Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

7. Գետք Կիլիկիոյ

Բարձրութիւն եւ հոծութիւն լերանց ` ինքնին յայտ առնեն առատ շտեմարանս գետոց եւ աղբերաց. սակայն զի չեն կարի լայնանիստք եւ ձիւնաշատք, եւ զի տօթագին է ամառն ` ըստ դրից կլիմային, շատք յաղբերաց գետակացն ցամաքին ամարանի, եւ հունքն մերկանան. սակայն գլխաւորք գետոց եւ ծովեզերայք ` անհատահոսք են: Գտանին ի մեծի լեռնապարուն եւ մշտաբուղխ աղբերք, որպէս ի Կիւզէլթէփէ, ի Պուլղար մաղարա եւ ի կապարահանս Դրանց Կիլիկիոյ: Հին աշխարհագիր մեր ` ըստ հնագունից Յունաց ` ասէ. Կիլիկիա « ունի գետս վեց. զԱռիմակդիս, զԿալիգադնոս, զԼամոս, զԿիւդնոս, զՍառոս [1], զՊիռամիս ». յարեւմտից ի Պամփիւլիոյ կուսէ սկսանելով զկարգն։ Առաջինն (Arymagdus կամ Orymagdus) չէ քաջ ծանօթ, յայտ է թէ փոքրագոյն է, եւ յարեւմտից գետոյն Սելեւկիոյ խնդրելի, ի հոյլս մանունց վտակաց որք ի հարաւային կողից լերանցն Իսաւրիոյ եւ Պիսիդիոյ զեռալով իջանեն, եւ հերձեալ ձորակս մանունս ` փութանակի թափին ի ծով. հաւանօրէն Անամօռի գետակն է Առիմակդոսդ, եւ յելից կուսէ հրուանդանին ծովամուտ լինի։ Երկրորդ գետն Կալիւկադնոս, Καλύκαδνος, Սելեւկիոյ գետ կոչի արդ, որպէս եւ առ մատենագիրս մեր, երրորդ գոլով ի մեծութեան ի գետս Կիլիկիոյ. ի զանազան աղբերաց եւ վտակաց յառաջագայեալ, ի սկզբանց կամ ի գլխոյ Տաւրոսական լերանց, որ ի միջոցս Պիսիդիոյ եւ Իսաւրիոյ. որոց գլխաւոր եւ հարաւագոյնն կոչի Կէօքսու, եւ յոմանց ողջոյն իսկ գետն այսպէս կոչի. յահեկէն ` որ է ի Հս. ընդունի սա զ Պաշլըք ? տէրէ վտակ, ի միջի թողլով զԷրմէնէկ քաղաք. ընդ մէջ նորին եւ այլոյ վտակի ` ձգի երկայնանիստ լեառն Թօփ-կէտիկ: Յարեւմտից հիւսիսոյ ընդունի հզօրագոյն վտակ մի Պուզագչի կոչեցեալ, առ Մուդ քաղաքաւանաւ. յորոյ յելից կուսէ միւս եւս վտակ ` Սարը-գավագ անուն ` խառնի ի գետն [2]. աստի եւ անդր գրեաթէ ուղղակի ընդ արեւելս ընթանայ յօրացեալ, մինչեւ առ Սելեւկեաւ ունել 50 Չ. լայնութեան կամ աւելի: Հովիտ գետոյս թէպէտ եւ անձկացեալ ի խռան լերանց ` քաջ արգասաբեր է քան զարեւելեայ մասն Քարուտն Կիլիկիոյ: Ի պատմութեան անմոռաց մնայցէ գետս այս, վասն առ Սելեւկեաւ ջրախեղդ առնելոյ զմեծ կայսրն Գերմանացւոց Փրետերիկոս Ա, ի լոգանալն կամ յանցանելն, յամի 1190: Ի միջին դարս Բիւզանդացիք կոչէին զգետս զայս եւ Երկաթագետ, Σιδηροπόταμος, Fluvium ferreum, թերեւս վասն երկաթահանից ի լերինսն ծանուցելոց յայնմ ժամանակի:

Երրորդ գետն Լամաս ըստ արդեացս, Լամոս (Λάμος) ըստ նախնեաց, փոքրագոյն է ի վեցեսին գլխաւոր գետս Կիլիկիոյ, այսպէս կոչեցեալ յանուն ծովեզերեայ գեօղաւանի, յորմէ եւ ողջոյն գաւառն այն կոչէր Լամոսեան, եւ համարէր արեւելեան եզր Քարուտն Կիլիկիոյ: Ընդ մէջ սորա եւ Կիւդնոսի նշանակին մանր գետակք. Սարփա չայ, Տէլիճէ սու, Մէզէդլի, Կիւզէլ տէրէ, եւ մանրագոյն եւս վտակք։ Ի խորագոյն կամ ի հիւսիսագոյն խորշ ընդարձակ ծովածոցին ` զոր մարթ է յանուն Տարսոնի կոչել, մտանէ գետն չորրորդ, որ եւ արդ յանուն այսր հռչակաւոր քաղաքի կոչի Դարսուս-չայի, իսկ ի հնումն Կիւդնոս (Κύδνος), չորրորդ, եւ ըստ մեծութեան եւ երրորդ ի հռչակի. այլ ըստ այսմ եւ առաջին մարթի կոչիլ վասն հնագոյն յիշատակութեանն յաւուրց անտի ինքնակալացն Ասորեստանեայց: Ակունք նորին են յարեւմտակողմն բարձր գահուց Կիլիկիոյ, այսինքն է ի Պուլղար լերինս, ի Մտ. Պօյա - մաղարայի, յերիս առաջս. որոց գլխաւոր արեւելեանն ` կոչի Ճէհէննէմ-տէրէսի ( Դժոխաձոր ), որ եւ ընդունի յարեւելից կուսէ ` յահեկէն ` զայլ եւ այլ վտակս պահակին Կիլիկիոյ, Քէրքիտլի, Աղաճ-քիսէ, Մէնէվշէ, Կուսկութա, Կիւլէկ-սու: Արեւմտեան առաջն յերից վտակաց հաւաքի, յորոց մին Լամբրունի գետակ է կոչելի, զի եւ յանուն բերդին թուի կոչիլ Գալէ-սու. երկրորդն փոքրիկ ` Տէլի չայ, խառնի յերրորդն եւ ի հզօրագոյն ` Տէկիրմէն տէրէսի, որոյ ուրոյն օժանդակ վտակ մի թուի կոչեցեալն Փամպուգ տէրէսի ( Բամբակաձոր ), յոր անուն եւ գեօղ նշանակի չորիւք կամ հինգ մղոնօք յարեւմտից հարաւոյ Լամբրունի: Յետ միութեան երեցուն առաջիցն գետացեալն Կիւդնոս կոչի Մէզարլըգ, եւ մտեալ ի դաշտ ` առնու զանուն քաղաքին Տարսոնի: Հակիրճ են սահմանք ընթացիցն, յականցն մինչեւ ի քաղաքն, իբրեւ 35 մղոն, աւելի կամ նուազ, իսկ ի քաղաքէն մինչեւ ի ծովն ` 10 կամ 11 մղոն. այլ ի հնումն մերձագոյն եւս գտանէր ծովն ի քաղաքն, եւ հասուցանէր անդր նաւս ակաղձունս, ունելով եւ ընդարձակ նաւահանգիստ իմն ծովալիճ, անուանեալ Հռեգմա, որ արդ չերեւի բնաւ. հողն վարեալ յողողանաց գետոյն ` ընդարձակեալ է զցամաքն եւ խցեալ զնաւամուտսն. նա եւ ստորին ընթացք գետոյն խոտորեալ երեւին ի հին շաւղէն, անարգել յեղաշրջմամբ ի կակուղ դաշտին. այսպէս եւ երկոցուն մեծագոյն գետոց ` Սարոսի եւ Պիւռամեայ ընթացք եւ բերանք այլայլեալք են: Հնագոյն Արաբացի պատմիչք ` Պէրտալ կոչէին զգետս զայս, ցրտին նշանակելով, եւ ցարդ համբաւի ցրտաջուր լինել, որպես թուի ` վասն դիպաց լողանալոյ ի նմին Մեծին Աղեքսանդրի եւ ըմբռնելոյ ի սարսուռ. այլ չեն աւելի քան զայլս ի գետոց ջուրքն ցրտինք. եւ ոչ յայն սակս սարսռեցաւ Աղեքսանդր, այլ զի ջեռեալ ինքն գոլով՝ մխեցաւ ի ջուրսն: Ի հին հայ թարգմանութեան մերում վարուց Աղեքսանդրի ` այսպէս ասի զիրացս. « Է անդ (’ ի Կիլիկիա ) գետ մի որ կոչի Ոկէանոս ?. մաքուր է ջուրն, վճիտ եւ ականակիտ. ցանկացաւ թագաւորն լոգանալ ի նմա, եւ ի բաց մերկացեալ լուացաւ ի գետն եւ ի դուրս ելեալ դարմանեցաւ. բայց ոչ եղեւ նմա լոգարանն ` փրկութեան պատճառ. քանզի հովացեալ ցաւեաց գլուխն եւ ամենայն փորոտովն դժուարեցաւ »: Նա եւ ի սկիզբն ԺԳ դարու գային նաւք մինչեւ ի գետաբերանն Կիւդնոսի, որպէս յիշէ Պատմիչն Ռուբինեանց։ Մի ի վերոյիշեալ վտակաց արեւմտեան առաջիցն Կիւդնոսի ի սահմանս Լամբրունի ` Ժեռակրի գետ կոչէր ի մերայոց [3]:

Գրեաթէ հուպ բերանոյ Կիւդնոսի է արդ եւ գետաբերան հինգերորդ գետոյն, մեծագունի քան զնախագրեալսն, այն է Սարոս (Σάρος) նախնեաց, Սիյհուն կամ Սայհուն այժմեայց, որոյ ի հնումն հեռագոյն յարեւելս կոյս էին մուտքն. գրեաթէ զուգակից գտանի ըստ մեծութեան եւ ըստ ընթացից ` Պիւռամեայ, ( որպէս եւ նորոյ անուան սորին ` Ճիյհուն ). երկոցուն եւս չեն քաջածանօթ ակունք եւ առաջին ընթացք. այլ որպէս հաւանագոյն կարծի ` երկու առաջք են Սարոսի ` անջրպետեալք յերկայնաձիգ գօտւոյ միոյ Տաւրոսական լերանցն, զարդիս ըստ գլխաւոր մասինն ` Քօզան կոչեցելոյ, որք քաջ ի հեռուստ ի հիւսիսոյ իջանեն, յելից Ա Հայոց կամ Կեսարիոյ, եւ ի Մտ. Գ Հայոց եւ Ալպստանայ. եւ զուգընթացք ի հարաւ կոյս, ընդ մէջ Սսոյ եւ Ատանայ յիրար անկեալ ` գործեն գետ հզօր, որ եւ Գզըլ-ըրմագ կոչի ի Թուրքաց. եւ ըստ նմին ուղղութեան փոքր ինչ ընդ Մտ. խոտորեալ ` իբր 25 կամ 30 մղոն ի Հր. Ատանայ թափի ի ծով: Արեւելեան առաջն հզօրագոյն կամ երկայնագոյն համարի եւ բնիկ Սարոս, զի եւ կոչի իսկ անդ ի վերնակողմանն ` Սառան-սու, եւ խաղայ ընդ հովիտ անձուկ, յահեկէ ` որ է յարեւելից ` զՊիմպուղա լեառն երկայնաձիգ ունելով, յաջմէ ` ի Մ. այլ լերինս, յորոց ընդունի օժանդակս ` զ Ալէուս ? եւ զ Ուրումլու, որոց յիրար անկեալ առ Վահկայիւ ` խառնին ի գետն: Թերեւս մի ի սոցանէ կամ այլ գետակ մերձաւոր ` իցէ կոչեցեալն ի միոյ մերոց պատմչաց ` Ձկնջուր, առ որով ասէ զԿիզիստռա բերդ։ Արեւմտեան առաջն յելից կուսէ բարձուն Արգէոսի սողոսկեալ ` կրէ զանուն ոստանի տարագրելոյն ի հայրենեաց թագաւորին Բագրատունւոյ ` զԾամնդաւայ, Զամանդի կոչմամբ. հանգոյն միւսոյն անձուկ ունի եւ սա հովիտ ի լեռնամէջս, յորոց ` փոքունս եւ աննշանս կամ անծանօթս մեզ ընդունի վտակս. այլ ոչ նոյնպէս եւ ի ստորեւ ` յետ մտիցն ի բնիկն Կիլիկիա. զի աստ յաջմէն ` որ է յարեւմտից ` ընդունի օժանդակս ոչ նուազունս, որպէս եւ յետ միութեան երկոցուն թեւոցն ` գետն յայնմ կողմանէ ընդունի եւ այլ հզօր օժանդակ: Եւ այս յատուկ եւ նշանական է գետակացս, զի ոչ յարեւելեան դիմաց անտի մեծաց Տաւրոսական լերանցն լոկ իջանեն, այլ եւ ի յետուստ յարեւմտից գան ` կտրելով զկար ­ կառսն, կամ հուն ընդ խորաձորս գործելով երկուստեք Ագ տաղ լերին, որ ընդ մէջ պարուց Պուլղարայ եւ Ալա տաղի: Առաջին ` որ է հիւսիսագոյն օժանդակն ` կոչի Գօրգուն չայ, եւ ի սկզբան Կէօքսու, ի սահմանաց Նիկտէ վիճակի գալով, ուր եւ առ Պէրէքթլի - մատէնիւ ընդունի զհամանուն նորուն վտակ Պէրէքէթլի, եւ դոյզն ստորեւ զ Էօճէմիշ չայ: Գօրգուն կոչի եւս Գարասու [4] կամ Գարապունար [5] եւ Քիւչիւկսու [6]: Երկրորդ եւ հզօրագոյն եւս օժանդակն ` որ յետ միութեան երկուց առաջից մեծի գետոյն ( Սառանի եւ Զամանդեայ ) խառնի ի նա ի Հս. Ատանայ, կոչի Չաքըտ չայ, այլ ի սկզբանն Դարպաս եւ Պօզանդի, յանուն հնոյն Պոտան ­ դեայ. կոչի եւ Ագ-սու ` անցանելով ընդ ( Սպիտակ ) Ագ եւ ընդ ( Փայտեայ ) Թախտա - քէօփրիւ կամրջօք, ժողովելով յինքն այլ եւ այլ վտակս. որպէս Փօրսուգ չայ, Գամըշլը, Գզըլճէ, եւ հզօրագոյնն քան զսոսա Գըրգ-կէչիտ [7] առ Փայտեայ կամրջաւ, ընկալեալ յառաջագոյն զ Գարասու, եւ զ Շէքէր-պունար վտակս, եւ այսպէս կոչի վասն հարկի անցանելոյ ուղեւորաց ստէպ յայս եւ յայն կողմն նորին: Չագըտ եւ Գօրգուն խառնին յիրեար ի Մ. Հս. Ատանայ, եւ յետ փոքու միոյ՝ ընդ բուն գետոյն Սարոսի։ Ի հարաւոյ ( յաջմէն ) միւս եւս օժանդակ է Պոտանդեայ, Էլ կամ Ալի-խօճա [8], պատելով զհիւսիսիւ բարձրաբերձ պարու Գահուցն Կիլիկիոյ եւ խառնելով յելից կուսէ Պուլղար մաղարայի:

Վերջին կամ արեւելագոյն եւ հզօրագոյն գետ Կիլիկիոյ է Պիւռամոս ` ըստ նախնի Հելլենաց (Πύραμος), կոչեցեալ Երմօն, Ε'ρμών, չգիտեմ յինչ սակս ` յԱննայէ Կոմնենեայ. ըստ արդեացս Ճիյհուն կամ Ճիհան, եւ ըստ մերայոցս Ջահան. յոր անուն կոչէր եւ նահանգն որ զՄարաշ ունի գլխաւոր քաղաք. քանզի ի նմա սփռեալ են աղբերակունք գետոյն, ընդ մէջ վերին հովտին Սարոսի եւ անջրպետաց Եփրատայ, առ Գ. Հայովք եւ Գոմակենեաւ: Երեք առաջք են Ջահանայ, հիւսիսագոյնն որ եւ միջին ` Խուրմա կոչի արդ, եւ թուի Կարմալաս (Καρμάλας) Ստրաբոնի, զոր ասէ ի Կատաոնիոյ բղխել եւ իջանել ի Կիլիկիա: Երկրորդն յաջմէ նորին ` որ է յարեւմտից՝ է Կոկիսոնի գետակն ( Կէօքսու ). երրորդն յահեկէ ` յարեւելից ` յանջրպետաց Եփրատայ իջեալ ` կոչի Սէօկիւտլիւ ( Ուռենուտ ): Իցէ՞ արդեօք սա կամ մերձաւոր օժանդակ մի ` յիշեալն ի պատմչէ մերմէ Պառատիս գետ. զի եւ օրինակք ինչ աշխարհագրութեան Խորենացւոյ ` զայս անուն գետակ դնեն յ Գ Հայս [9], որ է սահմանակից Ջահանայ. իսկ պատմիչն յիշեալ ` առ Պառատիսաւ ասէ լինել զՆերքին Կրակկա գիւղաքաղաք, առ որով բնակեցուցանէր Թորոս Ա զգերութիւն Յունաց ` զոր վարեաց ի Կնդռոսկաւեայ ամրոցէ նոցին. զի եւ յայլմէ Բիւզանդացի պատմչէ վկայի լինել սա ընդ մէջ Կոկիսոնի եւ Մարաշայ [10] ։ Երեցուն առաջիցն միութեամբ վարարեալ Ջահանայ ` յարեւմտից կուսէ Ալպիստան քաղաքի խաղայ ընդ հարաւ ընդ խոխոմս լերանց, եւ անցեալ ընդ անձուկ կիրճս Ախըռ տաղ լերին, ( որոյ կատարք կամարաձեւ յիրար մերձին ի վերուստ ), իջանէ ի կողմանս Մարաշոյ, յորմէ եւ անդր ընդլայնի հովիտն. եւ ոչ շատ հեռի ի յիշեալ քաղաքէդ ընդունի յահեկէն ` յարեւելից ` զգետակն Ագսու. իսկ յաջմէն ` յարեւմտից ` թուի նախ ընդունել գետակ մի ի սահմանաց Զէյթունի, ապա զ Կապանայ գետակն, եւ ստորեւ ի դաշտամիջի զ Սսոյ ջուրն, Ասմնձուկ ըստ Հ. Ինճիճեանի. յորմէ եւ անդր ոչ նշանակի կարեւոր ինչ օժանդակ, այլ յորդոր ընթացիւք անցեալ առ Մըսսաւ եւ մերձեալ ի ծովեզր ` դառնայ ընդ արեւելս, եւ յԵլ. Հր. Այասայ ` առ Գարադաշ հրուանդանաւ թափի ի Ծոցն Հայոց, իբր 20 մղոնաւ հեռի ի հին բերանոյն ` որ էր յարեւմտակողմն մերձ ի բերան Կիւդնոսի. նաւք ի ծովէ ելանէին ընդ նա մինչեւ ի Մսիս. իսկ զարդիս հանգոյն Սարոսի յառաջեալ է ցամաքն ձեւացեալ ի նիւթոց վարելոց յալեացն ` հանդերձ ողողակ հողովք դաշտագետնոյն, եւ խցեալ եւ անհետացեալ են նաւակայքն:

Յոլորտս Հայոց ծոցոյն որ յելից կայ Ջահանայ, չկան մուտք կարեւոր ինչ գետոյ, այլ գետակք աննշանք եւ անանուանք ըստ մերս ծանօթութեան. յորս գլխաւոր իցէ արդեօք եկեալն յԱմանեան լերանց եւ ի Հս. Պայասայ թափեալ ի ծով, Տէլի-չայ կոչեցեալ, եւ համարեալ Պի­նար նախնեաց, Pinarus. առ որս յիշի միւս եւս գետակ Կարսոս (Carsus), եւ համարի կոչե ­ ցեալն յայժմուս Մէրգէզ կամ Մերգեց, ի հարաւոյ առաջնոյն: Ընդ մէջ Այասայ եւ գոգոյ Ծոցոյն խնդրելի է գետակն Քլորոս (Chlorus) կոչեցեալ ի Պլինիոսէ, ( Ե. ԻԲ ) ։ Իսկ զծովեզերեայց Քարուտն Կիլիկիոյ եւ զՊամփիւլիոյ մանր գետակս յիշեցաք յառաջն սա ­ կա ­ ւուք. յիշեսցուք յետոյ եւ զայլս ի տեղաքննութեան իւրաքանչիւր վայրաց:

 

 

[1]             Գրչագիրք մեր ունին զ Աւռոս ։

[2]             Այսոքիկ ըստ Չիհաչէֆի։

[3]             Սամուէլ Վարդապետ գրիչ վարուց Ն. Լամբրունեցւոյ։

[4]             Ըստ Իտիպ ճանապարհագրի ուխտագնացութեան Մէքքէի։

[5]             Այսպէս կոչէ Չիհաչէֆ։

[6]             Ֆավռ եւ Մանտրոյ։

[7]             Զոր Եւրոպացիք ծեքելով լաւ եւս ասել՝ ի հարեւանցի եւ աղաւաղ լսելով՝ գրեալ են Քէրքէշիտ. իսկ հնագոյնն ի նոսա Պօղ ­ Ղուկաս՝ գրէ Քէրքէրճի (Quirquigy) ։

[8]             Էնզուըրտհ ( Բ. 72) գրէ Alaguga.

[9]             Ի հնաւանդ թարգմանութեան բանի միում զգետոց, յիշի ի Կիլիկիա Պատառիտոս գետ, եւ ասի պարարտ լինել. զոր համարիմ նոյն ընդ Պառատիսայ. թուի նոյն եւ յիշեալն ի Պլինեայ ( Ա, 22) Պարատիսուս, Paradisus.

[10]           Լը Պոյ, Պատմութիւն Արեւելեան կայսերաց, ԺԳ. 290 ։