Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

78. Սահմանք Ամուտայ. Պոտռօմ բերդ

Ա՛յլ ամենայն սահմանավայրք յիշեալք ի պարգեւագրին Լեւոնի [1] ` իսպառ անծանօթք են, եւ անուանքն իսկ երկբայելիք. նոյնպէս եւ այլ գեօղք եւ վիճակք նոցին զորս ընդ Ամուտայ պարգեւեաց ասպետացն Տեւտոնաց. եւ հաւանելի է թէ չէին հեռիք ի բերդէ անտի մեծէ: Եւ են ըստ լատին գրուածոյն, Սեսպին կամ Սելպին գիւղ (Sespin կամ Selpin), եւ սահմանք նորին Պաարի? (Baari), մինչեւ ի խաչ մի եւ ի փոսն եւ ի թիլն Սապոյ (ad turonum de Sabuhe), եւ ցագարակն Բեզեկի կամ Պծեկի?, (de Bezequi). յայլ կողմն Աբեդ (Abed), եւ արաբանունն Ռաս-էլ-այն, որ նշանակէ աղբերակն. ընդ մէջ սոցին եւ գեղջն կայր սահմանաքար սեաւ եւ Որջ աղուիսու (Pertusium vulpis), մինչեւ ցագարակն (curba) Յովհաննու Թուրքի. անտի մինչեւ ի թիլն կամ ի կոնդն Մոկոն եւ ի Յուտապն: Ի կողմանէ Ալասինեց? գնայր սահմանն մինչեւ յերկճիղ թթենին եւ ի Ջահան գետ, եւ յեկեղեցին Յուտապայ, եւ ի կոնդն կամ ի տափակ բլուրն (turonus), եւ ի Սեաւ քարն, եւ ի լճակն ` ուր էր տուն Յովհաննու Կորդին կամ Քրդին (Johannis Cordin), եւ ի խաչուղին ` ուր խաչ քարեղէն, եւ տանէր ուղիղ յԱմուտա եւ ի Տրակիկ? Tracic. Միւս պարգեւեալ գիւղն կոչի Պուկեկիա (Buquequia) կամ Պուկոնա (Bucona, Buchona), որոյ տէր էր երբեմն Միքայէլ ոմն։ Երկու Միքայէլք բերդատեարք յիշին ի մեծահանդէս թագաւոր - օծման Լեւոնի, սակայն բերդք նոցին գուշակին յարեւմտակողմն Կիլիկիոյ լինել, քաջ ի բաց հեռի յայս կողմանց: Իսկ ի սահմանաց տեղեացդ յիշատակելոց ` մերձագոյն անուամբ եւ դասակարգաւ բերդորէիցն Յուտապն, Judapus, թուի Կուտաֆ բերդ, որ յետ Սիմանկլայ ընդ մէջ Անէոյ եւ Ընկուզուտի դասի, եւ որոյ տէր էր Ապլղարիպ մարաջախտ Հայոց ` ի նախայիշեալ հանդիսին, եւ եկեղեցի տեղւոյն յիշի ի պարգեւագրին. յայտ ուրեմն զի մեծ եւ նշանաւոր էր վայրն. առ Սմբատայ ` վրիպակաւ կարծեմ Կուտ գրի բերդս այս: Նոյնպէս եւ Turonus de Sabuhe հաւաստագոյն եւս է բերդն Թլսապոյ, այսինքն Թիլ-Սապոյ ( Շապհոյ ?), որ ի դասակարգի բերդորէից դնի անընդմէջ յետ Թլին՝ ( այսինքն է Թիլն Համտընոյ ). առ Սմբատայ պատմչի ( ըստ տպագրելոյն ) Թլպասոյ գրեալ է բերդս, այլ ընտիր օրինակ պատմչին մերոյ ունի Թլսպոյ եւ տէր նորին նշանակի Թորոս. բայց այլ ուրեք բնաւ ոչ գտի զանուն տեղւոյս ի գիրս: Լատին թարգմանիչ արքունի պարգեւագրին հաւաստէ ` զի turonus թարգմանէ զբնական դիրս ` ըստ հայումս կամ ըստ Արաբաց Թիլ կոչեցեալս, որ են բլուրք կամ հողաբլուրք [2]:

Բացագոյն յարեւելակողմն Ամուտայ չորս կամ հինգ մղոնօք, ի ստորոտս լերանց առ գետեզերբն ` ամբառնայ կիսաւեր բերդն Պուտրուն կամ Պուտրում գալէսի կոչեցեալ, յոստ մի այլատարազ բարձր քարաժեռի, զոր փռանկ այցելուք վայրացն ` նմանեցուցանեն St. -Michel d'Aiguille կոչեցեալ սարի ` մերձ ի Բիւի (Puy) յերկրի իւրեանց: Առ ստորոտով լերինն դնի ամայացեալ գեօղն, անշուշտ կոչեցեալն Պոտռաւմ ի յիշատակարանի մաշտոցի գրելոյ յամի 1338, ի մերձաւոր Ս. Ռամանոս անապատի ( տես յէջ 203 ),

 

 

զորս ոչ գտի այլ ուրեք ի գիրս յիշեցեալ: Յաւերակսն երեւին ոչ սակաւ մնացորդք վաղեմի հոյակապ շինուածոց. որպէս շիրիմք սիւնակապք եւ բազմադրուագք ` հանգոյնք շիրմաց Իսաւրիոյ, եւ այլ եւս մանր գերեզմանք, եւս եւ վիմափորք յոլով, ի հարաւային դիմի քարալերին, պէսպէս ձեւով. այլ վեր ի վայր խուզեալք եւ խանգարեալք: Նմանութիւն շինուածոցն ընդ Պոմպէուպօլսոյն ցուցանէ յ Բ դարու Քրիստոսի շինեալ սոցին, եւ յետոյ նորոգեալ եւ յաւելեալ ի քրիստոնէից. նման նորայումն են եւ ի սմա երկկարգեան շարք սեանց ի յատակէ քարաբլրին գրեաթէ ցգագաթն եւ ի ստորոտս բերդին. առ որով ի հիւսիսոյ կուսէ կանգուն կան տակաւին երկու սիւնք, եւ հինգ եւս կիսամասնեայք. ի միում յերկոցուն անտի կայ եւ պատուանդան բառնալի անդրւոյ. ի հարաւոյ կողմանէ ութ սիւնք կան կանգունք, եւ երկուք անխոյակք. այլք ամենայն ` որ շատ որ սակաւ խորտակեալք են: Այլեւայլ ազգք են քարանցն, բայց ոչ կճեայք, եւ ոչ միաստանիք, այլ 2 կամ 3 կամ 4 կոտորովք, կորնթացի ոճով, ոչ բազմազարդ, իբր 20 ՛ բարձրութեամբ եւ 2 ՛ 1 / 2 տրամագծաւ. 16 քայլ տարանջատ գոլով երկոցուն կարգացն, որոց երկայնութիւն ձգի իբրեւ ընդ 290 Չ. եւ մէն կարգի 78 կամ 80 սիւնք թուին. յերկոսին ծագսն (’ ի կատար եւ ի ստորոտ քարալերին ) են մէն մի շինուածք, զարդիս դերբուկք եւեթ. յայտ է թէ վերինն դղեակ էր, որոյ երեւի եւ քառակուսի հիմն յարկի բազում դրամբք եւ շուրջ սեամբք: Ի հարաւոյ կուսէ նորին կայ եկեղեցի աւերակ եռակամար պատուհանօք, բազմադրուագ քանդակօք ` արտաքուստ խորանի տաճարին. յարեւելից եկեղեցւոյն կամարաբարձ շինուած հռոմէական ` յաղիւսոյ եւ ի քարէ: Իբրեւ 180 Չ. ի հարաւոյ սորին երեւին ա՛յլ եկեղեցի, եւ սիւնաշարք կիսով անհետացեալք: Յարեւելեան ծայր քաղաքին է թատրն ընդարձակ, յորում երեւին 14 կարգք նստարանաց: Ի հարաւոյ թատերն իբր 140 Չ. բացագոյն ` երեւին նշմարք բաղանեաց եւ կռուարանի: Մի միայն կիսատ արձանագիր յոյն գտեալ ` ոչ յայտնեաց զանուն քաղաքին: Ոչ քննեցաւ եւ բերդն, զոր Հայոց ` թէ ոչ Յուստինիանու ` դաստակերտ գոլ համարի Տէվիս ` քննեալ ի ստորուստ, դեղին եւ գորշագոյն կոփածոյ քարամբք հին շինուածոց քաղաքին, կառուցեալ ի գահաւանդ մի մերձակայ լերին, յերից կողմանց վախուտ յոյժ, չորրորդն կտրեալ եւ անջատ ի լեռնէն. բոլորշի աշտարակ մի ի Հր. Ել. կողման կարկառի ի վերայ սիւնաշարիցն, յորում կողման եւ դուռն էր բերդին, այլ անմատչելի թուի մարդոյ, թող թէ ձիոյ: Ընդ մէջ Պուտրում բերդի եւ Գարս - պազարի նշանակին գեօղքն Վայվայ, Նազլը եւ Պուզ-գույու, յորում ըստ նշանակութեանն ( Սառնահոր ) է ջրհոր մի գեղեցիկ քաղցր ջրոյ. եւ Օրթա օղլու գեօղ, ժամաւ եւեթ հեռի ի Հր. Մ. Գարս - պազարի: Ընդ մէջ երկոցուն յետին յիշեալ գիւղից թուի եւ անուանեալն Էնտալ:

 

 

[1] [1]           Հին պատճէն պարգեւագրիս Լեւոնի՝ պահի յարքունի դիւանս Պեռլինու, ուր փոխադրեցան դիւանք կարգին Տեւտոնեանց. միւս եւս պատճէն հին գտանի ի դիւանս Վենետկոյ (Pacta Secreta, Senato V. C. ), ի կոնդակի Գուլիելմոսի պատրիարքի Երուսաղեմի ( յամս 1263-70), որ ի բնագրէն Լեւոնի գաղափարէ զայն եւ, վկայէ տեսեալ անեղծ զնոյն, եւ զոսկի կնիքն՝ պատկերաւ թագաւորին, ( յար եւ նման այնմ՝ զոր կայ եւ մեզ յանդիման առնել այլուր ). այսպէս գրելով. Notum facimus universis, quod nos vidimus et inspeximus diligenter Privilegium Domini Leonis Serenissimi Regis Armenie, vera bulla aurea pendenti Sigillum, non abolitum, non cancellatum, non rasum, nec in aliqua parte sui viciatum. Bulle vero talis erat aspectus: ab una parte ymago regia sedens super solium regale, habens in caput diadema in medio signatum signo Crucis, et in manu dextra tenens sceptrum, et in sinistra lilium: ab parte vero altera similitudo leonis coronati, qui quasi dextero pede elevato lignum Crucis tenebat: circumscripto autem ex uterque parte scripta erat, ut putamus, literis armenicis. Թողեալ զսկիզբն եւ զվերջ պարգեւագրին՝ զմիջին մասն որ ճահագոյն է արդ տեղագրութեանս՝ ողջոյն ընդօրինակեմք աստէն, նշանակելով եւ զզանազանութիւնս ինչ երկոցուն պատճենիցն յիշեցելոց, որոց երկրորդն ( վենետկեանն ) չէր ծանուցեալ ի Լանկլուայէ՝ ի հրատարակելն զթուղթս թագաւորաց Ռուբինեանց, ի մերումս տպագրատան։

                 Dono et concedo a modo in perpetuum In primis, famosum castellum Amudam nomine, et casale inferius sibi adherens nominatum, cum pertinenciis et divisionibus ipsius signatis in hunc modum: A parte Simanaglaïn tendit usque ad antiquum adaquarium, ubi duo sunt arbores salice et modo factus est laccus; dehinc usque rostrum de rocha media juxta gastinam que est de territorio Adidy. A gastina illa superius ascenditur usque ad Quilli, quod dicitur latine meta de Gammassa. Alia divisio inter Gammassa et Amudayn tendit ad cavam, ubi est arbor dicta chaisne-spinosa et abbacia Chalot et agger vinee de Mechale, et extenditur meta usque viam. Alia divisio inter pastores et Amidain tendit usque ad collem, ante quem collem, sunt duo rubi salvatici et arbor morarius; de hinc tendit usque ad gastinam dictam Dagie et extenditur usque ad Zamga 1; de hinc usque ad lacum Helia et Ioh. et inter Ioh et Ramam est quedam cava divisa. Item aliud casale nomine Selpîn 2, cum pertinenciis et divisionibus ipsius signatis. A parte Baari extenditur usque ad crucem; de hinc usque ad cavam et usque ad turonum de Sabuhe et usque ad agger de Bezequi. Inter Selpin 3 et Baarî et Abedi et Rasel-aïn est divisio quedam, Petra scilicet nigra et Pertusum vulpis, et extenditur usque ad curbam Iohannis Turci, ubi est gastina; de hinc usque ad curbam de Moqun et usque ad Iudapus. Hec infra situm est ipsum casale Sespin. Ex parte Alasines 3 extenditur usque ad arborem morarium furcatum, et usque ad flumen Iohan et ad jungum(?) den Dieu, et ad ecclesiam de Judapus, et ad turonum platum et Petram nigram, et fractum arvoltum et usque ad laccum, ubi fuit domus Iohannis Cordin, et viam cruciatam, ubi est crux de petra. Hinc est recta via de Amudain ad Traccic et postea ad flumen. Item aliud casale nomine Buquequia 4, cum pertinenciis et divisionibus suis 5 signatis, sicut dominus Michael ipsum tenuit. Ejusdem et Sespin territorium jungitur. Item in territorio Meloni, aliud casale nomine Cumbethfor, cum pertinenciis et divisionibus ipsius signatis. A parte orientis extenditur sicut vadit via usque ad petram inter Cumbeth-for et Tetimec, et sunt infra petre pro metis fixe et subter carbones; de hinc extenditur usque ad metas petrarum fixas ex parte Vancum 6 et carbones subter; a parte occidentis inter Cumbethfor et casale dictum Belegiunos 7, quod habitant villani de Arench et est Sancte Marie de Turri, sunt mete petrarum fixe et subter carbones; de hinc extenditur usque ad coloumpnam marmoream. A parte septemtrionis, versus Casseriam sunt mete fixe et subter carbones et vadit usque ad turonum. A meridie, extenditur usque ad metas de Bagnigun, ubi crux est posita et usque ad rocham, et infra sunt petre fixe et carbones subter. A parte Abraainain et Casserie sunt petre fixe et carbones subter, et in medio petrarum fixarum est crux de petra. Item aliud casale nomine Ayun cum pertinenciis et divisionibus ipsius signatis. A parte Calasie, est crux de petra et carbones subter, supra viam que ducit ad Vancum. A parte orientis, extenditur ad Pertusum vulpis, et est ibi crux de petra: de hinc extenditur usque ad ovile et in medio sunt mete de petra quinque et carbones subter. A parte Vangum 8, usque ad aliam crucem de petra que fixa est juxta gastinam supra viam, et in capite vie est alia petra et via ibi dividitur.

1. Zainga              5. Buchequia.                  8. Beleguinos.

2. 3. Sespin.       6. Ipsius.   9. Nangum.

4. Alasinez.        7. Vingun.

[2]             Գտանի բառդ turonus առ միջնադարեան գրիչս լատինացիս, զոր ստուգաբանէ Տիւքանժ՝ Շեղջաձեւ բլրակ։