Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

47. Ձորափոր Էօճէմիշի. Պաճ - մատէն. Պօղազ - տէրպէնտ

Սուղ ինչ ի ստորեւ խառնրդոց փոքու վտակին ` առ որով Ճէլալար եւ Պուրճ, խառնուրդք լինին վերոյիշեալ Էօճէմիշի ընդ Գօրգունի. եւ անդէն սկսանի անձուկ ուղին ` զոր ասացաք ձգիլ գնալ ընդ Հս. Ել. ի կողմն Կեսարիոյ, յարեւմտից կամ յաջմէ գետոյն. առ որով՝ նախ ջրաղաց մի հանդիպի, մղոնաւ բացագոյն ի գետակցութենէն. եւ նոյնչափ վերագոյն իջեվանն Պաճ-տէրպէնտ խան, որ միանգամայն յայտ առնէ զանձկութիւն կապանին եւ զբաժտուն հաստատեալ անդ. որոյ պաշտօնեայք  կապալառուք ` Հայք էին յանցանելն ընդ այն Քոչեայ ` յերրորդում ուղեւորութեանն ` յամի 1859, որ եւ գիշերօթեաց առ վայրօքն (3-4 յունիսի ), ընդ մէջ մաքսատանն եւ որմնապատ կամրջի միոյ, ուրանօր ժողովեալ էին վրանաբնակ անցորդք վասն հատուցման բաժին: Կիսաժամաւ անդր քան զկամուրջն ` շարք են արդեսեան բլրոց, յորոց սեւահող լեպրակս ետես բուսաքնինն սպիտակածիլ Տերեփուկս (Centaurea eriphylla), Կորնդան լիւդացի, եւ Առուոյտ վայրի (Onobrychis): Աւելի քան զ ’4200 ՛ բարձր է տեղի կամրջի բաժտանն. բայց է միւս եւս կամուրջ երեք ժամուք ի ստորեւ Պաճ մատէն խան Տէրվիշլի կոչեցեալ, ի բարձու 3850 ՛ ի վերայ Էօճէմիշի. զոր Կիւմիւշլի սու կոչէ անդ ` Քոչի: Իբր հինգ մղոնօք վերագոյն քան զբաժտունն ` է միւս իջեվան Գայա-ալթը խան, որ տայ կարծիս քարաժայռ սարաւանդեալ ի վերայ իւր ունել. ընդ մէջ սորա եւ Պէրէքէթլիի ` նշանակի աղբիւր մի, որպէս եւ ի հիւսիսոյ իջեվանին ` ի վերայ ճանապարհին ` ա՛յլ աղբիւր, եւ այլք եւս վերագոյն սուղ ինչ հեռի ի ճանապարհէն յահեկէ գետոյն. ուր սակաւուք եւս ի վերոյ քան զնոսին ` է Պայան-տէրէսի գեօղ մեծ ի ձորակի միում. յորմէ երիւք մղոնօք վերագոյն ի Մ. հիւսիսոյ առ գետեզերբն ` Էյնէրլի գիւղ. եւ սակաւուք եւս վերագոյն ` Պատէմ քէօյ: Աստի եւ անդր ընդ Հս. Մ. սահմանք են Նիկտէ գաւառի նահանգին Գարամանայ, անջրպետեալ, յ Իւչ գափու լերանց: Յելից հարաւոյ Պայան ձորակի անցանէ լեառնուղին որ ի Պէրէքէթլեայ տանի ի կապարահատսն, ձգելով ընդ մէջ ձորոյն Էօճէմիշի եւ գօտւոյ Ապիշքար լերին, եւ է անձուկ մի ուղւոյն Պօղազ-մատէն կոչեցելոյ, ի 1400 Չ. բարձու, ուղիղ գծաւ իբրու չորս մղոն յելից յիշեալ գեղջն. անտուստ ճանապարհն ուղղի ընդ հիւսիս ` նոյնքան եւս մղոնաչափս. եւ հասանէ յարեւմտեան հիւսիսային ստորոտս Ապիշքարի. անդ են Կապարահանքն Էսկի-մատէն ի 1970 Չ. բարձրատափի, ի կապուտակ կրային գետնի. ուր յերկու մղոնաչափ տարածութեան յայտնեալ են երակք կապարոյ, հորիզոնական խաւօք ի վերայ տափին, այլ ի կողսն առ ի շեղ դրիւք, ունելով մէն 0, 20 մինչեւ 0, 50 Չ. թանձրութեան, հինգ փորակք բացեալ են ի պեղումն. ուր՝ զի վասն բարձրութեան տեղւոյն հազիւ երիս կամ չորս ամիսս միայն մարթ է վաստակել, սակաւ է եւ շահն. այլ մարթ էր բանալ եւ գուբս ի կողաց, եւ առատագոյն արտաբերել: Մետաղն նման է հանից Պուլղար տաղի, նուազագոյն եւս ունելով արծաթ, այլ ճոխագոյն կապար. ամի ամի ընծայեն կապարահանքս 40 կամ 50. 000 օխա (51-64. 000 հազարգրամ ): Ոչ կարի հեռի ի կապարահանից աստի, ի հարաւոյ նորին իբր ութ մղոնաւ ուղիղ գծով, յելից Ապիշքարի, եւ յելից հիւսիսոյ Էմլիկ լերին ` են այլ մետաղք Պօզ կամ Փօզ-մատէն կոչեցեալ, ոչ քաջ քննեալք եւ գործեալք. այլ որչափ ինչ յայտ է ` երկաթ է նիւթն, եւ պղինձ իսկ, որ ի սակաւ ինչ փորձոյ ` գտաւ 5%: Ի Փայտեայ կամրջէն ձգի այսր ճանապարհն, անցանելով ընդ մէջ ձորեզեր Գօրգունի եւ Գարէնֆիլ եւ Մէսմէնէ լերանց, քերելով զարեւելեայ  ստորոտովք  բարձանց Ալա տաղի:

Ի թողուլ մեր արդ զհովիտս արեւմտեայ օժանդակաց Սարոսի, հարկ էր գիտել եւ զտեղի կցորդութեան նոցին ընդ միմեանս եւ ընդ բուն գետոյն. ի բազմաց անծանօթ մնացեալ բերան Գօրգունի կամ խառնուրդն ` հաւանելի է լինել ընդ Չագըտայ, որպէս եւ արդ յետին քննիչք կողմանցն ` Ֆավր եւ Մանտրոյ նշանակեն, բայց զանունն Քիւչիւկ սու գրեն. եւ այս յետ անցիցն ընդ մէջ Գզըլ տաղ եւ Գարէնֆիլ լերանց եւ մխելոյ ի դաշտակողմն, յանուանեալն Ին տէրէսի ( Անձաւաձոր ). ընդ որ ընթացեալ ոչ բազում ինչ միջոց ` անկանի յարեւմտեան մեծ առաջն Սարոսի, որ է Զամանդի: Ի վերոյ քան զկցուածն ընդ Չագըտայ ` նշանակի ի ձախակողմեան եզեր զուգակցին ` համանուն նորին գիւղ Գօրգուն, որոյ հարկ է չափաւոր բարգաւաճ տեղի լինել, զի ընծայէ ջրոյն զիւր կոչումն. այլ ոչ գտանեմ յիշատակ առ ճանապարհագիրս. ի գրոց մերձաւոր անուն լսի Հարգան իբրեւ թեմ եպիսկոպոսական յիշեալ ի սկիզբն ԺԴ դարու. թէպէտ եւ Չամչեան պատմահայր մեր համարի զայն լինել այժմեանս Հաճին, ոչ գիտեմ դարձեալ ` ըստ ձայնին գուշակեալ ` եթէ յայլմէ տուչութենէ: