Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

131. Բ. Միջին կամ Տարսոնեան ծովափունք.

Նշանակեցաք ի ներածութեան Ծովային Կիլիկիոյ ` այսպէս անուանել զմիջոց Արեւմտեան եւ Արեւելեան բաժնից նորին, որ եւ այլազգ բացատրելով՝ հարաւային եզր է երկոցուն նախագրեալ մեծաց բաժնիցն, Քարայնոյն եւ Դաշտայնոյն, փոքու մասամբ եւ Լեռնայնոյն. դարձեալ ` եւ գետահովտաց չորեցուն գլխաւոր գետոց աշխարհին, այսինքն ի բերանոյ Կալիւկադնոսի մինչեւ ի բերան Ջահանայ, յորոց միջի են եւ բերանք Կիւդնոսի եւ Սարոսի. իսկ ըստ ձեւոյ ծովեզերացն ` սահմանին ընդ մէջ Սարպեդոնեան սարի եւ Մեգարսոսին: Մի մասնն ` արեւմտագոյնն ` զՔարային եւ զԼեռնային բաժնիցն բերէ կերպարանս, առ ստորոտով նոցին գոլով, ընդ որս իջեալ գետակաց ` ձորս եւ ձորակս ձեւակերպեն, միւսն ` համակ դաշտային երկիր է, տարածեալ յաջմէ եւ յահեկէ հնոյ գաւառին Տարսոնի եւ նաւահանգստից նորին, վասն որոյ եւ յատկապէս Տարսոնեան ծովածոց անուանեսցուք զեզերս նորին, իսկ զառաջինն՝ Վարշագ. պատճառ այսպիսի կոչման սորա տեսցի ի ստորեւդ ահաւադիկ: