Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

9. Բուսացուցակ Գահուց Կիլիկիոյ

Ըստ վերոյգրելոցս ( յէջ 15 ) թիւք 1-300 որ ի տախտակիդ Բուսոց եւ Բարձանց Կիլիկիոյ, նշանակեն զտեսակս բուսոցն ` որոց անուանք խնդրելի են յԱ Ցանկի. եւ զի նոյն թիւ գտանի կրկնեալ յայլ եւ այլ մասունս տախտակին ` յայտ առնէ զի նոյն բոյս գտանի յայս եւ յայն նիշ կողման երկրին: Տառքն Ա, Բ, ց ' ԺԱ, ցուցանեն զմետասան աստիճան բարձրութեան գետնոյն, մի քան զմի 1000 ոտնաչափ վերագոյն. իսկ որ ի վերոյ թիւքն 1. 2. 3 եւ 4, կամայական բաժինք են պատկերին ` առ ի դիւրագիւտ առնել զխնդրեալն ինչ բոյս: Որ կամիցի գիտել թե այս ինչ բոյս յորո՞ւմ տեղւոջ գտցի, խնդրեսցէ զանուն նորին լատինական յ՚Բ Ցանկին, եւ ապա զոր հանդէպ նմին թիւն յԱ Ցանկին, յորում եւ զկնի անուանցն նշանակեալ են վերոյիշեալ տառքն Ա - ԺԱ, եւ չորեքին թիւքն. եւ ըստ այնց տառից եւ թուոց նկատելով ի տախտակին, յորում բաժնի նորին գտցէ զթիւն ` գիտասցէ ի նմին կողման Գահուց Կիլիկիոյ աճել զայն բոյս: Որ ոչ գիտէ զուսումնականն անուն, այսինքն զլատինականն, հարկաւորի հայել յ՚Գ Ցանկն ` հայերէն, եւ անտուստ առեալ զհոմանիշ լատին անունն ` դառնալ յ՚Բ եւ յ՚Գ Ցանկս. բայց սակաւք ի բուսոց տախտակին արկեալ են ի կարգ Գ. Ցանկիդ, վասն զի ոչ գտանին ստոյգ հայերէն անուանք նոցին. այլ եւ ոչ ամենայն կարգեալքն յայնմ վերջին ցանկի ` գտանին ի տախտակին եւ յերկոսին առաջին ցանկս: Սակաւուց ոմանց արդարեւ պիտոյասցի այս դրուագ բուսաբանական, եւ յոլովից ` ցամաք, անպէտ եւ աւելորդ երեւեսցի, այլ ոչ նոյնպէս եւ բուսասիրի ումեք ըստ Քոչեայ ախորժակաց: Ի ծաւալել արդ եւ յազգիս պէսպէս ախորժակաց ուսմանց եւ գիտութեանց, ոչ յետնորդ վարկանիմ եւ զբուսականս, մանաւանդ որ ի հայրենի հողոյ վերընծայիցին:

Որք ի փակագծի տառք կամ կիսատ բառք առ լատին անուամբ բուսոցն ` նշանակեն զանուանս բուսաբանիցն, որք գտին կամ ճառեցին զայն բուսոյ, յորոց զսակաւս ոմանս եւեթ կարգեցից աստանօր համառօտիւ, թողեալ զայլս ի քննութիւն մանրակտիտ բուսասիրաց:

Ky. Քոչի, զորմէ տես ի կարգի բանիցս (15-6):

L. Լիննէոս գերահռչակ բուսաբան գերմանացի:

Boiss-ier Edouard, Հելուետիացի, որ արդ աւարտէ զտպագրութիւն բազմահատոր Արեւելեան Ծաղկաբանութեան, Flora Orientalis.

Aucher Eloy, Փռանկ. ճանապարհագիր եւ բուսաքնին ի Փոքր Ասիա, ի Հայս, ի Յունաստան, եւ այլն յամս 1832-7:

Jaubert, Փռանկ. քննեաց զարեւմտեան Փոքր Ասիա, եւ ընդ Շբախայ (Spach) հրատարակեաց ի 500 տախտակս ` զանուանեալն Illustrationes Plantarum.

Sibthorp եւ Hawkins շրջեցան ի Յունաստան եւ ի կղզիս, ի վերջ կոյս ԺԸ դարու (1786-95):

Sieber, քննեաց զբուսաբերութիւն Կրետեայ. 1817:

Webb, ընդ Բարոլինի (Parolini) իտալացւոց քննեաց զբուսաբերութիւն Յունաստանի եւ արեւմտեան եզերաց Փոքր Ասիոյ:

Don, ստորագրեաց զբոյսս հաւաքեալս ի Ֆելլու, (Fellow) անգղիացւոյ ի Լիւկիա, յամի 1841:

C. Koch, Քոխ, Գերմանացի բժիշկ եւ բուսաբան, որոյ քննեալ է զմեծ մասն Հայոց աշխարհի, զԿովկասու, Պոնտոսի, եւ այլն, յամս 1836-44,

Olivier եւ Bruguière, քննեցին յերկրին Ասորւոց. 1785:

Bunge, Ռուս, քննեաց ի Պարսս եւ յԱՖղանստան 1858:

Fzl, Fenzel, Ֆէնցլ, քննեաց յԱֆղանստան:

M. B. Մարշալ Պիպէրշդայն (Marschal Biberstein), Ռուս. հանդերձ այլովք հրատարակեաց ի սկիզբն դարուս (1808-19) ի Խարքով քաղաքի ` զպատուական Ծաղկաբանութիւնն Flora Taurico-Caucasica.

Held-reich, Հելտրայխ Գերմանացի, քննեաց զբուսաբերութիւն Քարուտ Կիլիկիոյ եւ Պամփիւլիոյ, յամի 1845:

 

Ա. Ցանկ Բուսոց, ըստ վայրուց

1 Alyssum argyrophyllum (Schott et Ky. ) փ. ( փռանկերէն ) Alysson. Վառվռուկ կամ Իշաքեղ արծաթսաղարթ. կոչի ի մերոցս եւ Կատղած շան խոտ. - ԺԱ 2. Ը 2

2 Eunomia rubescens (Schott et Ky. ) Եւնոմիա կարմրուկ. - ԺԱ 2

3 Ajuga Chia (L. ) փ. Bugle. * Ծնուկ. այսպէս ստուգաբանեալ ի լատին բառէ, զի կարծիւր ունել զօրութիւն հեշտածին առնելոյ. - ԺԱ 2

4 Astragalus pelliger (Fenzel) փ. Astragale. Խազիրան մորթեւոր. - ԺԱ 2. Ժ 2. Թ 1

5 Heldreichia Kotschyi (Boiss. ) Հելտրայքիա քոչեան, յանուն Հելտրայխի. - ԺԱ 2. Ժ 2. Ժ 3. Թ 2

6 Veronica Kotschyana (Benth. ) փ. Véronique. Վերոնիկ քոչեան. յանուն Ս. Վերոնիկայ կուսի. - ԺԱ 2. Ժ 3

7 Hypericum crenulatum (Boiss. ) փ. Millepertuis. Մկան - աղիք. այսպէս գրեն Բժշկարանք մեր ` հանդերձ յունականաւն Հիոյիփարիկոն. բայց ոմն Բանջար կոչէ, այլ ոմն Ծառի կտեւ. - ԺԱ 2. Թ 2. Թ 3

8 Draba acaulis (Boiss. ) փ. Drave. Կոտիմն անցօղուն. - ԺԱ 2. Ժ 2. Ժ 3.

9 Euphorbia densa (Schott et Ky. ) փ. Euphorbe. Աբարբիոն խիտ. - ԺԱ 2

10 Lactuca glareosa (Schott et Ky. ) փ. Laitue. Հազար կոպճուտ. - ԺԱ 2

11 Lamium eriocephalum (Benth. ) փ. Lamier. Եղինճ ­ մայր ասրագլուխ. - ԺԱ 2

12 Cerastium triginum (Vill. ) փ. Céraiste. Կորնգան եռատերեւ. - ԺԱ 2. Ժ 2. Ժ 3. Թ 2. Թ 3

13 Eunomia oppositifolia (Dl. ) Եւնոմիա հակատերեւ. ԺԱ 2. Թ 1. Թ 3

14 Potentilla pulvinaris (Fzl. ) փ. Potentille. * Հզօրի բարձաձեւ. ըստ լատին անուանն, որ առ ի յայտնել զմեծ կամ զբազմապատիկ զօրութիւնն ի դեղորայս. - ԺԱ 2. Թ 3. Ը 2. Ը 3.

15 Viola crassifolia (Fzl. ) փ. Violette. Մանուշակ թաւաթերթ. - Ժ 2. Ժ 3. Թ 2

16 Astragalus eriophyllus (Boiss. ) Խազիրան ասրատերեւ. - Ժ 2. Ժ 3.

17 Saponaria pulvinaris (Boiss. ) փ. Saponaire. Օշնան բարձաձեւ. - Ժ 2. Ժ 3. Թ 2

18 Cerastium gnaphalodes (Fzl. ) Կորնգան ասրատեսակ. - Թ 2. Թ 3

19 Silene odontopetala (Fzl. ) փ. Silénée. Ճլելեկ ատամնափերթ. - Ժ 2. Թ 2. Ժ 3

20 Erysimum Kotchyi (J. Gay. ) փ. Vélar. Երնջնատակ քոչեան. - Ժ 1. Ժ 2.

21 Erysimum rupicola (Schott et Ky. ) Երնջնատակ ապառաժի. - Ժ 2. Ժ 3

22 Astragalus melanocephalus (Boiss. ) Խազիրան սեւագլուխ. - Ժ 2. Թ 2. Թ 3. Ը 2

23 Scorzonera rigida (Boiss. ) փ. Scorzonére. Սեւկեղեւի բիրտ. - Թ 2. Թ 3

24 Hedysarum erythroleucum (Scott et Ky. ) փ. Sainfoin cultivé. Քաղցր կորնգան, կարմրասպիտակ. - Ժ 2. Ժ 3

25 Astragalus am œ nus (Fzl. ) Խազիրան զուարթատես. - Թ 2. Թ 3

26 Astragalus chionophilus (Boiss. ) Խազիրան ասրատերեւ ?. - Թ 1. Թ 2. Ը 3

27 Silene supina (M. B. ) Ճլելեկ գետնամած. - Ժ 2. Թ 2. Թ 3

28 Saxifraga Kotshyi (Boiss. ) փ. Saxifrage. * Քարկոտրուկ Քոչեան. Ժ 3. Ժ 2. Ը 1. Է 3

29 Silene olimpica (Boiss. ) Ճլելեկ ոլիւմպեան. - Թ 2

30 Dianthus brevicaulis (Fzl. ) փ. Oeillet. Շահոգրամ կարճաբուն. Թ 1. Թ 3. Ը 1. Ը 3. Է 2. Է 3

31 Silene dianthifolia (J. Gray. ) Ճլելեկ շահոգրամատերեւ. - Ը 2. Ը 3

32 Arabis albida (Ster. ) * Արաբիկ սպիտակուկ. - Թ 2. Թ 3

33 Johrenia alpina (Fzl. ) փ. Arabette. * Մանիշկուկ լեռնային. ի յունական մանուշակ բառէ յօդեալ. - Թ 2. Թ 3

34 Androsace Armena (Duby. ) փ. Androsace. * Առնասպար հայկական. այսպէս թարգմանի ` ըստ ձեւոյն, յերկուց յոյն բառից, մարդ եւ ասպար. զուգեցաք ըստ առնազէն հին բառի. - Թ 2

35 Heracleum Pastinaca (Fzl. ) փ. Berce. Գազար հերակլեան. քանզի Հերակլի նուիրեալ էր ի հեթանոսաց. - Ժ 3. Թ 3. Ը 2

36 Androsace olympica (Boiss. ) * Առնասպար ոլիւմպիական. - Ը 1. Ը 2

36 Pedicularis caucasica (M. B. ) փ. Pédiculaire. * Ոջլադեղ կովկասեան. - Ը 2

37 Omphalodes Luciliae (Boiss. ) փ. Cynoglosse printanière. * Պորտնուկ. Թ 2. Ը 2. Ը 3

38 Scrophularia libanotica (Boiss. ) փ. Scrofulaire. * Խոզելընդի լիբանանեան. քանզի բուժիչ համարիւր այն ազգ ելընդից (Scrofule), որ եւ Խոզից հանդիպի. յոմանց կոչեցեալ է Բիւրախտեան կամ Բիւրախթան ? - Ժ 2. Ը 2

39 Scorzonera cinerea (Boiss. ) * Սեւկեղեւի մոխրագոյն. - Թ 2. Թ 3

40 Inula acaulis (Scott et Ky. ) փ. Inule. Լուադեղ անցօղուն. - Թ 3. Ը 2. Ը 3

41 Erigeron Cilicicum (Boiss. ) փ. Vergerette. Պառւու ձար կիլիկեան. անունն ի յոյն բառից թարգմանի Ծերոյ ալիք. ի հայումս լսի Պառւու ձար, թէ եւ զՁարխոտն նշանակէ. - Թ 1. Թ 2. Ը 3

42 Acantholimon androsaceum (Boiss. ) Կոծոծ առնասպարեայ. - փուշ ` որ ըստ յունական անուանն ի խոնաւ տեղիս բուսանի: Վանական վարդապետ մեր Կոծոծ կոչէ զբոյս մի փշաբեր, եւ ասէ. « ի ջրավայրի է լինել ». - Թ 1: - Տես զպատկեր 7:

 

 

43 Asphodeline taurica (Kunth. ) փ. Asphodèle. Շրէշ տաւրացի. - Ժ 2. Թ 2

44 Allium frigidum (Boiss. ) փ. Ail. Խստոր սառնային. - Թ 1. Թ 2. Թ 3

45 Hermodactylus cruciflorus (Schott et Ky. ) Ձիւնծաղկի - տակ խաչածաղիկ. Թ 2

46 Onobrychis tragacantha (D. C. ) փ. Sainfoin cultivé. Իշառուոյտ գազեայ. - Թ 2. Թ 3

47 Intibellia glaricosa (Scott et Ky. ) Ինտիբելիա կոպճուտ. - Ժ 3

48 Crepis pinnatifida (Froel. ) փ. Crépide. * Մուճակ փետրաձեւ. զայս նշանակէ յոյն անունն. - Ը 2. Ը 3

49 Podospermum canum (C. A. Mey. ) * Կանթաբերիկ սպիտակ. զի պտուղն կամ սերմն զկանթէ կախեալ է. - Ը 2. Ը 3

50 Leontodon axylepis (Boiss. ) փ. Gnaphale piedde-lion. * Առիւծճիրան կամ Առիւծժանի անփայտ. - Ը 2. Ը 3. Է 2. Է 3

51 Jurinea depressa (C. A. Mey. ) փ. Sarrette. * Յուրինեակ ցածուն. յանուն Jurine բժշկ j. - ԺԱ 2. Թ 2. Ը 3: - Տես զպատկերն 6:

 

 

52 Cirsium rhizocephalum (C. A. Mey. ) փ. Quenouille des près. * Փշականգառ արմատագլուխ. այսինքն ծաղիկ անցօղուն ` անդստին յարմատոյն վերընձիւղեալ. - Ը 2. Ը 3

53 Carduus lanuginosus (W. ) փ. Chardon. Ոքոզ բրդոտ. - Է 2

53 Cirsium lappaceum (M. B. ). * Փշականգառ կեռեւոր. - Ը 3. Է 2

54 Centaura chrysolopha (Boiss. ) փ. Centaurée. Տերեփուկ ոսկէցցուն. - Ը 3. Ը. 2

55 Gnaphalium leucopilinum (Schott et Ky. ) փ. Gnaphale. Ականջուկ կամ Ճաղճղուկ ճերմակախոյր. Թ 2. Ը 3

56 Pterocephalus Pinardi (Boiss. ) փ. Scabieuse plumeuse. * Վարսկատար պինարտեան. - Ը 3. Է 3

57 Scabiosa Webbiana (Lindl. ). փ. Scabieuse. Քոսքսուկ վեպպեան. - Ը 3. Է 3

58 Acantholimon venustum (Boiss. ) Կոծոծ գեղանի. - Ը 2. Ը 3

59 Polygonum Bistortoides (Boiss. ) փ. Renouée. Մատիտեղն, կամ Հովուաբիր կրկնակոր. - Ը 2. Ը 3

60 Crocus Kotschyanus (C. Koch. ) փ. Crocus կամ Safran Քրքում քոչեան. - Ը 2. Է 2. Է 3

60 Crocus Cilicicus (Kotschy). Քրքում կիլիկեան. - Ը 2. Է 3. Է 2

61 Gagea tauricola (Schott et Ky. ) փ. Gagée. Կակէա տաւրացի. յանուն Gage անգղիացւոյ. առ մեզ Կակիա կոչի ըստ հին Բժշկարանաց ` եղջիւրենոյ խէժն. - Ը 2

62 Bromus sclerophyllus (Boiss. ) փ. Brome. ? Խըրտցակ խստատերեւ. - Ը 3. Է 2

63 Poa psichrophila (Boiss. ) փ. Paturin. Սէզ մանրատերեւ. - Թ 2. Ը 9

64 Fritillaria aurea (Schott) փ. Fritillaire. Թագաւորապսակ ոսկէգոյն . - Թ 2. Ը 2.

65 Alopecurus angustifolius (Sm. ) փ. Vulpin. * Աղուիսաձետ նեղտերեւի. - Թ 2. Թ 3

66 Sessleria tauricola (Kotschy). Սեսլերիա տաւրոսական. Թ 2. Ը 2

67 Eranthis Cilicica (Schott et Ky. ) փ. Eranthis. * Գարնանծաղիկ կիլիկեան. զայս նշանակէ յոյն անունն. - Ը 2. Ը 3

68 Ornithogalum Kotschyanum (Fzl. ) փ. Ornithogale. Շնախստոր քոչեան. որ եւ Պրասասոխ կոչի ըստ հայումս. - Ը 2

69. Vicia hypoleuca (Boiss. ) փ. Vesce. Վիգն ստորասպիտակ. - Թ 3

70 Ervum Aucheri (Jaub. et Sp. ) փ. Vesce. Ոլոռն վայրի կամ Վիկն ըստ ոմանց ` Աղուիսու սուսեր: - Թ 3

71 Astragalus dioriticus (Schott et Ky. ) Խազիրան յայտնաւոր. - Թ 3. Ը 2. Ը 3

72 Linum empetrifolium (Schott et Ky). փ. Lin. Կտաւատ քարբուսկի տերեւով. - Ը 3

73 Polygala pruinosa (Boiss. ) Կաթնխոտ սալորուտ ?, կայծուտ ?. յոյն բառն նշանակէ բազմակաթն, իբրու աճեցուցիչ կաթին ճարակաւորաց: Ծանօթ է ի Հայս Կաթնխոտ, որ թերեւս սոյն սա իցէ կամ Իշկաթնուկն. - Ը 3

74 Hypericum repens (L. ) Մկանաղի վաղվաղուկ. - Ը 3

75 Silene stentoria (Fzl. ) փ. Silénée. Ճլելեկ ստենտորեան. թուի յանուն Ստենտորի քաջաձայն դիւցազին Յունաց. - Ը 2

76 Alsine juniperina (Fzl. ) փ. Alsine$ Բզրուկ գիհիաձեւ. - Ը 2. Ը 3

77 Arenaria Kotschyana (Fzl$). փ. Sabline. * Աւազուկ. զի յաւազուտս բուսանի. - Է 2. Զ 3. Ե 4.

78 Gypsophila curvifolia (Fzl. ) փ. Gypsophile. * Գաճի կորատերեւ. զի ի գաճային գետինս բուսանի. - Ը 3. Է 2.

79 Leptophragma eunomioides (Schott et Ky. ) * Նրբափեղկ եւնոմեան. - Ը 2

80 Ptilotrichum cyclocarpum (Boiss. ). * Նրբամազ բոլորապտուղ. - Ը 2

80 Erysimum thirsoideum (Boiss. ) փ. Vélar. Երնճատակ գեղարդնաձեւ. - Ը 2. Ը 3. Է 2

81 Isatis Candoleana (Boiss. ) փ. Pastel Guède. * Կոկուկ. զի կոկելոյ կամ ողորկելոյ զօրութիւն ընծայի նմա. նուիրեալ de Candole բուսաբանի. եւ տայ ներկ կապոյտ. - Թ 3. Ը 2. Ը 3

81 Isatis suffrutescens (Boiss. ) Կոկուկ դերափայտային. գտանի առ վերնոյն:

82 Umbilicus Aizoon (Fzl. ) փ. Ombilic. * Պորտի. զի լատին անունն պորտ նշանակէ, ըստ ձեւոյ ինչ տերեւոցն. - Թ 1. Թ 2. Է 3

83 Ranunculus demissus (D. C. ) փ. Renoncule. Խառածաղիկ նկուն. - Թ 2. Է 3

84 Papaver polych œ tum (Schott et Ky. ) փ. Pavot. Մեկոն բազմագիսակ. - Ը 1

85 Cryptoceras pulchellum (Schott et Ky. ) * Ծածկածիլ գեղաղէշ. - Ը 2. Է 2

86 Arabis androsacea (Fzl. ) * Արաբիկ առնասպարեայ. - Թ 3. Է 3

87 Bunum Cilicicum (Fzl. ) Գետնի պտուղ կամ Երկրմայր կիլիկեան. - ըստ յոյն ձայնին թարգմանի Բլըրցի. ունի կոճղէզ փոքր ուտելի. որով նման համարեցաք հայկական անուանցս: Բժշկարան մեր ասէ. « Խոտ է, երկու ազգ. մէկին ծաղիկն կարմիր, մէկին ` ծիրանի զէտ կապուտ ». - Ը 2. Է 2. Է 3

88 Pinguicula vulgaris (L. ) * Պարարտուկ. որպէս եւ ըստ Փռանկաց Grassette. - Ը 3

89 Pedicularis jucunda (Schott et Ky. ) փ. Pédiculaire. * Ոջլադեղ խնդարար. - Թ 3. Ը 2

90 Veronica orientalis (Ait. ) Վերոնիկ արեւելեան. - Թ 3

90 Veronica dichrus (Schott et Ky. ) Վերոնիկ երկգոյն. - Թ 3

91 Paracargum myosotioides (Boiss. ). * Շուրջկողիկ մկնականջեայ . - Թ 2. Թ 3. Ը 3

92 Onosma versicolor (Schott et Ky. ) փ. Orcanette. * Իշհոտոտ գունագոյն, այսպէս թարգմանի ըստ յունականին. եւ զի ընծայէ ներկ կարմիր ` ոմանց թուեցաւ Շէկխարի: - Թ 2

93 Thymus hirsutus (M. B. ) փ. Thym. Զամբուռ խոզանուտ. - Ը 2. Է 1. Է 3. Է 2

94 Salvia tauricola (Schott et Ky. ) փ. Sauge. Եղեսպակ տաւրացի. - Ը 2

95 Mentha kotschyana (Boiss. ) փ. Menthe. Անանուխ քոչեան. - Թ 3

96 Gentiana ciliata (L. ) փ. Gentiane. Հոռոմ - երնջան յօնեղ. ըստ մեզ կոչի եւ Օձադեղ կամ Օձի սխտոր - Թ 3.

97 Galium olympicum (Boiss. ) փ. Gaillet. Ոլիւմպիական Կտրածի խոտ, ըստ Շիրակացւոց, ըստ յունին նշանակէ մակարդող, վասն որոյ կոչեցին ոմանք ի նորոցս Մակարդախոտ. - Է 2. Է 3.

97 Galium orientale (Boiss. ) Արեւելեան Կտրածի խոտ. - Է 2. Է 3

98 Campanula involucrata (Aucher). փ. Campanule. Կանթեղնիճ պատատուկ. - Է 3. Է 2

99 Phyteuma virgatum (Boiss. ) փ. Raiponce. Փիւթեւմա խազ խազ. ըստ յունին նշանակէ տունկ զօրեղ. յազգէ կանթեղնիճի. արմատն եւ տերեւք ` ուտելի. - Է 2. Է 3.

100 Hieracium pannosum (Boiss. ) Բզնածարիր թաւ, ըստ Ստեփան. Շէհրիման. յունականն ` յորմէ եւ փռանկն Epervière նշանակէ Որիական, այսինքն ախորժելի որի հաւուց եւ այլոց որսականաց. - Է 2. Է 3. Ե 4.

101 Astragalus chrysochlorus (Boiss. ) Խազիրան ժանգառի. - Է 2. Է 3

102 Daphne collina (Smith). փ. Daphné. Laurier. Դափնի բլրոցի. - Է 3

103 Cicer pimpinellae folium (Jaub. et Sp. ) փ. Chiche. Սիսեռն սիզաձեւ. - Է 3

104 Astragalus echiodes (L ՚ Herit). Խազիրան փշուտ. - Է 3

105 Potentilla Fenzelii (Lehm) փ. Potentille. * Հզօրի ֆենցելեան. - Է 2

106 Cotoneaster numularia (C. A. Mayer) փ. Cotonéaster. * Սերկեւլիճ լումայատիպ կամ աստղանիշ, որպէս կոչեն Իտալացիք, Cotogna stellata. - Է 2. Է 3

107 Rhamnus cornifolia (Boiss. ) փ. Nerprun. Յակրի կամ Դժնիկ եղջերատերեւ. - Է 3

108 Hypericum venustum (Fzl. ) փ. Millepertuis. Մկան - աղիք շքեղ. - Է 2. Է 3

109 Silene pharmacafolia (Fzl. ) Ճլելեկ փառմակատերեւ: Փառմակ ծառ է թունաւոր. - Է 2.

110 Dianthus anatolicus (Boiss. ) փ. Oeillet. Շահոգրամ անատոլիկեայ ( արեւելեան ). - Է 3

111 Draba heterocoma (Fzl) փ. Drave. Կոտեմ այլավարս ? - Է 2. Է 3

112 Carpoceras Cilicicum (Schott et Ky. ) * Եղջերամիրգ կիլիկեան. - Է 2

113 Thlaspi violascens (Schott et Ky). փ. Tabouret. * Տափկի մանուշագոյն. զի տափակ նշանակէ ի յոյնն. - Է 3

114 lberis jucunda (Schott et Ky). փ. Ibéride. Կոտմնտուկ զուարթարար. - Է 3

115 Sedum Sempervivum (L. ). փ. Sédum. Գառնադմակիկ փոքր կամ մշտադալար. - Է 2

116 Hesperis Kotschyi (Boiss. ). փ. Julienne. * Երեկորնիկ քոչեան. - Է 2

117 Parlatoria brachycarpa (Boiss. ) Բարլադորիա կարճապտուղ. - Է 3

118 Anchonium Tournefortii (D. C. ) * Հեղձի դուռնֆորեան. - Ը 3. Է 2

119 Parnassia palustris (L). փ. Parnassie. * Պառնասիա ճախնային. Թ 3. Է 3

120 Anemone blanda (Schott et Ky. ) փ. Anémone. Հողմածաղիկ կամ Հարսնուկ քնքոյշ. - Է 2

121 Ranunculus cuneatus (Boiss. ) Խառածաղիկ յամրեղ, այսինքն անագանահաս. - Է 2

122 Papaver Persicum (Lindli). Մեկոն կամ Խաշխաշ պարսիկ. - Է 3

123 Aubrietia deltoidea (D. C. ) փ. Alysson. Աւբրեցիա. յազգէ վառվառուկ ծաղկանց. ընծայեալ Aubriet փռանկ նկար c ի. - Է 3

124 Thommasinia Kotschyi (Boiss. ) Թ y մասենի. յանուն Թովմայի հելուետիացի բուսախնդրի. - Է 3

125 Primula auriculata (Lam). փ. Oreille d'ours կամ Primevère auricule. * Կովացնծուկ ականջուտ, ըստ Ստեփ. Շէհրիմ. - Է 3

126 Acanthus villosus (Boiss. ) փ. Acanthe. Ականթ, կամ Կառն, թաւամազ. - Ը 3

127 Ferula pachyloba (Fzl. ) փ. Férule. Բոգ թանձրաբլիթ. - Է 3. Զ 2

128 Otites Aucheri (Boiss. ) * Ականջուկ աւգերեան, ըստ յունականին. բայց հայկականն ականջուկ ` ա՛յլ խոտ է. - Զ 3

129 Mumbya conglobata (Boiss. ) Մումբիա գնտակերպ. - Է 3

130 Alkanna brachyfolen (Boiss. ) Խարի ( արաբացի անուն ) փոքրատերեւ. նման Շէկխարի կամ Շիխարի որ է Anchusa, ընծայէ ներկ կարմիր. - Է 3

131 Carinthe maculata (W. ) փ. Mélinet. * Մեղուածաղիկ բծաւոր. յոյնն նշանակէ մոմածաղիկ. ախորժելի է մեղուաց. - Է 2

132 Marrubium velutinum (Lam. ) փ. Marrube. Մեղրածուծ կամ Խորտակ - ծոթրին թաւարծի. - Զ 3

133 Lamium nepet œ folium (Boiss. ) փ. Lamier. Եղինճմայր կատուախոտի տերեւով. - Է 3. Զ 3

134 Nepeta Cilicica (Boiss. ) փ. Chataire. Կատուախոտ կիլիկեան, տեսակ ինչ դաղձին. - Թ 3. Ը 3

135 Scutellaria orientalis (Boiss. ) փ. Toque. * Սկուտղի արեւելեան. ըստ ձեւոյն անուանեալ. - Է 3

136 Thymus rigidus (Schott et Ky. ) փ. Thym. Զամբուռ խիստ կամ սառնային. - Ը 3

137 Vincetonicum alpinum (Schott et Ky. ) փ. Toque. * Թիւնաթափ լեռնային. - Է 3

138 Asperula stricta (Boiss. ) փ. Aspérule. * Մարդամարօտ ? ըստ Ստեփ. Շէհր. լատին անունն նշանակէ խիստ 4 եւ ըստ նուազականին ` Խ r տուկ. ըստ զանազանութեան տեսակին ` կոչի եւ սեղմ. - Է 3

139 Phyteuma Kotschyi (Boiss. ) փ. Raiponce. Փիւթեւմա քոչեան. - Ը 3

140 Campanula Cymbalaria (Sibth). * Կանթեղնիճ ծնծղաձեւ. - Է 3

141 Scorzonera Cilicica (Boiss. ). * Սեւկեղեւի կիլիկեան. - Է 3

142 Centaurea cana (S. M. ) Տերեփուկ սպիտակ. - Է 3

143 Carlina oligocephala (Boiss. ) փ. Carline. Կարլինա փոքրագլուխ. յանուն Կարոլոսի ուրումն կայսեր, որոյ զօրք բժշկեալ ասին սովաւ. - Զ 3

144 Amphibolis c œ lestis (Schott et Ky. ) * Երկդիմակ երկնագոյն. - Ը 3

145 Hypericum Kotschyi (Boiss. ) Մկան - աղիք քոչեան. - Ը 3

146 Vicia Cilicica (Boiss. ) Վիկ կիլիկեան. - Ը 3

147 Sesleria nitida (Boiss. ) Սեսլերիա սպրկիկ. - Է 3

148 Stipa pennata (L. ) փ. Stipe, * Թելունի փետրաւոր - Ը 3

149 Tulipa pulchella (Fzl. ) փ. Tulipe. Կակաջ գեղանի. - Է 2

150 Colchicum Byzanthinum (Gan. ) փ. Colchique. Ձիւնծաղիկ բիւզանդեան. - Է 2. Դ 3

151 Allium Cassium (Boiss. ) Խստոր կասիական ( Կասիոսի լերին ). - Է 2

152 Phyteuma tauricola (J. Gay. ) Փիւթեւմա տաւրոսական. - Է 3

153 Rumex macranthus (Boiss. ) փ. Rumex. * Փքնի մեծածաղիկ. զի փքին նշանակէ լատին անունն. - Է 3

154 Lygia multicaulis (Schott et Ky. ) Լիւգիա բազմացօղուն. - Է 2

155 Valeriana alliar œ folia (Vahl) փ. Valériane. Մրուանտակ խստորատերեւ. կամ Աղբաղբուկ. - Է 2. Զ 2

156 Scabiosa calocephala (Boiss. ) * Քոսքսուկ գլխապանծ. - Է 3

157 Anthemis Kotschyana (Boiss. ) փ. Camomille. Երիցուկ կամ Խնձոր - խոտ, եւ այլ պէսպէս կոչմամբ ի հայումս. բայց Անթեմ անուամբ այլ ազգ բուսոյ ճանաչէ ոմն ի նախնեաց մերոց, գրելով. « Անթեմն բանջար է երեւելի, եւ բազմապատիկ ունի շուրջ զինքեամբ զտերեւոցն լուսանման բողբոջս ». - Է 3

158 Artemisa pontica (L. ) փ. Armoise. Նգածաղիկ պոնտացի. - Է 3

159 Senecio Cilicicus (Boiss. ) փ. Séneçon. * Գառնամանուկ ? կիլիկեան ( Ստ. Շէհր. ). - Է 3

160 Senecio megalophron (Fzl. ) * Գառնամանուկ պերճ. - Է 3

161 Cedrus Libani (Barret. ) փ. Cèdre. Մայր Լիբանանու. - Է 2. Է 3. Զ 1. Զ 2. Զ 3. Զ 4. Ե 3

162 Juniperus f œ tidissima (W. ) փ. Cenévrier. Գիհի չարահոտ. - Զ 2. Զ 3. Զ 4. Ե 4

163 Iuniperus excelsa (M. B. ) Գիհի բարձրատեսակ. - Զ 2. Զ 3. Զ 4

164 Abies Cilicica (Ant et Ky. ) փ. Sapin. Եղեւին կիլիկեան. - Գ 3. Դ 4. Դ 3. Զ 2. Զ 3. Ե 2. Ե 3

165 Astragalus Fenzelii (Boiss. ) Խազիրան ֆենցելեան. - Զ 3

166 Vincetoxicum Tmoleum (Boiss. ) * Թունաթափ տմոլեան. - Զ 3

167 Galium coronatum (Sibth. ) փ. Gaillet. Կտրածի խոտ պսակաւոր. - Զ 3

168 Gypsophila libanotica (Auch) փ. Gypsophile. * Գաճիտ լիբանանեան. - Է 3

169 Euphorbia Kotschyana (Fzl. ) փ. Euphorbe. Աբարբիոն քոչեան. Է 3

170 Pyrus salicifolia (M. B. ) փ. Poirier. Տանձենի ուռենատերեւ. Զ 3.

171 Helichrysum Anatolicum (Boiss. ). փ. Gnapale. Stechas կամ Stæchas citrin. * Արեւոսկի անատոլիկեայ. - Զ 3

172 Scrophularia Kotschyana (Benth. ) * Խոզելընդի քոչեան. - Զ 3

173 Campanula psylostachya (Boiss. ) Կանթեղնիճ մանրահասկ. - Ը 3. Զ 3

174 Achillea grata (Fzl. ) փ. Achillée. Հազարտերեւեան հաճելի. - Զ 3

175 Dorycnium anatolicum (Boiss. ) փ. Dorycnie. * Նիզակաշուփ անատոլեան. խոտ ` որով շփէին հինք զսայր նիզակաց առ ի թունաւորել. - Զ 3

176 Leucocyclus formosus (Boiss. ) * Շրջասպիտակ գեղանի. - Զ 3

177 Campanula trachyphylla (Schott et Ky. ) Կանթեղնիճ խստատերեւ . - Զ 3

178 Potentilla Kotschyana (Fzl. ) * Հզօրի քոչեան. - Զ 2. Զ 3. Զ 4

179 Achillea spinulifolia (Fzl). Հազարտերեւեան փշատերեւ կամ մամխիատերեւ. - Զ 2. Զ 3. Զ 4.

180 Rosa pulchella (Schott et Ky. ) Վարդ գեղանի. - Է 3

181 Rosa poterifolia (Schott et Ky. ) Վարդ սկահաձեւ. - Է 3

182 Orchis Comperiana (Stev. ) փ. Orchis. * Ձուածաղիկ կոմպերեան. - Զ 2. Զ 3

183 Centranthus elatus (Boiss. ) փ. Centranthe. * Խթուկ բարձր. յունականն նշանակէ խթան - ծաղիկ. - Զ 2. Զ 3

184 Origanum ciliatum (Boiss. ) փ. Origan. Զուիրակ թաւարծի. - Զ 2

185 Sideritis ambigua (Fzl. ) փ. Crapaudine. * Երկաթուկ երկդիմի. զի համարէր առ հինսն բուժիչ գոլ վիրաց յերկաթոյ. - Զ 2. Զ 3

186 Eryngium Kotschyi (Boiss. ). փ Panicaut Երինճնակ կամ Երնջատակ քոչեան. - Զ 3. Զ 4

187 Pyrethrum Cedrorum (Schott et Ky. ) փ. Chrysanthème. Իգաբողի տակ կամ Թաղանդաստ. Ակրկարհա կամ Մախարկարահա ըստ Արաբաց: Հին Բժշկարան մի մեկնէ. « Հին Տարղոնին տակըն ». այլ բժշկարան ` « Մուսուլցի Տարխուն » կոչէ. - Է 3. Զ 3

188 Primula acaulis (Jacy. ) փ. Primèvere. * Կովացնծուկ անցօղուն. - Զ 3

189 Ebenus Cilicica (Schott et Ky. ) փ. Ebèn. Plaqueminier. Եբենոս կիլիկեան. Զ. 3

190 Astragalus pallidus (Boiss. ). Խազիրան դեղնորակ կամ տմոյն. - Զ 2

191 Cyclamen Cilicicum (Boiss. ). փ. Cyclame. Թաղթ կիլիկեան. Է 2. Զ 3. Ե 3

192 Androsace maxima (L. ) * Առնասպար մեծագոյն. - Ե 4

193 Stochlina apiculata (Labill. ). Ստոկլինա ծայրացեալ. - Ե 4

194 Potentilla speciosa (W. ) * Հզօրի վայելչագեղ. - Ե 4

195 Gypsophila sph œ rocephala (Fzl. ) * Գաճի գնտագլուխ. - Ե 2

196 Convolvolus Scamonia (L. ) փ. Liseron. Պատատուկ սակամոնեան. - Զ 2

197 Heliotropium rotundifolium (Sieb. ) փ. Héliotrope. * Արեւաշուրջ բոլորագլուխ. - Ե 4

198 Stachys rupestris (Benth. ) փ. Epiaire. Եզնախոտ կամ Եզնախոռն ապառաժի. - Ե 3

199 Micromeria marifolia (Benth. ) փ. Sarriètte. * Մանրմասնի ճախնատերեւ ? - Ե 3

200 Salvia grandiflora (Etling. ) Եղեսպակ մեծածաղիկ. - Ե 3

201 Stachys Kurdica (Boiss. ). Եզնախոռն կորդուացի. - Ե 2

202 Quercus Ibicis (Ky. ) փ. Chêne. Կաղնի իբիկեան. - Ե 2

203 Colchicum candidum (Schott et Ky. ) փ. Colchique. Ձիւնծաղիկ պայծառ. - Ե 4

204 Quercus Ibicis (Ky. var. ) Կաղնի իբիկեան, այլազան. - Ե 2

205 Quercus Abietum (Kr. ) Կաղնի եղեւնեայ. - Զ 2. Ե 2.

206 Quercus Cedrorum (Ky. ) Կաղնի մայրեաց. - Զ 2. Ե 2

207 Quercus Libani (Oliv. ) Կաղնի Լիբանանու. - Ե 2. Ե 3. Ե 4. Գ 2. Գ 3

208 Umbilicus erectus (L. ) փ. Ombillic. * Պորտի ուղղաբերձ. Ե 4

209 Dianthus actinopetalus (Fzl. ) Շահոգրամ ճառագայթաձեւ. - Ե 4

210 Gundelia Tournefortii (L. ) Գունդելիա դուռնֆորեան. - Ե 3. Ե 4.

211 Senecio farfar œ folium (Boiss. ) փ. Séneçon. * Գառնամանուկ փառփառտերեւ [1]. - Ե 3. Ե 4

212 Acantholimon Pinardi (Boiss. ) Կոծոծ պինարտեան. - Ե 4

213 Astragalus Schottii (Boiss. ) Խազիրան շոթեան. - Ե 3

214 Astragalus panosus (Fzl. ) Խազիրան թաւ. - Ե 3

215 Օ riganum micranthum (Vogel. ) Զուիրակ մանրածաղիկ . - Ե 4

216 Traehelium serotinum (Boiss. ). փ. Trachélie. * Երկայնվզիկ անագանի. - Ե 3

217 Scilla autumnalis (L). փ. Scille. Մկնսոխ աշնայնի. - Ե 3

218 Sorbus Græca (Lod). փ. Sorbier. Սին հոռոմ. - Ե 2. Ե 3

219 Celsia Lepturus (Schott). փ. Celsie. Կելսիա նրբահասկ. յանուն Կելսիոսի արեւելագիտի. - Ե 2. Ե 3

220 Acer creticum (L. ) փ. Erable. Տխկի կրետացի. ըստ ձայնին եւ ըստ նմանութեան մարթի համարել եւ Յակրի. - Է 1. Ե 2

221 Selidago Virgaurea (L. ) փ. Solidage. * Ամրենի ոսկէստեղն. - Ե 2

222 Pinus Laricio (Poir. ) փ. Pin-Laricio. Ռետնի. - Ե 2. Ե 3. Դ 4

223 Ruscus angustifolius (Boiss. ) փ. Frangon. Կազմորենի նեղտերեւի. - Դ 4

224 Bupleurum K œ chelii (Fzl. ) փ. Buplèvre. * Եզնակողիկ քէօխէլեան. - Դ 4

224 Allium Cilicicum (Boiss. ). Խստոր կիլիկեան. - Դ 4

225 Chrysoptalmum sternutatorium (C. H. Schz). * Ոսկիակն փռնգիչ. - Դ 4

226 Seseli gummiferum (L. ) փ. Séséli. Անճիտան խիժաբեր. խէժն ըստ մեր Բժշկարանաց կոչի Օշախ, Հլթիս եւ Խասնի. - Դ 4

227 Convallaria Cilicica (Schott et Ky. ) փ. Muguet. Շուշան հովտաց կիլիկեան. - Դ 4

228 Populus Cilicica (Ky. ). փ. Peuplier. Կաղամախի կիլիկեան. - Զ 2. Է 3

229 Origanum hirtum (L. K). Զուիրակ թաւարծի կամ Իշածոթրին. - Ե 3

230 Pistacea Palæstina (Boiss. ) փ. Pistachier. Պիստակ պաղեստինացի. - Ե 3

231 Calamintha florida (Boiss. ) փ. Calament. Ասփուր ծաղկաւէտ. - Ե 2. Ե 3.

232 Phlomis armeniaca (W. ) փ. Phlomide. Փլոմիս հայկական. այսպէս առեալ նախնեաց մերոց ի յունականէն, որ թարգմանի բոց, զի զաղուամազ նորին վարէին ի լուցկի. - Զ 2. Զ 4.

233 Pinus Bruttia (Ten. ) Շոճի բրուտտեան. - Դ. 2. Դ 3. Գ 2. Գ 3. Գ 4.

234 Styrax officinalis (L. ) փ. Alibousier. Ստիւրակ կամ Շքլար դեղագործաց. - Դ 2. Դ 3. Գ 3

235 Quercus rigida (Willd. ) Կաղնի կարկամ. - Ե 3. Դ 2. Դ 3. Դ 4

235 Quercus syriaca (Ky. ) Կաղնի Ասորեաց. - Ե 3. Դ 2. Դ 3. Դ 4

235 Quercus tauricola (Ky. ) Կաղնի տաւրոսական. - Ե 3. Դ 2. Դ 3. Դ 4

235 Arceuthos drupacea (Ant et Ky. ) * Գիհափաղ. զի խիղբ արկանէ զգիհի ծառով. - Ե 3. Դ 2. Դ 3. Դ 4

236 Rhamnus petiolaris (Boiss. ) փ. Nerprun. Յակրի կամ Դժնիկ կոթաւոր. - Ե 3

237 Rhamnus oleoides (L. ) Յակրի իւղային. - Գ 4

238 Globularia trichosantha (C. A. Mey. ) փ. Globulaire. Գնդածաղիկ գիսաւոր. ըստ մեր նախնեաց գնտածաղիկն է տեսակ Բարձուենեկի. - Դ 4

238 Umbilicus Pestalozza (Boiss. ) * Պորտի բեսդալոցցեան. - Դ 4

239 Salvia Benthamiana (Boiss. ) Եղեսպակ պենթամեան. - Դ 4

240 Salvia Aucheri (Benth. ) Եղեսպակ Աւգերեան. - Դ 3. Դ 4

241 Heracleum platytanium (Boiss. ) փ. Berce. * Հերակլիոն լայնաշերտ. - Դ 2. Դ 3. Դ 4

242 Pelargonium Endiclerianum (Fzl. ) * Արագլակտուց ենտլիկերանեան . - Ե 3. Դ 3. Դ 4

243 Saponaria Kotschyi (Boiss. ) փ. Saponaire. Օշնան քոչեան. - Դ 2. Դ 3

244 Ostrya carpinifolia (Scop. ) * Թեփկի կախմխատերեւ. - Դ 3. Դ 4

244 Phytolaca pruinosa (Fzl. ) փ. Phytolaque. * Լայքունի եղեմնուտ ( կամ սալորուտ ?). - Ե 3. Դ 4

245 Tanacetum argenteum (W. ) փ. Tanaisie. * Մեղուամուշկ ( ըստ Շէհրիման. ) արծաթագոյն. - Զ 3. Ե 4. Ը 2

246 Vincetoxicum stellyflorium (Boiss. ) փ. Toque. * Թունաթափ աստեղատերեւ. - Գ 4

247 Michauxia campanuloides (L ՚ Erit. ) * Միշոյեան զանգակաձեւ. ընծայեալ Միշոյ պատմագրի. - Դ 3

247 Michauxia columnaris (Boiss. ) Միշոյեան սիւնաձեւ. - Դ 3

248 Colutea persica (Boiss. ) փ. Baguenaudier. * Կտրկի պարսկային. յոյն անունն նշանակէ ծառ կտրեալ, զի համարեալ էր թէ ընդ կտրելն եւ ցամաքէր ծառս այս. - Ե 4

249 Achillea micrantha (M. B. ) փ. Achillée. Հազարտերեւեան մանրածաղիկ. - Դ 4

250 Cornus mascula (L. ) փ. Cernouiller mâle. Զողալենի որձ, ըստ կարծեաց հին բուսաբանից. - Դ 3

251 Vincetoxicum canescens (Decais). * Թունաթափ սպիտակակիզն. - Դ 3

252 Githago brachyloba (Fzl. ) փ. Nielle do champ. Վայրի Սոնիճ կամ Արջնդեղ, կարճպատեան. - Դ 3

253 Cleome ornithopodoides (M. B. ) փ. Cléomé. Կլէոմէ թռչնաճիւ. յոյն անունն նշանակէ փակել, ըստ ձեւոյ բաժակի ծաղկին. - Դ 3

254 Farsetia clypeata (D. C) Ֆարսետիա վահանաւոր. - Դ 3

255 Odontharrena paniculata (Fzl. ) * Ատամնառէչ հասկաձեւ. - Դ 3

256 Ajuga glabra (Presl. ) փ. Bugle. * Ծնուկ լերկ. - Գ 4

257 Ajuga tridactylides (L. ) * Ծնուկ եռամատնի. - Գ 4

258 Scutellaria salviæfolia (Benth. ) * Սկուտղի եղեսպակատերեւ. - Դ 3

259 Campanula Kotschyi (D. C. ) Կանթեղնիճ քոչեան. - Ե 3. Դ 3

260 Sideritis perfoliata (L. ) փ. Crapaudine. * Երկաթբուժակ հակատերեւ. - Դ 3

261 Achillea cilicica (J. Gay. ) Հազարտերեւեան կիլիկեցի. - Դ 4

262 Crategus orientalis (L. ) փ. Alisier. * Ուժատու արեւելեան. զյոյն անունն ստուգաբանեն ոմանք ` ոյժ ունիմ, այլք ` ոյժ տուող այծից. ըստ ոմանց կոչի եւ Satirion. զայս անուն Ստեփ. Շէհրիմ. Հպերկի - տակ կոչէ. բայց Crategus թուփ է եւ ծառ իսկ. - Դ 4

263 Quercus Vallonea (Ky. ) Կաղնի վալլոնեան. - Գ 2. Գ 3

264 Phlomis Samia (L. ) փ. Phlomide. Փլոմիս սամիացի. - Բ 4. Դ 3. Գ 4. Բ 2. Բ 3

265 Anthistiria brachyacantha (Boiss. ) * Փնջուկ կարճածաղիկ. յոյնն նշանակէ ծաղկափունջ. - Գ 3

266 Podocytisus Caramanicus (Boiss. ) փ. Cytise. Հաւամրգի գարամանեան. - Գ 3

267 Fontanesia phylliroides (Labill. ) փ. Fontanésie. Ֆոնտանեսիա տերեւուտ ? ընծայեալ Ֆոնդան, Fontanes, բանասիրի. - Գ 3

268 Gonocytisus angulatus (Spach. ) փ. Cytise. Հաւամրգի ծնգոտ անկիւնաւոր. - Գ 3. Գ 4

269 Erianthis Ravenna (P. B. ) * Գարնանծաղիկ հռաւենեան. - Գ 3. Գ 4

270 Erica verticillata (L. ) փ. Bcuyère. Խալանջ ողնաւոր. - Գ 3

271 Arbutus Andrachne (L. ) փ. Arbousier. Մաթուզենի անդրակնեան. - Գ 4. Բ 2. Բ 3. Բ 4

272 Platanus orientalis (L. ) փ. Platane. Սօսի արեւելեան. - Գ 4. Բ 3. Բ 4

273 Fraxynus oxyphylla (M. B. ) փ. Frêne. Հացի սրատերեւ. - Գ 4

274 Paliurus australis (L. ) փ. Paliure. * Ցանկապատուկ հարաւային. յոյնն նշանակէ ի վայր կոյս շրջել զփուշս ` ի պէտս պատնիշի. - Գ 3. Գ 4

275 Quercus Cerris (L. var. ) Կաղնի բալուտ. - Գ 3

276 Astragalus Prusianus (Boiss. ) Խազիրան պրուսեան. - Ե 3. Դ 3

277 Taxus baccata (L. ) փ. If. Գեղձի հատեւոր. - Բ 2. Բ 3. Բ 4

277 Astropa Belladonna (L. ) Շնախաղող. - Բ 2. Բ 3. Բ 4

277 Laurus nobilis (L. ) Laurier. Սարդենի հասարակ կամ ապոլոնեան. - Բ 2. Բ 3. Բ 4

277 Vitis vinifera (L. ) փ. Vigne. Որթ գինեբեր. - Բ 2. Բ 3. Բ 4

278 Pinus Carica (Don. ) Թեղօշ. - Բ 2. Բ 3

279 Myrtus communis (L. ) փ. Myrte. Մրտենի հասարակ. - Բ 2. Բ 3. Բ 4

280 Nerium Oleander (L. ) փ. Oléandre. * Դափնեվարդ կամ Ոլէանդր. - Բ 4. Ա 2. Ա 3. Ա 4

281 Scilla Pseudomaritima (Ky. ) փ. Scille. Մկնսոխ դեր - ծովային. - Բ 3. Բ 4. Ա 4

282 Marsdensia erecta (R. B. ) * Մարստենի կանգուն. յանուն Մարստեն բուսաբանի անգղիացւոյ. - Բ 3. Բ 4

283 Quercus Fenzelii (Ky. ) Կաղնի Ֆենզլեան. - Գ 3. Բ 2. Բ 4

283 Quercus Calliprinos (Webb. ) Կաղնի կատարագեղ. - Գ 3. Բ 2. Բ 4

284 Arundo Donax (L. ) փ. Roseau à quenouille. Եղեգն շարժուն. - Ա 4

284 Typha angustifolia (L. ) փ. Massette. Ճիլ նեղտերեւ. ջրային եղեգն. - Ա 4

285 Lagonychium Stephanianum (M. B. ) Նապաստակի - ականջ ստեփանեան. յանուն Ռուս բուսաբանի միոյ. - Ա 3. Ա 4

286 Gossypium herbaceum (L. cult. ) փ. Cotonnier . Բամբակ խոտեղէն. - Ա 3. Ա 4

287 Alnus Orientalis (Decaisn) փ. Aulne. Լաստենի արեւելեան կամ Բարտի. - Ա 1

288 Zizyphus Spina-Christi (L. ) փ. Jujubier. Յունապի փշուտ. - Ա 1. Ա 2

289 Centaurea eareola (Boiss. ) փ. Centaurée. Տերեփուկ. - Ա 2

290 Crategus pyracantha (L. ) փ. Alisier կամ Allouchier. * Ուժատու հրափուշ. - Ա 2. Ա 3. Ա 4

291 Muscari Cilicicum (Ky. ) Muscari. * Մշկունի կիլիկեան. զի հոտ մշկոյ ունի. - Ա 4

292 Ischarum eximium (Schott et Ky. ) Իսկար ? ազնիւ. - Ա 4

293 Arum spectabile (Schott. ) փ. Arum. Նուիճ երեւելի. - Ա 3. Ա 4

294 Erucaria Aleppica (Boiss. ) Ճարճրուկ բերիացի. զի նման է ճարճրի կամ ասորեկի. - Ա 3

295 Tamarix Smyrnensis (Bunge). փ. Tamaris. Մոշա զմիւռնեան. - Ա 3

296 Teucrium creticum (L. ) փ. Germandré. Լերդախոտ կամ Զարօշ. - Ա 3. Ա 4

297 Ulmus campestris (L. ) փ. Orme. Կնձնի դաշտաց. Ա 2. Ա 3

298 Celtis Tournefortii (L. ) փ. Micocoulier. Լդդենի դուռնըֆորեան. Ա 3. Ա 4

299 Fraxinus Syriaca (Boiss. ) փ. Frêne. Հացի Ասորեաց. - Ա 2. Ա 3. Ա 4

300 Ficus carica (L. ) փ. Figuier sauvage. Թզենի վայրի. - Ա 2

Բ. Ցանկ Բուսոց, ըստ անուանց

 

Abies cilicica

164

Acantholimon androsaceum

42

Pinardi

212

venustum

58

Acanthus villosus

126

Acer creticum

220

Achillea cilicica

261

grata

174

micrantha

249

spinulifolia

179

Ajuga Chia

3

glabra

256

tridactylides

257

Alkanna brachyfolen

130

Allium Cassium

151

cilicicum

224

frigidum

44

Alopecurus angustifolius

65

Alsine juniperina

76

Alyssum argyrophyllum

1

Amphibolis cœlestis

144

Anchonium Tournefortii

118

Androsace armena

34

olympica

36

maxima

192

Anemone blanda

120

Anthemis Kotschyana

157

Anthistiria brachyacantha

265

Arabis albida

32

androsacea

86

Arbutus Andrachne

271

Arceuthas drupacea

235

Alnus orientalis

287

Arenaria Kotschyana

77

Artemisa pontica

158

Arum spectabile

293

Arundo Donax

284

Asperula stricta

138

Asphodeline taurica

43

Astragalus amænus

25

chionophilus

26

chrysochlorus

101

dioriticus

71

echiodes

104

criophyllus

16

Fenzelii

165

melanocephalus

22

pallidus

190

panosus

214

pelliger

4

Prusianus

276

Schottii

213

Atropa Belladonna

277

Aubrietia deltoidea

123

Bromus scleerophyllus

62

Bunium cilicicum

87

Bupleurum Kœchelii

224

Calamintha florida

231

Campanula cymbalaria

140

involucrata

98

Kotschyi

259

psylostachya

 

trachyphylla

177

Carduus lanuginosus

53

Carlina oligocephala

143

Carpoceras cilicicum

112

Cedrus Libani

161

Celsia lepturus

219

Celtis Tournefortii

298

Centaurea cana

142

carneola

289

chrysolopha

54

Centranthus elatus

183

Cerastium gnaphalodes

18

trigynum

12

Cerinthe maculata

131

Chrysophtalmum sternutatorium

225

Cicer pimpinillsæfolium

103

Cirsium lappaceum

53

Cirsium rhizocephalum

52

Cleome ornithopoidoides

253

Colchicum byzantinum

150

candidum

203

Colutea persica

248

Convallaria cilicica

227

Convolvolus Scamonea

196

Cornus mascula

250

Cotoneaster numularia

106

Crategus orientalis

262

pyracantha

290

Crepis pinnatifida

48

Crocus cilicicus

60

Kotschyanus

60

Cryptoceras pulchellum

85

Cyclamen cilicicum

191

Daphne collina

102

Dianthus actinopetalus

209

anatolicus

110

brevicaulis

30

Dorycnium anatolicum

175

Draba acaulis

8

heterocoma

111

Ebenus cilicica

189

Eranthis cilicica

67

Erianthus Ravenna

269

Erica verticillata

270

Erigeron cilicicum

41

Erucaria Aleppica

294

Ervum Aucheri

70

Eryngium Kotschyi

186

Erysimum Kotschyi

20

rupicola

21

thyrsoideum

80

Eunomia oppositifolia

13

rubescens

2

Euphorbia densa

9

Kotschyana

169

Farsetia clypeata

254

Ferula pachyloba

127

Ficus carica

300

Fontanesia phylliroides

267

Fraxynus oxyphylla

273

Syriaca

299

Fritillaria aurea

64

Gagea tauricola

61

Galium coronatum

167

olympicum

97

orientale

97

Gentiana ciliata

96

Githago brachyloba

252

Globularia trichosantha

238

Gnaphalium leucopilinum

55

Gonocytisus angulatus

268

Gossypium herbaceum

286

Gundelia Tournefortii

210

Gypsphila curvifolia

78

libanotica

168

sphærocephala

195

Hedysarum erythroleucum

24

Heldreichia Kotschyi

5

Helichrysum anatolicum

171

Helitropium rotundifolium

197

Heracleum Pastinaca

35

platytænium

241

Hermodactylus crociflorus

45

Hesperis Kotschyi

116

Hieracium pannosum

100

Hypericum crenulatum

7

Kotschyi

145

repens

74

venustum

108

Iberis jucunda

114

Intybella glareosa

47

Inula acaulis

40

Iohrenia alpina

33

Isatis Candolleana

81

suffrutescens

81

Ischarum eximium

292

Iuniperus excelsa

163

f œ tidissima

162

Iurinea depressa

51

Lactuga glareosa

10

Lagonychium Stephanianum

285

Lamium eriocephalum

11

nepetæfolium

133

Laurus nobilis

277

Leontodon axylepis

50

Leptophragma eunomioides

79

Leucocyctus formosus

176

Linum empetrifolium

72

Lygia multicaulis

154

Marrubium velutinum

132

Marsdensia erecta

282

Mentha Kotschyana

95

Michauxia campanuloides

247

columnaris

247

Micromeria marifolia

199

Mumbya conglobata

129

Muscari cilicicum

291

Myrtus communis

279

Nerium Oleander

280

Nepeta cilicica

134

Odontharrena paniculata

255

Omphalodes Luciliae

37

Onobrychis tragacantha

46

Onosma versicolor

92

Orchis Comperiana

182

Origanum ciliatum

184

hirtum

229

micranthum

215

Ornithogalum Kotschyanum

68

Ostrya carpinifolia

244

Otites Aucheri

128

Paliurus australis

274

Papaver Persicum

122

polychætum

84

Paracargum myosotioides

91

Parlatoria brachycarpa

117

Parnassia palustris

119

Pedicularis caucasica

36

jucunda

89

Pelargonium Endlicherianum

242

Phyteuma Kotschyi

139

tauricola

152

virgatum

99

Phlomis armeniaca

232

samia

264

Phytolaca pruinosa

244

Pinguicula vulgaris

88

Pinus Bruttia

233

carica

278

Laricio

222

Pistacea Palæstina

230

Platanus orientalis

272

Poa psichrophila

63

Podocytisus caramanicus

266

Podospermum canum

49

Polygala pruinosa

73

Polygonum bistortoides

59

Populus cilicica

228

Potentilla Fenzelii

105

Kotschyana

178

pulvinaris

14

speciosa

194

Primula acaulis

188

auriculata

125

Pterocephalus Pinardi

56

Ptilotrichum cyclocarpum

80

Pyrethrum cedrorum

187

Pyrus salicifolia

170

Quercus abietum

205

calliprinos

283

cedrorum

206

cerris

275

Fenzelii

283

Ibicis

202

Ibicis var.

204

Libani

207

rigida

235

syriaca

235

tauricola

235

vallonea

263

Ranunculus cuneatus

121

demissus

83

Rhamnus cornifolia

107

oleoides

237

petiolaris

236

Rosa poterifolia

180

pulchella

180

Rumex macranthus

153

Ruscus angustifolius

223

Salvia Aucheri

240

Benthamiana

239

grandiflora

200

tauricola

94

Saponaria Kotschyi

243

pulvinaris

17

Saxifraga Kotschyi

28

Scabiosa calocephala

156

Webbiana

57

Scilla autumnalis

217

pseudomaritima

281

cilicica

141

Scorzonera cineria

39

rigida

23

Sorophularia Kotschyana

172

  libanotica

38

Scutellaria orientalis

135

salviæfolia

258

Sedum sempervivum

115

Senecio cilicicus

159

farfaræfolius

211

megalophron

160

Seseli gummiferum

226

Sesleria nitida

147

tauricola

66

Sideritis ambigua

185

perfoliata

260

Silene dianthifolia

31

Silene odontopetala

19

olympica

29

pharmacafolia

109

stentoria

75

supina

27

Solidago virgaurea

221

Sorbus græca

218

Stachys kurdica

201

rupestris

198

Stæhlina apiculata

193

Stipa pennata

148

Styrax officinalis

234

Tamarix Smyrnensis

295

Tanacetum argenteum

245

Taxus baccata

277

Teucrium creticum

296

Thlaspi violascens

113

Thommasinia Kotschyi

124

Thymus hirsutus

93

rigidus

136

Trachelium serotinum

216

Tulipa pulchella

149

Typha angustifolia

284

Ulmus campestris

29 7

Umbilicus aizoon

82

erectus

208

Pestalozza

238

Valeriana alliaræfolia

155

Veronica Kotschyana

6

dichrus

90

orientalis

90

Vicia cilicica

146

hypoleuca

69

Vincetoxicum alpinum

137

canescens

251

stelliflorum

246

tmoleum

166

Viola crassifolia

15

Vitis vinifera

277

Zizyphus Spina Christi

288

 

Գ. Ցանկ Բուսոց, ըստ հայ անուանց

Աբարբիոն, Euphorbia. Euphorbe

* Ալկանա, Alcana

Ականթ, Acanthe

Ականջուկ տ. Ճաղճղուկ

Ակրկարհա, Pyrethrum. Pyrèthre

Աղբաղբուկ տ. Մրուանտակ

Անանուխ, Mentha. Menthe

Անճիտան, Seseli

Ասորեկ տ. Ճարճիր

Ասփուր, Calamintha. Calament

* Արեգնիճ, Erysimum. Velar

Արջնդեղ, Nigella. Nigelle

* Աւազենի, Arenaia

Բամբակի, Gossipium. Cotonnier

Բարձուենեկ, Abrotonum. Aurone

Բեւեկնի, Terebinthus. Terebinthe

* Բզնածարիր, Hieracium. Epervière

Բզրուկ, Alsine

Բոգ, Ferula. Férule

Գազար, Pastinaca. Panais

Գառնադմակիկ, Sedum

* Գառնամանուկ, Senecio

Գեղձի, Smilax aspra

Գի կամ Գիհի, Juniperus. Genévrier

* Գնտագլուխ, Cephalaria

Գնտածաղիկ, Globuraria. Globulaire

Գոճամօրու տ. Քօշմօրուք

Դափնեվարդ, Oleander Nérium. Oléandre

Դափնի, Daphne

Եբենոս, Ebenus

Եզնագի, Verbascum. Molène

Եզնալեզու, Anchusa. Buglosse

Եզնախոռն կամ Եզնախոտ. Stachys. Epiaire

Եղեգն, Arundo Donax. Roseau à quenouille

Եղեսպակ, Salvia

Եղեւին, Abies. Sapin

Եղինճմայր, Lamium. Lanière

Եղջիւրենի, Ceratonia Siliqua. Carrubier

Երկրմայր, Bunium

Երնջան, Eryngium. Panicaut

-- Հոռոմ, Gentiana. Gentiane

Զամբուռ, Thymus. Thym

Զողալենի, Cornus. Cornouiller

Զոպա, Hyssopus. Hysope

Զուիրակ, Origanum. Origan

Թագաւորապսակ, Fritillaria. Fritillaire կամ Couronne imperiale

Թաղթ, Cyclamen. Cyclame

Թեղի տ. Կնձնի

Թեղօշ, Pinus Carica

Թզենի վայրի, Ficus Carica. Figuier sauvage

Իգաբողիտակ տ. Ակրկարհա

Իշառուոյտ, Onobrychus. Sainfoin cultivé

Իշաքեղ, Alyssum. Alysson

Լաստենի, Alnus. Aulne

Լդդենի, Celtis. Micocoulier

Լերդախոտ, Teucrium. Germandrée.

Լուադեղ, Conyza

Լօշտակ, Bryonia alba

Խազիրան, Astragalus. Astragale

Խալանջ, Erica. Bruyère

Խառածաղիկ, Ranunculus. Renonculé

Խարի, Alkanna

Խռնդատ տ. Եզնագի

Խրտցակ, Bromus. Brome

Ծոթրին տ. Զուիրակ

Կազմորենի, Ruscus. Fragon

Կաթնխոտ, Polygala

Կակաջ, Tulipa. Tulipe

Կաղամախի, Populus. Peuplier

* Կանթեղնիճ, Campanula. Campanule

Կատուախոտ, Nepeta. Chataire

Կղմուխ, Inula. Inule

Կնձնի, Ulmus. Orme

Կնջիթ, Sesamum. Sésame

Կոծոծ, Acantholimon

Կոկոռ, Nymphea Nelumbo

Կոկոռճիկ, Chamæmelum. Camomille

* Կովացնծուկ, Primula. Primevère

Կոտիմն, Draba. Drave

Կոտմնտուկ, Iberis. Ibéride

Կորնգան, Cerastium. Céraste

--- Քաղցր, Hedysarum. Sainfoin

Կտաւատ, Linum. Lin

Կտրածի խոտ, Galium. Gaillet

Հազար, Lactuca. Laitue

Հազարտերեւեան, Achillea. Achillée

Հաճարի, Fagus. Hêtre

Հացի, Fraxinus. Frène

Հացհամեմ, Trigonella. Trigonelle

Հաւամրգի, Podocytisus. Cytise

Հերձի, Lentiscus. Lentisque

Հիրիկ, Iris

Հողմածաղիկ, Anemone

Ձարխոտ, Adiantum. Capillaire

Ձիւնծաղիկ, Colchicum. Colchique

Ձիւնծաղկի տակ, Hermodactylis

Ճաղճղուկ, Gnaphalium. Gnaphale

Ճանդի, Scandix

Ճարճիր, Eruca. Roquette

Ճարճրուկ, Erucaria

Ճիլ, Typha. Massette

Ճլելեկ, Silene. Silénée

Մաթուզենի, Arbutus. Arbousier

Մախրի, Picea

Մահեկ, Taxus. If

Մայր, Cedrus. Cèdre

Մանուշակ, Viola. Violette

Մատիտեղն, Հովուի բիր, Polygonum. Renouée

Մատուտակ, Glycyrrhiza. Réglisse

Մեկոն, Papaver. Pavot

Մեղուամուշկ, Tanacetum. Tanaisie

Մեղրածուծ, Marrubium. Marrube

Մկանաղիք, Hypericum. Millepertuis

Մկնականջ, Myosotis

Մկնսոխ, Scilla. Scille

Մոշա, Tamarix. Tamaris

Մրուանտակ, Valeriana. Valeriane

Մրտենի, Myrtus. Myrte

Յակրի, Rhamnus catharchicus. Nerprun

Յունապի, Zizyphus. Jujubier

Նապաստակի ականջ, Lagonychium

Նգածաղիկ, Artemisia. Armoise

Նուիճ, Arum

Շահթառակ, Corydalis

Շահոգրամ, Dianthus

Շնախաղող, Atropa. Belladone

Շնախստոր, Ornithogalum. Ornithogale

Շոճի, Pinus. Pin

Շուշան հովտաց, Convallaria. Muguet

Շրէշ, Asphodelus. Asphodèle

Շքլար ( Ստիւրակ ), Styrax. Alibousier

Ոլոռն, Pisum. Pois

  --- Վայրի, Ervium. Vesce

* Ոջլադեղ, Pedicularis. Pedicularie

Ոքոզ, Carduus. Chardon

Պառւու ձար, Erigeron. Vergerelle

Պատատուկ, Convolvolus. Liseron

Պիստակ, Pistacea. Pistachier

Պոլտիկ, Tomate. Pomme d'amour

Ջղախոտ, Plantago

Ռետնի, Pinus Laricio

Սարդենի, Laurus. Laurier

* Սերկեւլիճ, Cotoneaster

Սէզ, Poa

Սին, Sorbus. Sorbier

Սոճի տ. Շոճի

Սոնիճ տ. Արջնդեղ

--- Վայրի, Githago

Սոնոպրի, Pinus sativa

Ստիւրակ տ. Շքլար

Սօսի, Platanus. Platane

Վառվռուկ տ. Իշաքեղ

* Վերոնիկ, Veronica

Վիգն կամ Վիկ, Vicia

Տերեփուկ, Centaurca

--- Մեծ. տ. Երնջան ( Հոռոմ )

Տխկի, Acer. Erable

Տորոն, Rubia

Փլոմիս, Phlomus. Phlomide

* Քարկոտրուկ, Saxifraga. Saxifrage

* Քոսքսուկ, Scabiosa. Scabieuse

Քրքում, Crocus. Safran

Քօշմօրուք, Գոճամօրու, Cistus. Ciste

Օձադեղ կամ Օձի խստոր տ. Երնջան ( Հոռոմ )

Օշնան, Saponarium. Saponarie

 

 

 

[1] Փառփառ ՝ իմա՛ ըստ Լատինաց Farfara, որ է տեսակ * Հազդեղ (Tussilago) խոտոյ, ըստ հայումս նշանակէ զ Փրփրիմ կամ զ Անմեռուկ ։