Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

41. Անաշա. Անդաւշծի բերդ

Պարք բարձր բարձր լերանց Գահուն Կիլիկիոյ ` անջրպետեն ընդ գետահովիտ Կիւդնոսի ի հարաւ, եւ ընդ ձորահովիտս արեւմտեան առաջից Սարոսի ի հիւսիս կոյս. միջոցն որ ի հիւսիսոյ պարուն մինչեւ ի սահմանակցութիւն նահանգաց Իկոնիոնի եւ Մարաշայ, բաւիղ իմն է բարձանց եւ փորոց, ընդ որ բնութիւն ` լեռնահոսան վտակօքն, եւ մարդիկ ` առ գիւտ բովուց ծածկելոց ի նոսին եւ յայլ պէտս ` բացեալ են հունս անցից դժուարագնացս, եւ հանգոյնս դեռ եւս տեղագրելոցս ի հարաւակողմանն ` շուրջ զպահակաւն Կիլիկիոյ: Երկիրն նուազեալ ի բուսաբերութենէ քան զայս կողմն ` առաւելու ճոխութեամբ  հրահալելի նիւթոց, զորոց եւ ի բնագրութեանս եղեն բանք: Եթէ անդստին յաւուրց Հռովմայեցւոց ինքնակալութեան ` գոյր անցուդարձ ի լեռնաստանս յայս ցուցանեն  քաղաքք կամ աւանք ոմանք ` նշանակեալք ի հին գրչաց իբրեւ հանգոյցք եւ իջեվանք արահետ պողոտայի, որ ի Կեսարիոյ կամ յԻկոնիոնէ տանէր ի Տարսոն, եւ յիշեսցին ըստ կարգի տեղագրութեանս, զոր սկսանիմք արդ ի սահմանաց անտի ` ուր դադարեցուցաքս ` ի հովտին Կիւդնոսի, այն է ի հիւսիսոյ կողման Դրանցն Կիլիկիոյ. զի եւ անտուստ սակաւուք ի վերոյ Թէքիրայ եւ ամրութեանց հաստատելոց յԻպրահիմ փաշայէ, անջրպետին հովիտք երկոցուն գետոց մեծաց, Կիւդնոսի եւ Սարոսի. յետնոյս պատկանի վերին մասն կածանին ` որ ընդ մէջ Կուկլկայ եւ Պոդանդեայ. եւ վտակ մի փոքրիկ նովին ուղղութեամբ անցիցն իջանէ ընդ հիւսիս ` ի գետն յետին տեղւոյդ, ընդ մէջ Անաշայ երկայնաձիգ լերին յաջմէն ` որ է յարեւելից, եւ Արմաճըկ լերին [1] յահեկէ ` յարեւմտից. որոց ընդ մէջ ստորոտիցն են անցքն նրբուղի. է եւ նեղուց մի Պէլէմէտիկ պօղազի կոչեցեալ կամ Պէլամալիկ, յանուն մեծի լերին որ կարծեցաւ խորագուբ շիջեալ հրաբուղխ [2], ի միջոցի ( հիւսիսային սպառուածի ) Անաշայ եւ բարձու Ագ-տաղ ( Սպիտակ ) լերին, յորում ճարակին քօշք եւ ընձառիւծք:

Զեզերբ վտակիս ի հիւսիսոյ Թէքիրայ ` ընդ մէջ կապանին եւ Անաշայ լերին ` են արօտավայրք Պիզիճիկ կոչեցեալ, եւ ջրաղաց մի առ նովիմբ: Ի կրաքարուտ լերինս կապանին եւ ի խառնաձոյլ խոռոչի ձորոյն, որպէս եւ առ պահակաւն Կիլիկիոյ, գտանին քարացեալ ժժմակք պարուրաձեւք եւ սանդրաձեւք [3], եւ խեցեմորթք նմանատեսակք գտելոցն ի լումայական  գետինս Հնդկաց աշխարհի:   Ժամաւ  հեռի ի Պոդանդեայ ի գագաթան սեպացեալ լերինն Անաշայ ` կանգնեալ  կայ բերդ համանուն Անաշա-գալէսի ի 4000 ՛ բարձու, որ է 1750 ՛ բարձր յերեսաց գետոյն, հանդէպ Ագտաղ լերին ( յարեւմտից ), տաշածոյ սեաւ վիմօք, հանգոյն բերդին Կուկլակայ, յոր հանէ քարակտուր ուղի ի միջի շոճեաց, եւ երկու դրունք մուծանեն, մին ի ստորոտ գահաւանդին: Յանջատ քարաժեռի ուրեմն կարկառելոյ ի վերոյ քան զգահս ` յոր բերդն կառուցեալ է, երեւին խուռն խաչքանդակք մանունք, զոր եւրոպացի ուղեւորք համարին Խաչակրաց յիշատակս, որք եւ զամենայն այսպիսիս՝ նոցա ընծայեն, որպէս Թուրքք ` զամենայնն  Ճենովացւոց: Ընդարձակ է բերդն, երկայնանիստ ըստ դրից գագաթան լերինն, պարիսպքն  տակաւին կանգուն, բայց յարեւելից եւ ի հարաւոյ կողմանցն, որք անմատոյցք ի բնէ՝ չունէին պէտս ձեռագործ ամրութեան. ըստ ձեւոյ աշտարակաւոր պատուարացն ` Բիւզանդացւոց ժամանակի գործս համարի Լանկլուա. չորք հզօր աշտարակքն կամ բրգունք, երկաթեղէն դրունքն, հանդերձ վեց մարտկոցօք, ամբարանոցօք, եւ քարափոր կորիք ջուրց, շէն էին եւ յառաջին քառորդի դարուս. ագուգայ մի հանէր ի մէջ բերդին, միւս եւս ածէր մինչեւ ի պարտէզն, երկոցուն եւս ի լերանց հարաւակողմանն բերելով զջուրն: Առ ստորոտով  բերդին յարեւմտից հիւսիսոյ ` սակաւուք  հեռի կայր գեօղն Անաշա ` ի դիտակ բարձրատափի ի միջի պարտիզաց, բնակեալ ի Թուրքաց եւ ի Հայոց, առ աւերակօք վաղեմի շինի եւ եկեղեցւոյ մեծի, զոր ասէին դշխոյի միոյ կամ դստեր թագաւորի շինեալ ի դարձին յուխտէ Երուսաղեմի: Աղբիւր մի է առ աւերակօքն ցրտաջուր ամարանի [4]:   Աներկբայապէս մի ի նշանաւոր բերդորայից Հայոց եղեալ թուի սա, այլ ոչ յիշի ի գիրս այսպիսի անուն. իսկ մերձաւորն ձայնիւ Անդաւշծի բերդ ըստ դասակարգի անուանց այլոց բերդորէից ` գուշակի ի ծովեզերս Կիլիկիոյ լինել. բայց եթէ ա՛յլ ինչ անուն կրէր առ մերայովքս, ոչ կարեմ գուշակել, մինչեւ թէ ոչ մանր քննեսցի տեղին, գուցէ արձան ինչ ցարդ պահիցէ զանունն:

 

 

Զայլոց ամենայն առ ի նախնեաց յիշելոց բերդորայից հաւաստեաւ կամ կարծեօք կամ ըստ պատեհի՝ նշանակեալ եմ զանուանս յընթացս տեղագրութեանս. զսակաւս ոմանս ոչ կարացեալ եւ ոչ միով իւիք նշանակաւ պատշաճել ուրեք. որպիսի է եւ անուանեալն Միքայէլ-կլայ, որոյ տէր յիշի ի ժողովս Սսոյ եւ Ատանայ, յամս 1307-16, Ռեմունդ Սենեսջալ Հայոց. որոյ եւ օր վախճանին նշանակի յարքունի Յայսմաւուրս, յ ’17 յանուարի. եւ էր սա որդի Հեթմոյ, որդւոյ Մարեմայ ` քեռ Ա Հեթմոյ թագաւորի, եւ Յովհաննու Իպլինայ կոմսին Յոպպէի:

 

 

[1]             Այս ըստ Պերալայ տեղացուցին. Լանկլուա կոչէ Ալլահ թէփէսի ։

[2]             Ըստ Տէվիսայ, 215 ։

[3]             Տեսակքն կոչեցեալք Echinalampas եւ Montivaultia.

[4]             Ի 10 սեպտեմբեր 1853, ջերմութիւն օդոց էր 22° Ռէօմ., իսկ ջրոյն 3 1 / 2 °. միւս եւս աղբիւր է առ մզկթին՝ ցրտագոյն եւս, 2 1 / 2 ° ։