գրեաթէ ի նմին պահու եւ համաշխարհական վարագոյր ամանակաց ` վերարկուէր զՄիջինն անուանեալ Դար անցից պատմութեան աշխարհի, եւ սկիզբն առնէր Նորոյն:

Անմարթ է կարծեմ ճշմարտասէր աչաց չտեսանել զայնպիսի նորաձեւութիւն կենաց Սիսուանեայց, եւ զբարեմասնութիւնս ` յոր վայելեցինն եւ յոր մարթ էր արդեօք լաւագոյնս վայելել. ոչ միայն թագազունքն ասեմ եւ պարոնայք, այլ եւ պուրճէսքն եւ պառիկոսք, եւ փոքր մարդիկն, որպէս կոչէինն յայնժամ դասք քաղաքացեաց եւ ռամկաց. եւ մի ի մեծագոյն զարմանալեաց պատմութեան ժամանակին է՝ տեսանել անդանօր ստէպ ստէպ հարուածս կսկծելիս, կոտորածս եւ աւերածս գրեաթէ յառհասարակ սահմանս երկրին, եւ իսկեւիսկ նկատել անդէն զշէնսն կանգնեալս եւ զբնակարանս բազմամարդացեալս, իբրու եթէ ի կլանել գերեզմանել դաշտաց զառաջինսն, լերինքն եւ ակառունք բղխէին ի բարձանց հոսանս եւ սերմանս մարդկութեան. որպէս է գուշակել զայս ամենայն ի յիշատակաց սփռելոց եւ ի մատենիս յայսմիկ. եւ թէպէտ ոչ ունի սա լիովին եւ ոճով զպատմութիւն հարստութեան Ռուբինեանց, այլ եւ ոչ է անբաւական (’ ի գումարելն միանգամայն զԴրուագն նուաճման Կիլիկիոյ ի Հայոց, զՊատմութիւն Մեծին Լեւոնի, զԺամանակագրական ցանկն, եւ զցրուեալսն ի տեղագրութեանս դէպս պատմականս ), առ ի կազմել պատկեր մի ոչ փոքր, եւ ցուցակ ոչ վարկպարազի ` քաղաքական, կրօնական եւ բանասիրական կենաց այնր յատկանիշ ժամանակի եւ երկրի Հայոց: Ախորժելի էր թերեւս բազմաց ` ճշգրտագոյն եւս յարդարել զպատմականն այն պատկեր. այլ զի ոչ ներէին այդմ հանգամանք այժմեան ժամանակիս եւ կարեւոր ինչ իմ դիտումն, զայն ոչ արարի: Սակայն ահա տեսանեն ընթերցողք ` զի եւ չեղէ կարող լռել կամ զանց առնել զյոյժ նշանաւոր եւ կարեւոր դիպուածովք եւ անձամբք, մանաւանդ զերկոքումբք ` որք գրեաթէ եւ յոչ կամաց ` յաճախ յանդիման լինէին յամենայն անկիւնս Սիսուանայ. Լամբրունեցին Ներսէս ` յեկեղեցական դասուէ, եւ Լեւոն Ստեփանեան յաշխարհական պայազատաց: Ներսէս եւ Լեւոն, վեհագոյն հանդիսադիրք երկոցուն վիճակաց կենաց այնր ժամանակի, արժանաւորք ի հանդիսանալ ընդ ամենայն վեհազունս աշխարհաց եւ դարուց. զորոց ` թէպէտ եւ բազում ինչ ասացեալ բազում ուրեք կարծիցիմ, այլ առ մեծութեան կերպարանացն ` ի քննողական միտս տպաւորելոց ` տակաւին սակաւ ինչ եւ թեթեւ թուին ինձ ասացեալքս. եւ ոչ կարեմ ըստ բաւականին գոհանալ եւ գովել զխորամուխ տեսութիւն ծերոյն այն Սամուելի, եւ զգրիչ Գրիգորի ` Սկեւռացեաց, որք առ կենդանեաւն կամ հուպ զկնի ` աւանդեցին մեզ զցանկալի ծանօթութիւնս վարուց Սիրելւոյն Ներսիսի. այլ եւ զսորին ինքեան սրբամաքուր մատունսն ` սիրեմ համբուրել, որք յայլեւայլ մասունս բազմաթիւ հեղինակեալ եւ թարգմանեալ մատենից իւրոց ` թողին յիշատակս զանձնէն: Բաղձայի այսպէս ասել եւ զ Լիապատում գրողէ վարուց եւ գործոց մեծին Լեւոնի ` եթէ էր իմ գիտացեալ զանուն նորին, եւ մանաւանդ եթէ գտեալ էր եւ զգրուածն ցանկալի:

Այլ ասիցէ եւ այլ ոք թերեւս ` եթէ տեղագրութեան Կիլիկիոյ էր աստանօր մեզ նպատակ եւ ոչ պատմութեան. բայց ես, ( որպէս սկիզբն բանիցս եցոյց եւ վերնագիր իսկ մատենիս ), ոչ կարեմ անջատել զպատմութիւն յաշխարհագրութենէ. այն զի բազում մասամբ ամայացեալ երկրիս մերոյ ի քաղաքական կերպարանաց ` փոքու իւիք զանազանին շէնն եւ անշէն, եւ եթէ զանց առնել էր զպատմականաւն ` հարկ լինէր զլերանց լոկ եւ զժայռից ճառս ճառել, կամ թէ առ ապառաժս ոմանս: Քանզի առաւել քան զպատմականն ` պակասեցին ինձ աշխարհագրական ծանօթութիւնք երկրիս Հայակիլիկիոյ, եւ ոչ զոք գտի ի մերազգեացս ` յընթացս հնգից այս հարիւրոց դանդաղ ամաց ` որ յետ բարձման տէրութեան Ռուբինեանց, գլուխ մի բանի ողջ աւանդեալ զշինից կամ զաւերակաց տանն Սիսուանայ. բաց ի ցամաք էջ մի վիճակագրութենէ պատրիարքական նահանգին Սսոյ, եւ ի քանի մի թուղթ պատուական ստորագրութենէ բարեյիշատակ Հօր մերոյ Ղուկայ Ինճիճեան ի Նորն Հայաստանի. եւ թէպէտ յառաջ քան զամս ինչ հրատարակէր օրագիր մի եւ ընկերութիւն մի եւս էր յանուն Կիլիկիոյ, այլ ոչ ինչ յայտնեցին կարեւոր. եւ տակաւին ի թագնութեան մնան դիրք եւ նիշք երկերիւր կամ երեքհարիւր աւանաց, բերդորէից եւ վանորէից [1], որոց ոչ սակաւուց անուանք յարուցեալք ի թերթից մեռելոց նշանակեալ են ի մատենիս. այլ յոլովագունից քան զնոսին շինաբնակ տեղեաց անուանք եւ եղելութիւն իսկ ` ընդ դամբանական դնին կնքով լռութեամբ. նա եւ գերեզմանքն իսկ անյայտացեալք կամ անծանօթացեալք են, նոյն եւ աւերակքն անգամ եւ դերբուկք. մեռելութի՜ւն կրկնամեռ, որ եւ զմահու չունի զարձան, թող թէ զկենդանարարն արձանագրութիւն:

Վրիպեալ արդ ի յուսոյ համազգեաց ` այնքան սիրողաց եւ պանծացողաց ի նախնիս, ( թո ' ղ զբազմախօսսն եւ բարձրախօսս ի ժողովս եւ յօրագիրս, եռանդունս յառա ­ ջար ­ կու ­ թիւնս, երագունս ի բանադատութիւն, ի դրուատ եւ ի պարսաւ. այլ ոչ ոք [2] երեւեցոյց ուսում ­ նական կամ հնագիտական քննութիւն զկողմանցս ` զորոց այժմու խնդիրս է ), հարկ էր ապա դիմել առ օտարս, յեւրոպէացի ճանապարհագրաց քաղել շատ կամ սակաւ գիտելիս եւ տե ­ սարանս տեղեաց, որոց անուանք եւ խորագիրք մատենիցն դրոշմեալ են ի վերջ կոյս մա ­ տե ­ նիս. ընդ որս բազում ուրեք օժանդակեցին ինձ պատուական եւ վաւերական գրուածք մե ­ ծա ­ հարուստ դիւանաց Վատիկանի եւ Վենետկոյ, եւ այլոց ոմանց [3]: Բայց եթէ ի ժա ­ մա ­ նա ­ կակից ազգակցացս ոչ ` ի նախնեաց անտի գտի երկակի օժանդակս ինձ, զ Յիշատակարան ս գրոց նոցին գրելոց յերկրի անդ եւ ի ժամանակի տէրութեան Սիսուանեայց, եւ զ Պատմիչ ս: Վերծանողք Տեղեկագրութեանս ակն յանդիման տեսանեն ի հատուածոց բանից ի սոյն յեռլոց ` եթէ ո ' րքան օգտեցայ ի Յիշատակարանաց անտի, զոր քաղեալ էր իմ ի ձեռագրաց որ ի մերումս մենաստանի հաւաքեալ կան եւ որ յայլեւայլ քաղաքամարս Եւրոպիոյ, եւ զոր հաճեցան ոմանք յազգայնոց մերոց ընձեռել սիրողապէս [4], որպէս եւ ես շնորհս կալեալ նոցա ` յանուանէ իսկ ախորժեմ նշանակել, նախ եւ արժանապէս ` զկրօնակից եղբարս ` զՀարս Մխիթարեան Միաբանութեան Վիեննայ, զ Չէնէսուզեան Մեսրովպ վարդապետ յ Ամիդ. եւ յատուկ եւս յիշատակաւ զայն ` որ ընտրեալ յիւրայոցն ի բարձրագոյն գլուխ ազգի, ոչ կամեցաւ առնուլ յանձն, եւ եւս յոչ կամս հասարակաց ` յանկարծուց եթող պարապ ի շարամէջ կաթողիկոսացն Էջմիածնի, Պատրիարքն Ներսէս, որ յօժարութեամբ ետ ընդօրինակել ի մատենից մեծի աթոռոյն ` յոր ընծայեալն էր, յիշատակարանս ինչ պիտանիս ի ծանօթութիւն տեղեաց եւ անձանց ոմանց Սիսուանեայց. եւ թէպէտ անկատար մնաց խնդիրն ըստ կենաց նորին, հարկադրէ ինձ հատուցանել զերախտիս առ կամակատար իւր Գերապատիւ Եպիսկոպոս Մեսրովբ Սմբատեանց, որ ազնուապէս եւ իւրով ձեռին վաստակաւ լցոյց ըստ կարի ` զնորայն եւ զիմ փափագ:

Յորդագոյն եւս աղբերք քաղաքական գիտելեաց ` աներկբայապէս իցեն Պատմիչք մեր ծանօթք, Մատթէոս Ուռհայեցի, Միխայէլ Ասորի, Սամուէլ Անեցի եւ Շարայարող նորին ժամանակագրութեան, Րաբունն Վահրամ վիպասանութեամբն ` որ փանաքի ինչ է, եւ լաւագոյն ` Սմբատ Գունդստապլ ` թէ եւ համառօտ, Հեթում Պատմիչ տէրն Կոռիկոսի, որոյ աշխարհածանօթ Պատմութիւնն Թաթարաց կամ Արեւելից (338) հրատարակեալ ի փռանկ եւ ի լատին լեզուս ` ոչ յայտնեցաւ ի հայումս, բայց միայն համառօտ Ժամանակագրութիւնն եւ նոյնպէս համառօտ Պատմութիւն կամ Ազգաբանութիւն Ռուբինեանց: Այլ այսոքիկ ամենայն ոչ յերկարօրէն ճառեն զՍիսուանեայցս եւ ոչ լիովին ցվախճան. մթին եւ յերկբայս մնայ բովանդակ ժամանակն որ ի յետին ամաց Դ Լեւոնի եւ անդր. միայն դէպք վերջնոյն ( Ե ) Լեւոնի եւ կատարած տէրութեանն ` յայտնեցաւ յամս յայսոսիկ ի Ժամանակագրութենէ Փռանկ երիցու եւ յետոյ եպիսկոպոսի միոյ ` Յովհաննէս Տարտէլ անուանելոյ, որ եւ զառաջնոց մերոց թագաւորաց եւ զպարոնայց Կիլիկիոյ առնէ յիշատակութիւն, այլ սղալ կամ թերուղիղ. սակայն զիարդ եւ է ` պատուական է գործն. եւ որպէս ի սմանէ զվերջինսն ` եւ զառաջնոցն մերոց յիշատակս քաղեցի յայլոց փռանկ եւ լատին ժամանակագրաց եւ պատմչաց, զորոց գրուածս հաւաքեալ հրատարակեն արդ ի Բարիզ անուամբ Պատմչաց Խաչակրաց եւ Լատին Արեւելից, յարելով ի նոսին եւ զԱրեւելեան պատմիչս նոցին իրաց ` զՀայս, Յոյնս եւ Արաբացիս: Ըղձալի էր յաւէտ եւ յազգայնոցս մերոց գտանել այսպիսի մանրապատում գրուածս. ըստ մասին լցին զայս իղձ ` մատեանք երկու ի յետին ամքս հասեալք ի ձեռս իմ, եւ մին մերձ յաւարտ տպագրութեան մատենիս. առաջինն է նման Սմբատայն պատմութեան. յՈւռհայեցւոյն քաղուած առնելով եւ շարայարելով զգործս Ռուբինեանց մինչեւ ցերկրորդն Լեւոն, նոր եւ կարեւոր դիպաց յիշատակօք, զորս յեռեալ եմ ի կարգի Պատմութեանն Լեւոնի եւ ի տեղագրութեանս: Անյայտ մնաց անուն հեղինակին, զի առաջին եւ վերջին թերթք մատենին գրելոյ ի վերջկոյս ԺԳ դարու կամ ի սկիզբն ԺԴ ին, որպէս եւ մասն ի միջոյն ` անկեալ էին. վասն որոյ ի կարգի բանիցս կոչեմ զսա Պատմիչ Կիլիկիոյ կամ Արքունի Պատմիչ, եւ կամ սոսկ Պատմիչ մեր: Անանուն մնայ եւ երկրորդին հեղինակ, այլ միայն վկայէ զանձնէն լինել երէց Երեքխորան եկեղեցւոյ Սսոյ ` ի կէս ԺԷ դարու. եւ է ժամանակագրութիւն կամ տարէգրութիւն ` ոճով Ուռհայեցւոյն, քաղելով յայլեւայլ պատմչաց, որպիսիք են Միխայէլ, Վարդան, Կիրակոս, եւ առաւել ` Սամուէլ Անեցի եւ շարայարողք նորին, եւ այլք անծանօթք, եւ յիշատակարանք գրոց. ըստ այլեւայլ հեղինակացն ` այլայլի եւ ոճ շարագրութեանն եւ յանգի ի ռամկականն. բազմասղալ է եւ գրութիւնն. իսկ կարգ պատմութեանն հասանէ մինչեւ ի սկիզբն ԺԷ դարու, եւ յայտնէ ոչ սակաւ նոր եւ պիտանի գիտելիս, մանաւանդ զվերջնոյ ( Գ ) Կոստանդնէ, եւ որ ինչ յետ բարձման թագաւորութեանն, բայց ոչ յիշէ զօրինակ բարձմանն, եւ բնաւ ոչ զԼիւզինեանս. Ժամանակագիր Կիլիկիոյ կոչեցի զսա ի Յաւելուածին:

Ակնարկեցի ի վեր անդր ` զի յընթացս հիւսուածոյ Տեղագրութեանս ` ծնաւ յիս խորհուրդ գրելոյ ուրոյն զգործոց Լեւոնի Մեծի, եւ առ անթերի զնոյն բովանդակել ` հարկ եղեւ երբեմն երկրորդել զնախագրեալս ի Դրուագի երկրակալութեան Ռուբինեանց. այսպէս եւ այլուր ` մերթ պատմական եւ մերթ աշխարհագրական հարկ ստիպեաց ի կրկնութիւն. իցէ ուրեք եւ առ մոռացութեան զայս արարեալ. որոց ներողամիտս յուսամ զհայրենասէրս, նոյնպէս եւ սակս այլեւայլ օրինակաւ գրելոյ զանուանս ինչ, որք բազմագոյն եւս օրինակօք այլայլեալ գտանին առ նախնիս, եւ ի յիշատակել իմում զբանս նոցա ` ըստ նոցին տառից աւանդեալ եմ զուղիղ եւ զսղալ. իսկ յիմ գրուածս ` յետինքն եւ որ ի ցանկս ` ընտրելիք են։ Արժան է ինձ յիշեցուցանել ( մինչ զԼեւոնէ են բանքս ) եւ զայս, զի սա Երկրորդ կոչի սովորաբար ի դասագիրս եւ ի նմանիս, այլ ես Առաջին կոչեմ ( իբրեւ թագաւոր ), ըստ հնագոյն պատմչաց եւ ժամանակագրաց, որք միշտ Երկրորդ գրեն զորդին Ա Հեթմոյ. Երրորդ ` զթոռն երկրորդին ` զորդին Թորոսի, Չորրորդ ` զորդի եղբօր սորին՝ Օշնի. ապա ուրեմն վերջինն Լեւոն Լիւզինեան ` Հինգերորդ է եւ ոչ Վեցերորդ, եւ այնպէս արժան է տրոհել եւ ընթեռնուլ զլատին տապանագիր նորին, եւ ոչ որպէս ընթեռնոյր եւ իմանայր Լանկլուա եւ այլք. որպէս թէ Լեւոնդ այդ եղեալ իցէ Հինգերորդ Լատին թագաւոր Հայոց [5]. քանզի յառաջ քան զնա մի ոք միայն յայնմ սեռէ թագաւորեաց, հօրեղբայր նորին ` Կի, իսկ հայրն ` Ճուան ` պայլ թագաւորութեան եկաց եւ ոչ թագաւոր: Զազգաբանութիւն սոցա ( Լիւզինեանց ) ստուգեալ ի Տարտելէ եւ ի մերայոց յարեցի յԱզգացուցակ ն Հերմեանց, յոր եւ յօդեալ իսկ էին ի մայրենի բնէ ` ի Զապլունէ ` դստերէ Բ Լեւոնի:

Յիշատակ այսր բանի առաջնորդէ ինձ ազդ առնել վասն Ազգացուցակ պատկերիս համօրէն Հեթմեան տոհմի, զի յերիւրեցաւ ըստ աւանդութեանց մերոց պատմչաց եւ տարէգրութեանց Մաղաքիայ Դպրի, եւ ըստ Ազգատոհմից Անդրածովու (Familles d'Outre-mer), գործ փռանկ գրչի, զոր յեղեալ է ի հայ եւ մերս Հեթում պատմիչ. առ ի դիւրահասու լինել իւրաքանչիւր ազգաց կամ ծննդոց ` դիպողագոյն վարկայ զայս ձեւ շրջանակաց ( Ա - ԺԲ ), որովք զատուցանին հարք յորդւոց, եւ նշանակին սոքա շառաւեղօք կամ գծովք, եւ որ դիտէն ` իմասցի, զի յորմէ գիծն ելանէ ուղղակի կամ ընդ մէջ անցանելով ` նա ծնող է այնր ` առ որ անցանէ գիծն սլաքածայր կամ անսլաք [6]: Չափ կամ անձկութիւն շրջանակացն ` ոչ ներեաց յաւելուլ եւ զանուանս կանանց Հեթմեան սերնդոց, այլ որք կամիցինն գիտել ` գտցեն նշանակեալ այլուր ( 543-4 ): Ոսկէգոյն միջագիծն ցուցանէ զուղղակի կամ զանդրանկածին ազգասերունդն, որ ի Հեթմոյ նահապետէ ցՀեթում որդի Դ Լեւոնի ` լինի ազգ մետասան:

Ի պատկերէ աստի անցանելով ի ծանօթութիւն այլոցն եւս, նախ յանդիման լիցի Բուսացուցակն ( յէջ 17 ), զորմէ աւանդեալ է ի կարգի բնագրութեանս. իսկ աստանօր յաւելից ասել կամ կրկնել. զի որքան ցամաք եւ բազմաց անճաշակ իցէ անուանակարգութիւն Բուսաբանութեան Սիսուանայ. մարթ է զնոյն ստուգագոյն մասն ասել բնական գիտելեաց երկրին. զի արանց հմտից քննեալ է եւ դասակարգեալ. իսկ հայերէն անուանքն, որպէս եւ նշանակեալ եմ անդ, է ինչ որ ըստ նախնեաց են, եւ այնպէս համարեցայ պատշաճել, եւ է որ լոկ տառադարձութեամբ կամ թարգմանութեամբ յոյն եւ լատին բառիցն եւ իմաստից, եւ ոչ այլոց լեզուաց. եւ այս ամենայն համարեսցի իմովսանն ի պէտս այսր մատենի ` եւ ոչ առ հասարակաց ընծայութիւն. զի գործ ծանր է եւ բազում քննութեանց կարօտ ` զայսպիսիս ճշդել եւ ճշգրտել, թող թէ օրինադրել: Յուշ արարից եւ զայս, զի զոմանս ի յառաջագոյն թարգմանելոցս անուանց ` ուղղեալ կամ փոխեալ եմ յետոյ, եւ ըստ այնմ կարգեալ ի վերջ գրոցս, ըստ բառական կարգի լատին անուանցն: Գիտուն լիցի եւ վասն պատկերացն ինչ բուսոց եւ ծաղկանց, զի ոչ անընտրողաբար զազգ ինչ նոցին կերպարանեն, այլ զբուն զայն տեսակ ` զոր ի Կիլիկիա տեսեալ եւ գծագրեալ է գիտնոց ոմանց:

Պիտանեգոյն եւ ցանկալի եւս էր անշուշտ Աշխարհացոյց քարտն Սիսուանայ կամ Հայակիլիկիոյ, յորում ըստ հաւանագոյն կարծեաց ` նշանակեցի զկողմանս գաւառաց եւ վիճակաց ժամանակի տէրութեան Ռուբինեանց, որչափ ինչ գտի առ պատմիչս, բայց ոչ ուրեք ոճով եւ բովանդակ աւանդեալ: Քանի՜ ըղձալի էր հաւաստել եւ զդիրս եւ նշմարս նախայիշեալ երկերիւրոց եւ աւելի եւս բերդից, դղեկաց, աւանաց եւ վանորէից, այլ եւ զգիւղից հայանուանց. զ Բերդորէիցն, որք ` եթէ օրէն իցէ ասել, տածէին եւ արծարծէին զմարմին պետութեան Սիսուանայ, ընդ նմին եւ զկորով հինաւուրց Հայկազանց, զփորձ եւ զճաշակ նետից քաջաձգացն այնոցիկ եւ քաջաձիոց հարանց աղեղնաւորաց. ո՞ տայր եւ զգաղտնիս անդ գործեցելոցն եւ գրեցելոց ` յայտնել. եւ զ Վանորէից, որք անշիջատոչոր վառարանք եղեն աղօթանուէր հոգւոց եւ բանասէր մտաց, ցնցուղք սրբամաքուր սիրոյ, եւ շրջասփիւռ ճաճանչք իմաստից, յորոց կայծակունս տակաւին հրճուիմք եւ ջեռնումք եւ մեք ` հնգեքումք եւ վեցեքումք սառնեղէն դարուք վերջացեալքս. եւ ոչ գարշիմք ( եթէ միայն գտեալ էր ) համբուրել զսեամս զոր կոխեցին, եւ զսենեակս յոր մենացան խոկացին եւ գրեցին ` Լամբրունեցիքն լուսաւորք, Սկեւռացիքն իմաստայեղցք, Մաշկեւորք հմուտք, Դրազարկք կարգապահք եւ հսկողք ի վերայ թագաւորական հանգստարանաց, եւ համեմիչքն հոգւոց երգահան Արքայկաղնեցիք. վասն այնորիկ եւ ոչ խորշեցայ, մանաւանդ թէ եւ ախորժեցի յերկարել զբանասիրական ծանօթութիւնս, կամ որ ինչ հայկականս դպրութեան պատշաճէր ` ի ստորագրեալ տեղիսն եւ յանձինս. քանզի զի՞նչ քան զմտաւորն եւ զհոգեւոր ` գուցէ գերագոյն գովելի եւ ճառելի: Այլ ո՜ տայր ինձ զարթուցանել զայնպիսի խոհարանաց եւ գրարանաց զարձագանգս, զպատրաստականսն երբեմն յառժամայն կրկնումն եւ բեկբեկումն վանգից երգոց եւ տաղից ` յանկիւնս քարանձաւաց լերանց անսպառն Տաւրոսի, ուր արդ միայն հողմն հոմաձայն հնչէ վայրապար մոլեալ ի մայրիս ծերացեալս եւ մանկացեալս: Եթէ անծանօթ առ ի մէնջ մնան այսպիսեաց վայրաց դիրք, չեն ամենեւիմբ աներկբայք եւ նշանակեալքս ի քարտին, բաց ի ծովեզերեայցն եւ քաղաքաց ոմանց. քանզի մինչեւ ցարդ չէ արարեալ յերկրի անդ ուսումնական կամ եռանկիւնական չափողութիւն. եւ մարթ է ստոյգ քննութեան ` հիմնովին տեղափոխել զհսկայաձեւ լերինսն անգամ, եւ այլաձեւել զսահմանս Կիլիկիոյ: Երկբայականք են եւ յոլովից նորոց անուանց հնչմունք կամ գրութիւնք, պէսպէս եւ անհեթեթս ծռեալք եւ ծեքեալք յԵւրոպէացւոց, որոց ` յայսմ մասին ( լսողութեան արեւելեան անուանց ) յոյժ ծանրալուր եւ խօթ են ականջք. վասն որոյ եւ ուրեք ուրեք հարկ եղեւ զտարակուսանացն նշանն (?) կարգել առ նոքօք. եւ ուրեք եւս իսպառ զանց առնել զանուամբքն. այսպէս եւ զորոշիչ գծովք սահմանաց գաւառաց եւ վիճակաց, զի հինքն անծանօթք են, նորքն ` կիսածանօթք եւ ոչ պիտանիք իմս դիտման. իսկ զընդհանուր սահման Կիլիկիոյ ` ընդարձակագոյնս ձգեցի, ըստ ժամանակի աշխարհակալութեան Մեծին Լեւոնի. մարթ էր անդրագոյն եւս տանել ընդ հիւսիսի ` ի վերնահովիտս զուգառաջն Սարոսի, այսինքն Ծամանդեայ եւ Սառանայ, զորս ոչ պարագրէ չափ քարտիսիս, եւ որք դուն երբեք նուաճեցան ի մերայոցս, որպէս եւ Մարաշ, զոր եւ ոչ իսկ ստորագրեցի, քանզի սեփական է Գերմանիկոյի աշխարհի:

Ընդ քարտիցս այսոցիկ եւ տախտակաց ` գտցին ի բազում օրինակս մատենիս եւ պատկերք ինչ գունագոյն երանգօք նմանագրեալք ի ձեռագիր մատենից. որպէս, Խորան մի Լամբրունեան կամ Սկեւռեան աւետարանի (83), գրելոյ յամի 1192. Պատկեր Յովհաննու Աւետարանչի եւ Զարդք նկարեալք ի Պիծակ Սարգսէ ` յամի 1331. նորին դարձեալ ի նմին ամի ` Պատկեր Դ Լեւոնի բազմելոյ յատեան դատաստանի (481), յորս է տեսանել եւ զտարազս ինչ զգեստուց ազգայնոց ժամանակին. Պատկեր Ձիաւորի Սիսուանայ (487), եւ Մեծագործն Լեւոնի ի միջի հոյակապ տիրապետաց իւիք իւիք առ ընչացելոց նմին (433) ։ Են եւ երկու արեւատիպ պատկերք, Հեթմոյ Պատմըչի ընծայութեան գրոցն առ քահանայապետն Կլեմէս Ե ` յԱւենիոն Փռանկաց (340), եւ Այասոյ ազատութիւնն (392): Դարձեալ, ճշգրտատիպ պատճէն Պարգեւագրի Բ Լեւոնի առ Գենուացիս (388), Պայմանագիր Կոստանդնի Տեառն Սարուանդիքարի առ Տեւտոնեան ասպետս (210), եւ հաւասարն Արձանագրութեան Դեղնքար դղեկի (273): Առանձինն ինչ գիտելիք միոյ միոյ ի պատկերացս ` աւանդեալ են յիւրաքանչիւր կարգի բանից, ըստ նշանակեալ իջից մատենիս:

Յետ զայս ամենայն ծանուցանելոյ հասարակաց հանդիպելոց գրոցս այսմիկ, մնան ինձ պարտք անուշակք հրատարակել եւ շնորհս եւ երախտիս ` որոց միանգամ պէսպէս օրինակօք նիւթականաւ կամ ուսումնական ` օժանդակեցին ի հիւսուած եւ ի հրատարակութիւն սորին, եթէ ազգայինք եւ եթէ օտարք: Ի յետնոցս ` նախակարգեմ զաշխարհածանօթ աշխարհագիրն Քիբերդ (H. Kiepert) գերմանացի, որ յանձն էառ մարդասիրապէս զիւր ձեռագիծ քարտ մի Կիլիկիոյ ` եռապատիկ մեծ քան զվիմագրեալս ( 1 / 400, 000 ) ընձեռել ինձ. ուղէկիցքն Ֆավռ (C. Favre) եւ Մանտրոյ (B. Mandrot), վերջին քննողք Կիլիկիոյ, մինչչեւ ինքնին հրատարակեալ ` ետուն ինձ պատկերս լուսագրեալս զՍսոյ եւ զայլոց ինչ բերդից, որպէս նշանակեալ եմ ի կարգի նոցին տեղագրութեան. հմուտ եւ ազնիւ կոմսն Ռիան (P. Ed. Comte Riant) ուղղեակ Ընկերութեան Լատին Արեւելից, որ զխնդիրս իմ եւ զհարցուածս անդանդաղ լնոյր, եւ ինքնայօժար պարգեւէր զպատուական հատորս Դիւանաց այնր ընկերութեան եւ զիւրոց երկասիրութեանց. նորին ընկերութեան եւ Հնագիտաց կաճառոյն կցորդ, հետաքննողն փռանկ կամ լատին իշխանութեանց եւ գաղթականաց յարեւելս Պ. Ռէյ (P. Rey), զիւրոց համանման գրուածոց օրինակս ` ընդ հրատարակելն եւ առաքէր. Ժաքսոն կամ Ճէքսըն, (J. Jackson) քարտուղար Աշխարհագրական Ընկերութեան Բարիզու, բարեսիրապէս փութայր ծանուցանել ինձ զնոր կամ զհին հրատարակեալ գրեան պիտանի վասն իմոյ գործոյս. Եդուարդ Պուասիէ (Ed. Boissier) բուսաբան, որ մեկնեաց եւ ծանոյց ինձ զանուանս բուսոց եւ բուսաբանից ոմանց։ Իսկ ի մերձաւորաց ազգայնոց ` որք նիւթականաւ սատարեցին ի պատրաստութիւն պատկերաց եւ ի տպագրութիւն մատենիս, առաջին, որպէս եւ յայլ բազում ազգային օժանդակութիւնս, եղեւ ծանօթ բարերարն ` Պ. ՄԿՐՏԻՉ ՍԱՆԱՍԱՐԵԱՆ, պարգեւելով 1000 ֆրանգ, եւ այլ եւս հազար ի գին տպագրեալ օրինակաց մատենիս, որք եւ առաքեցին նմա իսկոյն. Պ. ՅՈՎՍԷՓ ԻԶՄԻՐԼԵԱՆ. միւս եւս օժանդակ գրագիտաց, սակաւուք յառաջ քան զվախճանն ` պարգեւեաց 500 ֆրանգ. սոցին համաբնակ եւ համամիտ բանասէրն Պ. ԿԱՐԱՊԵՏ ԵԶԵԱՆ խորհրդակից եղեւ սատարել ` գնելով ոչ սակաւ մատեանս տպագրեալս ի վանս մեր: Ընդ սոսին հաճոյագոյն է ինձ յիշել եւ զլումայն ` առաւելեալ սիրով քան քանակաւ ` զհանգանակեալն յոմանց աշակերտելոցն ինձ երբեմն ի Ռափայէլեան եւ ի Մուրատեան վարժարանս։ Ճանաչողք հանգամանաց տպագրութեան եւ մատենիս այսորիկ ` ի վերայ հասանեն, զի այս ամենայն նպաստ ` սակաւ ինչ մասն է պահանջեալ ծախուցն, զորոյ ծանրութիւն ստանձնեաց Ուխտս յընկճիչ պահու [7], յուսով ոչ անխնդիր եւ անպէտ մնալոյ մատենիս, այլ առաւել եւս ` հայրենասէր եւ որդէսէր գթով, զոր սրբագոյն եւ անուշագոյն պարտս գիտեմ եւ ես ` կրել եւ գրել. նոյնպէս եւ զամենայն խնամս ձեռնտուացն ինձ ` Հօր եւ Եղբարց, յընդօրինակութիւնս, ի սրբագրութիւն, ի տպագրութիւն եւ ի յօրինուածս ցանկի, եւ որ այլն եւս:

Եթէ այլ իմն օրինակ ` այլ ոչ նուազ քաղցր եւ դիւր է սրտի ` յայտնել զսատարութիւն երկուց եւս ազգայնոց. միայն ` զոր յայտնեաց վաղ ուրեմն Տեղացոյց քարտն Շիրակայ, երբեմն իմ աշակերտ եւ այժմ բարեկամ բարեյօդ, ՅԱԿՈՎԲ ՏԱՄԱՏ. որ եւ ի պէտս այսր մատենի ` ազգ ազգ մատոյց սպաս, գնիւք ծանրագին գրոց, նկարելով զվերոյիշեալ պատկեր առմանն Այասոյ, լուսագրութեամբ պատկերաց Հեթմոյ Պատմչի, եւ իւրով եւ վարձաւոր ընդօրինակելով ի գրչագիր եւ ի տպագիր մատենից մեծի գրատանն Բարիզու ` երկար բանս. որովք եւ առաւելեալ քան թէ նուազ գտանի եւ ի սատարողսն նիւթականաւ։ Միւսն ` մերձաւորագոյն եւս ինձ ` որչափ մարթ էր լինել ի վերայ երկրի, որ լոկ ՀԱՅ ՀՆԱՀԱՒԱՔ անուամբ կամեցաւ ծանօթանալ ի մատենիս, գերագոյն ` որպէս սիրելութեամբն ` եւ բանաւոր սատարութեամբն գտաւ, մատակարարելով զտիպս եւ երբեմն զիսկական իսկ հին դրամս զմերոց Սիսուանեայց եւ զօտարաց, որոց պատկերք տեսանին յաճախօրէն ի տեղա ­ գրու ­ թեան Ծովայնոյն Կիլիկիոյ. այլ ի վեր քան զամենայն եւ բնաւից պիտանեգոյն ` ընձեռելով զերկոսին նախայիշեալ սոփերս եւ աղբերս բանից, զ Պատմիչն եւ զ Ժամանակագիրն Կիլիկիոյ, յորոց ` թէ որքան օգտեցայ ի տեղագրութեանս եւ ի պատմագրութեան ` կանխաւ եւս ծանուցի. եւ ըստ այնմ կշռեսցին արդիւնք նորին եւ անխնայ նախանձ ի խոյզ եւ ի խնդիր Հայկական յիշատակաց ` ըստ ընդաբոյս հօրամոյն բարուցն:

Յետինս այս յիշատակ հրապուրէ զիս ի վեր եւս ելանել կամ թէ ի վայր եւս իջանել. յաւուրս իմ առաջինս. եւ ի լրումն ծանօթութեան սատարչաց եւ սիրողաց Սիսուանայ եւ նշխարաց նորին հաւաքողաց ` յիշել զերիցագոյնն ի մերազնեայս, որ եւ սիրով նորին ` ի Հեթում անուն կնքեալ էր զմի յորդւոցն. եւ մինչչեւ ուրեք էր յայտնեալ Ռուբինեան ոսկի դրամոյ, գտեալ նորա զմիակն ցարդ ծանուցեալ ոսկի Կոստանդնի, զմակագրեալն Սսոյ բերդն է թագաւոր (216), զնոյն ` տարօրինակ իմն կամ եթէ հաճոյ թուիցի ` տարապայման դիպուածով ( զոր ստիպիմ յայտնել ), իբրեւ անզուգական գանձ ի գրապանակին կրելով, եւ ոչ ուրուք գիտելով, նովիմբ յետ վախճանին դիապատիկ եղեալ յուղարկիւր ի հանգիստ հողոյ. յորում ` յետ հրաժարելոյ յուղարկաւորացն ` դիաթաղին ըստ յուսոյ կրկտելով ` գտանէ յ անկարծ եւ յանպուրծ պահարանին զդահեկանն այն, եւ իբրեւ ի գաղտ դարանաց մահու եւ տապանի թափելով, բերէ հաւատարիմ մտօք առ քահանայն հանդիսապետ յետին հանդիսին, ( յետոյ առաջնորդ Ուխտիս մերոյ ` Տէր Գէորգ Հիւրմիւզեան ). եւ սորա նոյնպէս տարեալ առ անդրանիկ հանգուցելոյն, ընդունի ի նմանէ զնոյն ոսկի ի պարգեւի մասին եւ ի մաղթանս հոգւոյ. եւ պահի արդ ի թանգարանի վանացս: Աստանօր երկամաւ յառաջ քան զայն դիպուած ` վիճակեալ եւ ինձ աշակերտիլ եւ յօդանալ, եւ արդ այժմիկ յետ յոբելինի ամաց ` իբրեւ ի տարերս ընդաբոյս հայրենական ախորժակաց ` ծծեալս ի նմանէ եւ ի սեղանոյ նորին հաւաքածոյ հնութեանց, յեռեալ զայս պրակ հայրենաճառ տառից, ըղձացայ նմին ինքեան առաւօտողին ինձ կենաց ` յերեկոյացեալս պահու ` ( նորին կենդանագրաւ սկզբնազարդեալ ), ձօնել եւ վերագրել. զմեծ նորայն սիրելութիւն Սիսուանայ դիտելով ` քան զարեան եւ զբնութեան. եւ այսու ` վարկանիմ ամենեցուն իսկ համազգեացս հայրենասիրաց նուիրել զայս վաստակ, զայս խայրի անագանի. եւ փոխարէն, յետ ներողամտութեան խնդրեմ ( եթէ ժտիցիմ եւ յայս ) յորոց ունիցինն, ընծայել ի լոյս ` որոյ եւ է ձեռօք. զորպիսի եւ է յիշատակարան եւ ծանօթութիւն ` յաւելիչ աւանդելոցս ի մատենիս, որովք ` համարիմ մէն մի հանգոյցս լուծանել յառեղծուածոյ եռադարեան տեւողութեան վերջին հարստութեան Հայկազնեայցս ի Սիսուան, համարիցին եւ ինքեանք առնել զայս շնորհ ` նախ ինքեանց իսկ, եւ ապա իւրեանց ազգակցաց եւ ապագայից, քան եթէ թելադրողիս, որ այսուհետեւ խոնարհի համբուրել զանզբաղասէրն լռութիւն:

 

 

 

[1]             Յաւարտ հասեալ էր տպագրութիւն մատենիս եւ շարակարգէր յառաջաբանս այս, յորժամ եհաս ի ձեռս իմ Մախերասայ Կիպրացւոյ Յունի Ժամանակագրութիւն Կիպրոսի, վասն որոյ ոչ եւս էր ժամ քաղելոյ ի նմանէ զգիտելիսն ինչ ի մեր պէտս. այլ աստանօր կարգ բանիս պահանջէ յիշել, զի սա երկիցս ասէ՝ Հայոց Կիլիկիոյ ունել Երկերիւր քաղաքս եւ բերդս ամուրս, (ς́ Χώρας καί Κάστρη). լռեմ զմեղադրանսն՝ եթէ վասն է՞ր կորուսին։ Թերեւս ընդ քաղաքս համարիցի եւ զաւանսն մեծամեծս. յորս՝ եթէ յաւելցին վանորայքն եւ անապատք, ահա լինին իբրեւ 300 նշանաւոր շինատեղիք ի Սիսուան։

[2]             Ոչ մոռանամ զերախտիս Հ. Կլեմայ Սիպիլեան, որ զբերդի եւ զեկեղեցւոյ միոյ արձանագիրս՝ բազում ջանիւ կորզեալ՝ ծանոյց մեզ. ( տ. յէջ 70) ։ Յառաջ քան զնա Եազըճեան Հ. Ստեփանոս՝ եհան թրծեալ թղթով՝ հաւասար չափով զգիծս արձանաց ոմանց փոխադրելոց ի Տարսոն (273) ։ ­ Եւ քանզի զոր միանգամ գիտացի գրուած զԿիլիկիոյ՝ յիշեցի այլ ուրեք, յաւելից ընդ սոսին եւ զ Ծերենց ն ( բանասէր բժշկին Յովսեփայ Շիշմանեան ) Թորոս Լեւոնի, հրատարակեալ յամի 1878. որ է վիպասանութիւն կենաց եւ գործոց Բ Թորոսի, ի վերայ ծանօթ պատմութեանն հիւսելով եւ զմտացածինն։

[3]             Կատարելութիւն գործոյս պահանջէր արդարեւ յեռուլ ի կարգի բանիցս, կամ Յաւելուած առնելով, զբնագիրս դիւանական գրուածոցն այնոցիկ. այլ յոլովութիւն նոցին՝ որք ստուարացուցանէին եւ ծանրագին եւս առնէին զմատեանն, եւ լեզուացն ( լատին, փռանկ, իտալ եւ սպանիացի ) անծանօթութիւն ի յոլովից ի մերասեռիցս, թէպէտ եւ ցանկալի արեւմտեայց, իսկ կրկնութեամբ թարգմանութեանն առաւել եւս ծանրանալ գործոյս, այս ամենայն ստիպեցին զանց առնել զայնոքիւք. բայց միայն հայերէն բնագիրք ինչ եւ սակաւք ոմանք յօտար լեզուաց՝ մուծան ի ներքս։

[4]             Ասացից եւ ինչ մի իբրեւ պարզօրէն ի գիտութիւն եւ ի զարմանս ապագայ դարու, զոր ակն ունիմ խոհեմագոյն քան զներկայս եղանիլ, զի եւ ոմանք զլացան, եւ այլք ոմանք եթէ ետուն ինչ՝ ճարտարեալ ծածկեցին զանուանս եւ զհեղինակս մատենիցն. եւ ուր առաւելապէս յուսալի էր ինձ գտանել յիշատակս պիտանիս՝ այնքան պնդութեամբ ընդդէմ փակեալ էր, զի եւ բաղխել անգամ զդրունսն աւելորդ վարկայ։

[5]             Cy gist le très noble et excellent prince Lyon de Lizingne Quint, Roy Latin du royaume d'Armenie, եւ ոչ Lyon de Lizingne, Quint Roy, etc. Բայց ոչ կամիմ զանց առնել ի յիշելոյ, զի ոմանք ի ժամանակագրաց համարին ընդ մէջ Բ եւ Գ Կոստանդեայց՝ թագաւորեալ կամ բռնաբարեալ զթագն՝ այլոյ եւ անծանօթի ուրումն Լեւոնի. սակայն ցարդ ոչ երեւեցաւ վաւերական ծանօթութիւն կամ յիշատակարան ինչ յանուն սորին։

[6]             Սխալեալ է սակաւ ուրեք վիմագրողին ի գիծսն. օրինակ իմն, յ Է շրջանակի՝ երկու գիծք սլաքաւորք ձգեալ են ի Վասիլ՝ որդի Կոստանդնի Պայլի. յայտ է զի մին աւելորդ է, եւ զի՝ ոչ էր պարտ հպեցուցանել ի նոյն զշառաւեղսն՝ որ յեղբօրէ նորա՝ Լիկոսէ՝ ելանեն եւ ձգին ի չորեսին որդիսն՝ յ Ը շրջանակին։ ­ Յ Թ շրջանակի տեսանի մի գիծ ձգեալ յՕշին եւ յԱլինախ արքայորդիս, քանզի արգանդակից երկուորեակք են, որպէս եւ յայլ երկու զոյգ եղբարս կամ քորս նոցին. բայց միւս գիծն՝ որ յԱլինախէ ձգի ի միւս Ալինախ՝ սխալ է, հարկ էր յեղբօրէ նորին յՕշնէ արքայէ ձգիլ, զի սորա որդիք են Ալինախն այն վաղամեռիկ եւ Լեւոն Դ, նշանակեալք ի Ժ շրջանակի։ ­ Վրիպեալ է ուրեք եւ յերանգս գունոց, որովք կամեցայ որոշել զտոհմս եւ զտեարս պայազատս կամ այն վիճակաց կամ պաշտամանց. որպէս, յ Թ շրջանակի պարտ էր բացագոյն կարմիր լինել յատակի անուան երկրորդն Սմբատայ գունդստապլի՝ թոռին մեծին Սմբատայ, զի այն գոյն սեփականեալ գրեցաւ տոհմին Գունդստապլեանց. ի դէպ էր եւ շառաւեղին ուղղագոյն ելանել ի Սմբատայ եւ անցանել ի դուստր իւր Մարիւն՝ ի Ժ շրջանակի։

[7]             Ի յիշատակ ապագայից՝ ոչ անճահ համարիմ նշանակել եւ զայս, զի սկիզբն գրաշարութեան գործոյս եղեւ յ ’9 յուլիսի 1883 ամի, եւ յետ աւուրց ինչ, ( այն է ի 14 նորին ամաց ) հանդիպեցաւ արկած հրդեհի Վանացս։